Aanwerving van een Adviseur bij het Plan (m,v,x) 26/09/2018

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau werft een lid aan van de Franse taalrol in de graad van Adviseur bij het Plan.  Zijn opdracht zal erin bestaan ondersteuning te verlenen aan de verantwoordelijke van de Algemene Directie in zijn opdracht om de studies binnen de Algemene Directie aan te sturen en te coördineren. Die studies worden uitgevoerd door de equipes die onder de Algemene Directie vallen en die zijn samengesteld uit experten van hoog niveau, hoofdzakelijk economen. Hij moet in staat zijn de verantwoordelijke van de Algemene Directie te vervangen wanneer dat nodig is.  Hij zal vooral de projecten met betrekking tot overheidsfinanciën en sociale bescherming opvolgen.

De benoeming van de leden van het FPB gebeurt op voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Economie.  Ze worden bij koninklijk besluit benoemd voor een mandaat van maximaal negen jaar; dat mandaat kan worden hernieuwd (koninklijk besluit van 24 mei 1971 en koninklijk besluit van 9 juni 1971).

Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • houder zijn van een universitair diploma in de economie (licentiaat, master of doctoraat).

Vereist profiel

De kandida(a)t(e) moet een opleiding hebben genoten en ervaring hebben in de volgende domeinen: macro-economie, overheidsfinanciën, sociale bescherming, alsook in de wisselwerking tussen die verschillende dimensies van een economisch systeem.

De kandida(a)t(e) moet bovendien ervaring hebben in het opstarten, aansturen en coördineren van onderzoekswerkzaamheden in de toegepaste economie, waarbij verschillende experten zijn betrokken in de domeinen van overheidsfinanciën en sociale bescherming.  Hij/zij moet ook ervaring hebben in het publiceren, presenteren en communiceren van resultaten naar niet-gespecialiseerde bestemmelingen en gebruikers toe.

De volgende elementen strekken tot aanbeveling:

 • specifieke ervaring in het gebruik van grootschalige modellen met het oog op publieke besluitvorming;    
 • specifieke ervaring in werkzaamheden die kaderen in het opstellen van macro-economische vooruitzichten en projecties, in het bijzonder in de domeinen van overheidsfinanciën en sociale bescherming;    
 • een goede beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • ervaring in de informatie-uitwisseling met nationale instellingen en Europese en internationale organisaties in de domeinen van overheidsfinanciën en sociale bescherming.    

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van adviseur bij het Plan, is vastgesteld in weddenschaal  A42  (min. 42.570 euro – max. 55.990 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige coëfficiënt: 1,6734 en vanaf oktober 1,7069). De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 5.936,38 euro, 6.361,70 euro na 5 jaar en 6.787,03 euro na 10 jaar. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.    

Voordelige hospitalisatieverzekering mogelijk. Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen ingezonden worden per post of e-mail, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van de diploma(‘s), aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel of phd@plan.be binnen 20 werkdagen na de publicatiedatum (kandidaturen kunnen ingezonden worden tot en met 23 oktober 2018) van deze oproep in het Belgisch Staatsblad (referentie ADDG/2018/04).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • De behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • De vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • De stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • De lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen op het bovenstaande adres of bij meneer Igor Lebrun (02/507 73 49 - il@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots