Aanwerving van een econoom met specialisatie in het vakgebied pensioenen (M/V/X) voor een contract van onbepaalde duur 11/04/2018

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn werkzaamheden voor het Kenniscentrum Pensioenen werft het FPB een expert aan met een contract van onbepaalde duur voor de volgende taken:

 • meewerken aan het centraliseren van de kennis in het vakgebied pensioenen;
 • samenwerken met de pensioenspecialisten van het FPB aan de studies met betrekking tot de pensioenhervormingen en aan andere studies die worden uitgevoerd op vraag van het Nationaal Pensioencomité, de Academische Raad en de ministers die verantwoordelijk zijn voor de pensioenen;
 • samenwerken met de pensioenspecialisten van het FPB aan de studies en de projecties inzake de indicatoren voor de budgettaire en sociale houdbaarheid van de verschillende wettelijke pensioenstelsels.

Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Vereist profiel

De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma in de economische wetenschappen (licentie, master, doctoraat) en ervaring hebben in het vakgebied sociale bescherming.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met ervaring in:

 • wettelijke pensioenstelsels in België;
 • kwantitatieve economische analyses, in het bijzonder die met betrekking tot de sociale bescherming en sociale indicatoren;
 • macro-economische en macrobudgettaire modellering van de sociale uitgaven en/of microsimulatie van de sociale uitgaven.

Een goede kennis van de tweede landstaal en het Engels evenals enige bekwaamheid in actuariële wetenschappen strekken tot aanbeveling.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 (min. 31 880 euro – max. 44 360 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige coëfficiënt: 1,6734). De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 445,66 euro, 4 646,47 euro na drie jaar en 4 780,34 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.

Gratis woon‐werkverkeer met het openbaar vervoer, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, flexibele uurregeling, voordelige hospitalisatieverzekering en gsm‐abonnement.

Kandidaatstelling

De kandidaten worden verzocht ten laatste op 7 mei 2018, per post of e-mail, hun kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van hun diploma(‘s), te sturen naar de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel of phd@plan.be (Referentienummer: ADDG/2018/01).
De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur gesteld wordt, evenals de onderwerpen van thesis en/of eindverhandeling in het kader van de gedane studies;
 • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandidaat uitoefende bij elke functie;
 • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandidaat deelnam sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • de lijst van publicaties van de kandidaat, met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen worden verkregen op bovenstaand adres of bij de heer Michel Englert (02/507.73.42 - me@plan.be), of bij de heer Igor Lebrun (02/507.73.49 – il@plan.be). Andere inlichtingen kunnen bekomen worden bij mevrouw Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots