News & events

 • Is de door de Europese Commissie gemaakte prognoese van de output gap voor BelgiŽ geloofwaardig ? 16/04/2014

  Het uitgangspunt van dit rapport is het grote verschil tussen de raming van de output gap tegen 2015 door de Europese Commissie en die door het Federaal Planbureau. Wij verdedigen de stelling dat de ramingen inzake de potentiële groei door de Europese Commissie voor de jaren 2013-2014, in tegenstelling tot die van het Federaal Planbureau, niet beantwoorden aan de fundamentele criteria inzake stabiliteit en minimalisering van de herzieningen. Een vergelijking met de ramingen van de output gap voor Duitsland en Frankrijk ondersteunt trouwens de relevantie van de door het FPB gemaakte raming voor België

 • Economische vooruitzichten 2014-2019 26/03/2014

  In het kader van het Europees semester werd, met het oog op de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP), het Federaal Planbureau gevraagd een meerjarenprojectie bij ongewijzigd beleid te realiseren. Die projectie houdt dus rekening met de bestaande wettelijke bepalingen, de beslissingen die gekend zijn op 10 maart 2014 en met de begrotingen voor het jaar 2014 van de verschillende beleidsniveaus. Ze integreert in het bijzonder het geheel van maatregelen die genomen werden in het kader van de opeenvolgende begrotingen en begrotingscontroles (tot en met de begroting 2014) en deze in uitvoering van het relanceplan van de zomer 2012, het competitiviteitspact van november 2013 en de zesde Staatshervorming. Bovendien omvat het rapport een hoofdstuk waarin een aantal varianten die gerealiseerd werden in het kader van het NHP worden voorgesteld.

 • Volgens de demografische vooruitzichten zal BelgiŽ tegen 2060 1,4 miljoen meer inwoners en 1 miljoen meer gezinnen tellen. 18/03/2014

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun demografische vooruitzichten met tijdshorizon 2060 geactualiseerd. De internationale immigratie daalt over de volledige projectieperiode maar blijft wel de belangrijkste factor van de bevolkingsgroei op niveau van het Rijk. Op korte termijn blijft de immigratie uit de zuidelijke EU15-landen beïnvloed door de economische en financiële crisis. De in 2011 genomen maatregelen inzake gezinshereniging hebben een blijvende impact op de daling van de immigratie, vooral uit de niet-Europese landen. Als gevolg van de daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens groeit hun aantal in België sneller dan de bevolking.

 • Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in BelgiŽ 13/03/2014

  Liberalisering, interne markt, interconnecties, reductie van broeikasgasemissies, hernieuwbare-energiedoelstelling: zijn al deze thema’s te verzoenen ? En zo ja, blijft het licht dan wel branden ? Dat is een grote bekommernis van een aantal spelers op het elektriciteitstoneel, niet in het minst van de Staatssecretaris voor Energie die aansprakelijk is voor het garanderen van de bevoorradingszekerheid. In tijden van toenemende productie door variabele energiebronnen en van vertekende investeringssignalen is het garant staan voor de bevoorradingszekerheid geen evidente klus. Het uitblijven van investeringen in benodigde reservecapaciteit en –worst case scenario- het ontoereikend zijn van de productiecapaciteit kunnen immers leiden tot hoog oplopende kosten voor de maatschappij. In deze Working Paper wordt ingezoomd op het specifieke geval dat het, ondanks alle genomen initiatieven en mechanismen, toch fout zou gaan: een nationale stroompanne die de Belgische economie gedurende 1 uur vleugellam maakt en het prijskaartje dat daaraan vasthangt, wordt bestudeerd. 

 • Bestedingen van de huishoudens voor transport 26/02/2014

  Deze working paper beschrijft de voornaamste evoluties in de consumptieve bestedingen van de huishoudens voor vervoer in België. Daarvoor werd een beroep gedaan op verschillende gegevensbronnen: enerzijds de gegevens uit de nationale rekeningen over de consumptieve bestedingen van de gezinnen (INR, Eurostat) en anderzijds de resultaten van de Huishoudbudgetonderzoeken (ADSEI).

 • Volgens de demografische vooruitzichten zal BelgiŽ tegen 2060 1,4 miljoen meer inwoners en 1 miljoen meer gezinnen tellen 18/03/2014

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun demografische vooruitzichten met tijdshorizon 2060 geactualiseerd. De internationale immigratie daalt over de volledige projectieperiode maar blijft wel de belangrijkste factor van de bevolkingsgroei op niveau van het Rijk. Op korte termijn blijft de immigratie uit de zuidelijke EU15-landen beïnvloed door de economische en financiële crisis. De in 2011 genomen maatregelen inzake gezinshereniging hebben een blijvende impact op de daling van de immigratie, vooral uit de niet-Europese landen. Als gevolg van de daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens groeit hun aantal in België sneller dan de bevolking.

 • De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,4 % in 2014 12/02/2014

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten dienen als basis voor de begrotingscontrole voor het jaar 2014.

 • CMTEA Workshop ďRevival of the medium-term outlook in times of crisisĒ  01/02/2013 

  In the recent past, medium‐term projections were given less attention than short‐term analyses. However, things appear to have evolved and mid‐term prospects seem to be enjoying a renewed interest. Since the outbreak of the financial crisis, many countries have been confronted with large imbalances in terms of high unemployment, unused production capacities or financial deficits. In the longer term, demographic changes, including population ageing, are likely to cause massive changes in the composition of GDP. Addressing these various challenges can only be considered in the context of medium‐ and long‐term scenarios.

 • Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor BelgiŽ tegen 2030 18/09/2012 

 • Voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project 18/09/2012 

  Het consortium VITO-FPB-VUB en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project. De workshop vindt plaats op 18 september in de namiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Milieu-economische analyses voor BelgiŽ, de Gewesten en Europa 13/09/2012 

  Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het opmaken van de Belgische milieu-economische rekeningen. Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de Nationale Rekeningen, en maken het mogelijk om op consistente wijze milieugegevens te combineren met economische gegevens per institutionele sector of per bedrijfstak. Milieu-economische analyses op het niveau van institutionele sectoren en bedrijfstakken worden zo aanzienlijk makkelijker uit te voeren. Deze workshop presenteert een aantal analyses op basis van de milieu-economische rekeningen voor België. Ook de Gewesten besteden steeds meer aandacht aan milieu-economische analyses. Zowel het Waals als het Vlaams Gewest zullen een aantal van hun analyses presenteren. Milieu-economische analyses op basis van milieurekeningen worden verder actief gestimuleerd door Eurostat, dat steeds meer met vragen naar dergelijke analyses vanuit de Europese Commissie geconfronteerd wordt. Om het seminarie af te ronden, zal Eurostat haar eigen werk op dit gebied voorstellen, alsook een aantal analyses gemaakt in andere EU-landen.

 • R&D and environmental objectives of the ďEurope 2020Ē strategy: assessment by the NEMESIS model 11/06/2010 

  Het Federaal Planbureau (FPB) heeft het genoegen u uit te nodigen voor de workshop “R&D and environmental objectives of the ‘Europe 2020’ strategy : assessment by the NEMESIS model” op vrijdag 11 juni 2010 om 10.00 uur. De voormiddag staat in het teken van de presentatie van verschillende studies die werden uitgevoerd met behulp het NEMESIS-model in het kader van de evaluatie van de strategie “Europa 2020”.

Please do not visit, its a trap for bots