Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Macro-economische vooruitzichten en analyses

Contact

  • http://macro.plan.be

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten [02/01/2018]

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update [12/10/2017]

Het Federaal Planbureau stelt binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de macro-economische vooruitzichten op die worden gebruikt om de overheidsbegroting uit te werken. Deze Working Paper is een update van de ex-postevaluatie van de kwaliteit van die vooruitzichten.

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update [12/10/2017]

Deze working paper is een update van een studie uit 2007 die de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie evalueert. De studie wordt uitgebreid met negen bijkomende edities van die vooruitzichten die periodes vóór, tijdens en na de financiële crisis bevatten.

De Belgische economische groei zou in 2017 en 2018 telkens op 1,7 % uitkomen [07/09/2017]

De economie van de eurozone blijft gestaag groeien, dit jaar naar verwachting met 2,1 % en volgend jaar met 1,8 %. In vergelijking met de junivooruitzichten is dat een opwaartse herziening. Ook de vooruitzichten voor de Belgische economie zijn verder verbeterd, zij het in beperktere mate. De werkgelegenheid zou over beide jaren samen toenemen met 104 000 personen en de inflatie koelt sterk af in 2018.

Regionale economische vooruitzichten 2017-2022 - Economische groei blijft verschillen tussen de drie gewesten en is arbeidsintensief [13/07/2017]

Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op een projectie die gekenmerkt wordt door een gestage groei van de Belgische economie van ongeveer 1,5 % per jaar, tegen de achtergrond van maatregelen ter ondersteuning van werkgelegenheidscreatie.

Contact

  • http://macro.plan.be

Dit thema omvat de economische vooruitzichten voor België op korte en op middellange termijn, alsook de realisatie van variantanalyses. De vooruitzichten en analyses worden gemaakt op verzoek van de overheid of van de sociale partners. De daartoe ontwikkelde modellen zijn MODTRIM, HERMES en HERMREG.

De kortetermijnvooruitzichten (op basis van het model MODTRIM) geven een nationale raming van de belangrijkste economische aggregaten voor de volgende 4 à 6 kwartalen.

De middellangetermijnvooruitzichten (op basis van de modellen HERMES en HERMREG) schetsen een nationaal of een regionaal toekomstbeeld van de Belgische economie over een ruimer tijdsbestek (5 à 6 jaar).

Daarnaast maakt het FPB regelmatig variantanalyses (op basis van het model HERMES) om de impact van exogene schokken en van beleidsmaatregelen op korte en op middellange termijn te meten.

Contact

  • http://macro.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots