Aanwerving van een contractuele Nederlandstalige of Franstalige expert (m,v,x) voor een contract van bepaalde duur voor 12 maanden (Referentie: SDDS/2018/03) 01/08/2018

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In samenwerking met experts in mens-, natuur- en exacte wetenschappen van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau en verschillende universiteiten, zal de expert volgende taken vervullen in het kader van het door de federale overheid gefinancierde onderzoeksproject ‘SUSPENS’ over de verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij:

 • analyses uitvoeren op een databestand over de luchtvervuiling toe te schrijven aan de huishoudelijke consumptie in België;
 • de socio-economische gevolgen van beleidsmaatregelen ter vermindering van die luchtvervuiling simuleren met behulp van een microsimulatiemodel;
 • rapporten schrijven en resultaten presenteren over bovengenoemde taken.

Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Vereist profiel

De kandidaten moeten houder zijn van een universitair diploma (licentie, master, doctoraat) of laatstejaarsstudent zijn. Zij moeten via de opleiding, of professionele ervaring, blijk geven van interesse in kwantitatieve methoden.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met ervaring in:

 • duurzame ontwikkeling in haar drie dimensies (economische, sociale en milieudimensie) en hun integratie, in het bijzonder de uitdaging van de koolstoftransitie;
 • de kwantitatieve analyse van complexe databestanden;
 • microsimulatie, in het bijzonder op het vlak van indirecte belastingen;
 • teksten schrijven (er zal een redactieproef georganiseerd worden);

Bovendien is de kandidaat in staat te werken in een team dat een beroep doet op verscheidene wetenschappelijke disciplines om bij te dragen aan de besluitvorming. Een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels strekt ook tot aanbeveling.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 (min. 31.880 euro – max. 44.360 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige coëfficiënt: 1,6734). De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel 4 445,66 euro minimum, na drie jaar 4 646,47 euro en na vijf jaar 4 780,34 euro. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.

Voordelen : voordelige hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.   

Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen ingezonden worden tot en met 30 september 2018, per post of e-mail, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van hun diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel of phd@plan.be (Referentienummer : SDDS/2018/003).

Laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen voor de betrekking maar dienen hun diploma effectief behaald te hebben voor het begin van het contract van bepaalde duur.

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur gesteld wordt, evenals de onderwerpen van thesis en/of eindverhandeling in het kader van de gedane studies;
 • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandidaat uitoefende bij elke functie;
 • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandidaat deelnam sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • de lijst van publicaties van de kandidaat, met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen worden verkregen op bovenstaand adres of bij Joost Verlinden (02/507.74.25, jv@plan.be).

Andere inlichtingen kunnen bekomen worden bij mevrouw Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots