Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Aanwerving van een econoom (M/V/X) voor een contract van onbepaalde duur (referentie: ADDG/2019/03)  21/11/2019

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn activiteiten inzake economische vooruitzichten en analyses op middellange termijn, werft het Federaal Planbureau een expert aan met een contract van onbepaalde duur.

Takenpakket

De aan te werven persoon zal deel uitmaken van de Algemene Directie en heeft binnen de equipe Macro-economische vooruitzichten en analyses de volgende taken:

 • Meewerken aan de vooruitzichten en de analyses voor de Belgische economie aan de hand van een macro-econometrisch model, met specifieke aandacht voor energie-aspecten;
 • Updaten van het energieluik van de databank op basis van de energiebalans van België;
 • De huidige modellering van het energieverbruik in het macro-econometrisch model evalueren en eventueel bijsturen;
 • Het opvolgen van het energiebeleid op federaal, regionaal en Europees niveau en de impact daarvan op de openbare financiën;
 • Meewerken aan impactanalyses met betrekking tot energie- en klimaatgerelateerde maatregelen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Vereist profiel

De kandida(a)t(e) is houder van een universitair diploma (licentie, master of doctoraat).
De voorkeur gaat uit naar een kandida(a)t(e) met ervaring in:

 • De modellering van macro-economische systemen;
 • Databankbeheer;
 • De analyse van energiegebonden vraagstukken;
 • Het opstellen van rapporten.

De kandida(a)t(e) moet goed kunnen functioneren in teamverband, maar ook in staat zijn taken zelfstandig uit te voeren.

Een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels strekt tot aanbeveling.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 (min. 31 880 euro – max. 44 360 euro) van het federaal openbaar ambt. Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige coëfficiënt: 1,7069). De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 534,66 euro, 4 739,49 euro na drie jaar en 4 876,04 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.

Gratis woon‐werkverkeer met het openbaar vervoer, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, flexibele uurregeling, hospitalisatieverzekering en voordelig gsm‐abonnement.

Het gebouw van het Federaal Planbureau is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Kandidaatstelling

Kandidaturen kunnen ingezonden worden tot en met 15 januari 2020, per post of e‐mail, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van de diploma(’s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Kunstlaan 47‐49, 1000 Brussel of phd@plan.be (Referentienummer: ADDG/2019/??).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • De behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • De vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • De stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • De lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen verkregen worden bij Ludovic Dobbelaere (02/507.74.22 – ldo@plan.be) en Igor Lebrun (02/507.73.49 – il@plan.be). Andere inlichtingen kunnen bekomen worden bij mevrouw Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots