Data (35)

Deze databank bevat de belangrijkste tijdreeksen van NIME, het macro-econometrisch wereldmodel van het Federaal Planbureau. Het betreft jaarcijfers. Vier zones zijn op gedetailleerde wijze gemodelleerd (de eurozone (12 eerste lidstaten), de westerse EU-landen buiten de eurozone, de Verenigde Staten en Japan), met sectorale rekeningen voor de gezinnen, de ondernemingen, de gezamenlijke overheid en de monetaire autoriteiten.

 01/11/2013  Internationale economie
 

De bevolkingsvooruitzichten 2014-2060 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2014. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.
 

 17/03/2015  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

De site indicators.plan.be werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau en heeft tot doel diverse economische indicatoren te verzamelen: structurele indicatoren, investeringen, human resources, innovatie, ICT,…

 16/01/2012  Structurele StudiŽn
 

De databank omvat de voornaamste maatregelen van de administratieve lasten voor de ondernemingen en zelfstandigen in België, zoals die resulteren uit de tweejaarlijkse enquêtes van het Federaal Planbureau (FPB) sinds 2000. Ze omvat tevens een kwalitatief luik dat het mogelijk maakt de evolutie te volgen in de perceptie over de kwaliteit van de regelgeving en over de contacten met de administratie.

 13/02/2014  Structurele StudiŽn
 

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2016. De vooruitzichten houden rekening met Deel 2 van de Nationale rekeningen 2014 (‘Gedetailleerde rekeningen en tabellen'), alsook met de kwartaalaggregaten tot het derde kwartaal van 2015 en met de bbp-flashraming voor het vierde kwartaal. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 11/02/2016  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt, OverheidsfinanciŽn
 

In de STU wordt elk trimester een overzicht van de belangrijkste economische beleidsmaatregelen opgenomen. De maatregelen in de lijst voldoen aan twee criteria. Ten eerste zijn het maatregelen van Belgische regeringen of andere overheidsorganisaties. Ten tweede zijn het maatregelen waarvan een significant economisch effect verwacht wordt.

 15/06/2015  OverheidsfinanciŽn, Energie, Arbeidsmarkt
 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand mei gepubliceerd worden

 12/05/2015  Macro-economische vooruitzichten en analyses, OverheidsfinanciŽn, Arbeidsmarkt, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Energie
 

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008.

 13/09/2012  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Het Belgische energiesysteem in 2050: Waar naartoe?» die elke 3 jaar wordt opgesteld. Het bestand heeft betrekking op het Referentiescenario.

 22/10/2014  Energie
 

De databank bevat de voornaamste variabelen om de evolutie van de arbeidsproductiviteit in België beter te begrijpen. Ze vormt het Belgisch onderdeel van het Europese EUKLEMS-project. Ze omvat de volledige economie opgedeeld in 38 bedrijfstakken over de periode 1995-2012.

 24/09/2015  Structurele StudiŽn
 

De databank verzamelt gegevens over de buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen in 1995, 2001 en 2005. Ze maakt het mogelijk de top 10 op te stellen van de ondernemingsgroepen voor deze drie jaren.  Ze omvat ook informatie over het aantal, de onthaallanden en de bedrijfstak van die filialen.

 28/06/2010  Structurele StudiŽn
 

De huishoudensvooruitzichten 2014-2060 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2014. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type.
Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2014-2060.

De huishoudensvooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Algemene Directie Statistiek (ADS) en het Federaal Planbureau (FPB).

 

 17/03/2015  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 02/02/2016  Macro-economische vooruitzichten en analyses
 

Een set van 75 indicatoren van duurzame ontwikkeling, waarvan 25 sleutelindicatoren, wordt gepresenteerd op www.indicators.be. Die indicatoren informeren over diverse sociale, milieu-, economische en institutionele problematieken die de ontwikkeling van de samenleving bepalen. De set is gegroeid uit meer dan tien jaar federale rapportering over duurzame ontwikkeling. Hij biedt beleidsmakers nuttige informatie om hun beleid te bepalen en op te volgen.

 Duurzame ontwikkeling
 

De website www.innovationdata.be presenteert een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. Er zijn tevens gegevens beschikbaar voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, het gemiddelde in de EU en de eurozone.

 18/03/2015  Structurele StudiŽn
 

De gegevens in deze rubriek slaan op de jaren 1980, 1985 en 1990. Het zijn de input-outputtabellen, de matrices met zuivere technische coëfficiënten en de Leontief-inverse. De tabellen werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1979 (ESER79).

 17/05/1999  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De input-outputtabellen voor 1995 werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95), wat een breuk inhoudt met het ESER79. Er zijn zowel verschillen inzake de classificaties van bedrijfstakken en producten als op conceptueel niveau. De gegevens worden gepubliceerd in de vorm van 12 Excel-tabellen van dimensie 60x60.

 13/02/2003  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De input-outputtabellen voor 2000 werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95). Ze worden gepubliceerd in de vorm van 12 Excel-tabellen van dimensie 60x60.

 10/12/2004  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De input-outputtabellen voor het jaar 2005 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus: 17x17, 31x31 en 60x60. De meest gedetailleerde versie (60x60) bevat een bijkomende tabel: de Leontief inverse matrix.

 26/03/2010  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De input-outputgegevens voor het jaar 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64) en 64 productgroepen (P64).

 20/12/2013  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De input-outputgegevens voor het jaar 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64) en 64 productgroepen (P64).

 22/12/2015  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor de jaren 1995, 2000 en 2005. Ze werden geraamd op basis van een reeks herziene input-outputtabellen, die compatibel zijn met de in november 2010 gepubliceerde NR en tegen constante prijzen gewaardeerd worden.

 15/07/2013  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, gepubliceerd in december 2013. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR95-methodologie en in NACE REV.2/CPA2008.

 10/03/2014  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

Deze databank presenteert de vooruitzichten op zeer lange termijn van de uitgaven voor sociale bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evaluatie van het armoederisico onder gepensioneerden volgens de hypothesen van het referentiescenario van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

 09/07/2015  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkost van werknemers per Nace rev. 2 bedrijfstak opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en de arbeidsvolumes zijn beschikbaar voor de totale binnenlandse werkgelegenheid en voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank levert jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2012.

 18/09/2014  Arbeidsmarkt, Structurele StudiŽn, Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen van CO2, CH4, N2O en de fluorgassen tonen de resultaten voor de jaren 2003-2013. De emissierekeningen van SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 zijn beschikbaar voor het jaar 2005 en voor de periode 2009-2013.

 30/09/2015  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

Deze rekening toont de evolutie van de binnenlandse onttrekking van en de internationale handel in vier types materialen (biomassa, metaalertsen, niet-metaalhoudende mineralen, en fossiele energiegrondstoffen/-dragers) tijdens de periode 2008-2013.

 18/12/2015  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

Deze rekening toont de verdeling van 3 types milieubelastingen (energiebelastingen, transport­belastingen en pollutie/grondstofbelastingen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.1.1), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 1997-2008.

 13/09/2012  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

Deze rekening toont de verdeling van drie types milieubelastingen (energiebelastingen, vervoersbelastingen, en belastingen op vervuiling) over de bedrijfstakken (NACE Rev.2 A64), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 2008-2013, alsook het totaal voor de belastingen op hulpbronnen.

 30/09/2015  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De databank bevat fotografische opnames van de overheidsparticipatie in ondernemingen van de marktsector in 1997, 2003 en 2009. De belangrijkste informatie betreft de verdeling van die participaties volgens beleidsniveau, de juridische status van de onderneming in kwestie of de bedrijfstak waartoe ze behoort.

 14/07/2011  Structurele StudiŽn
 

De gegevens in dit bestand zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotïenten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2014-2060 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

 17/03/2015  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

 30/09/2015  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt
 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige), voor de periode 1990/95-2008.

 30/09/2011  Sectorale en milieurekeningen en -analyses
 

De databank mobiliteits-en vervoerindicatoren verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Ze  is in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld (internet site).

 18/01/2016  Transport
 

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030” die om de drie jaar wordt geüpdated.

 29/01/2016  Transport
 
Please do not visit, its a trap for bots