Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Aanwerving van een boekhouder (M,V,X) - Startbaanovereenkomst (minder dan 26 jaar) 19/02/2019

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

 Als boekhouder sta je in voor het uitvoeren van de dubbele boekhouding in een boekhoudpakket. Op het einde van het jaar sluit je de boekhouding af met eindejaarsverrichtingen, inventaris, lijst kostenactivering en opstellen van de jaarrekening. Je levert de gegevens voor de controle van het Rekenhof. Je levert eveneens de gegevens aan de FOD Begroting voor eBMC-statistieken en enquêtes.

Functieomschrijving

 • Je verzamelt de nodige gegevens voor het opstellen van de jaarlijkse begroting, voor de begrotingscontrole en voor de tussentijdse begrotingswijzigingen.
 • Je doet de administratie van de inkomende facturen: opstellen bestelbonnen, goedkeuring, controle op de levering, opvolging contracten, controle facturen, correspondentie met de leveranciers, uitvoeren van betalingen en opzoeken van betalingen, controle op de bankrekening en correcte registratie van de kas.
 • Je verzamelt de nodige gegevens voor de controle op de uitvoering van de begroting.
 • Je maakt de schuldvorderingen op en volgt de betaling op.
 • Je volgt de dossiers op met betrekking tot de verzekeringen.
 • Je helpt mee met het opmaken van een bestek in het kader van de wet op de overheidsopdrachten. Je bereidt de aankoopdossiers voor en past de correcte procedures toe. Je bereidt de onderhandelingen met de leveranciers voor.
 • Je bereidt allerlei correspondentie voor.
 • Je levert de nodige informatie voor een efficiënt beheer van het gebouw.
 • Je levert de nodige informatie voor het beheer van de dossiers met betrekking tot conventies.
 • Je geeft de nodige ondersteuning aan de verantwoordelijken van B&B en HRM.

Toelatingsvoorwaarden

 • Jonger zijn dan 26 jaar: een startbaan is de tewerkstelling van elke <26-jarige in het kader van een normale, minstens halftijds arbeidsovereenkomst of in het kader van een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst;
 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • Een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.

Vereist profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je kan accuraat met cijfers omgaan en informatie kritisch beoordelen.
 • Je kan zelfstandig omgaan met en oplossen van problemen, alternatieven zoeken en de oplossing uitvoeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de wil, de inzet en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op jou voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van het Frans.
 • Je hebt kennis van Word en Excel.
 • Je hebt kennis van boekhoudtechnieken.
 • Je hebt kennis van boekhoudpaketten (vb. BOB 50).

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van financieel deskundige, is vastgesteld in weddeschaal B1 (€ 16.804 – € 24.624) met een minimum aanvangswedde van 2 390,22 EUR (bruto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen. 

De voordelen omvatten onder andere: gratis woon‐werkverkeer met het openbaar vervoer, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, flexibele uurregeling, voordelige hospitalisatieverzekering en voordelig gsm‐abonnement, mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie, uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren), een maaltijdcheque per gewerkte dag, interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart, 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen en andere sociale voordelen. Alle informatie omtrent werken bij de federale overheid kan je vinden op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Kandidaatstelling

De kandidaten worden verzocht ten laatste op 8 maart 2019, per post of e-mail, hun kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van hun diploma(‘s), te sturen naar de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel of phd@plan.be (Referentienummer: ADSG/2019/01).
Vereist diploma op de uiterste sollicitatiedatum: Diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (vb. gegradueerde, professionele bachelor of geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs) behaald in een afdeling boekhouden, accountancy-fiscaliteit, financiewezen, handel of economie.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen worden verkregen op bovenstaand adres of bij de heer Patrick Vandenhove (02/507.73.36 – pv@plan.be). Andere inlichtingen kunnen bekomen worden bij mevrouw Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be)

Over de werkgever

Er is momenteel 1 vacante plaats bij de dienst Begroting en Beheerscontrole bij het Federaal Planbureau (FPB), Kunstlaan 47-49 te 1000 Brussel. De dienst Begroting en Beheerscontrole is verantwoordelijk voor volgende taken:

 • opstellen en monitoren van de begroting
 • leveranciersadministratie
 • betalingen
 • aankoop
 • beheer van het gebouw
 • voeren van de boekhouding

Het Federaal Planbureau is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB-gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots