Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Werving van de Commissaris-adjunct bij het Plan (M/V/X) 04/05/2020

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

De Eerste Minister en de Minister van Economie zullen weldra overgaan tot de aanwerving van een nederlandstalige Commissaris-adjunct bij het Plan

Beschrijving van de instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties en evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het Parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

Het FPB telt een 100-tal personeelsleden, waarvan 85 universitairen (economisten aangevuld met mathematici, ingenieurs, sociologen, enz.). Het FPB publiceert jaarlijks meer dan 40 rapporten. De globale begroting bedraagt jaarlijks ongeveer 11,5 miljoen euro.

De aanwijzing van de geschikte kandidaat zal gebeuren volgens de procedure bepaald in artikel 12 van het koninklijk besluit van 24 mei 1971 houdende statuut, organisatie en werkingsmodaliteiten van het Planbureau.

Op basis van artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit dient de Commissaris-adjunct te behoren tot een andere taalrol dan de Commissaris bij het Plan en dus in de huidige situatie Nederlandstalig te zijn.

Bij toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende statuut van het personeel van het Planbureau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juni 1980, 1 augustus 1984, 27 juni 2001, 20 maart 2003, 20 december 2007 en 21 mei 2013 wordt de Commissarisadjunct benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van maximaal negen jaar.

De kandidaten moeten op het ogenblik van indiensttreding voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • houder zijn van een universitair diploma (licentie, master, doctor) economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur;
 • minstens 6 jaar managementervaring of 10 jaar nuttige professionele ervaring.

Voorkeur zal worden gegeven aan de kandidaat die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • goede kennis van het Belgische, Europees en internationaal institutioneel kader vooral wat betreft de relaties met actoren van het sociaal en economisch beleid;
 • vertrouwd zijn met het politieke besluitvormingsproces;
 • vertrouwd zijn met de administratieve praktijken betreffende het afsluiten en opvolgen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten met of voor derden.

Beschrijving van de functie

Doel van de functie

Het verzekeren van een efficiënte en doelmatige werking van de instelling.

Het ondersteunen van de opdrachten van de leden en experten door het aanreiken van de noodzakelijke omkadering vanuit de algemene diensten (personeel, begroting, vertaling, informatica, communicatie, enz.).

Het uitbouwen van een interdepartementaal netwerk en coördineren van transversale werkzaamheden, zoals de doorrekening van verkiezingsprogramma’s.

Functiecontext

Interne relaties

 • lid en secretaris van het Directiecomité: als directielid actief deelnemen aan inhoudelijke discussies over FPB-projecten en voorstellen van publicaties en als secretaris ook verantwoordelijk voor de interne communicatie en opvolging van de beslissingen;
 • in overleg met en bij afwezigheid van de Commissaris het verzekeren van de dagelijkse leiding van het FPB;
 • coördinator van de algemene diensten: HRM, begroting, vertaaldienst, informaticadienst, logistiek;
 • vertegenwoordiger van de directie binnen het Basisoverlegcomité en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • coördinator van transversale projecten met personeelsleden vanuit verschillende directies en equipes;
 • lid van en vertegenwoordiger van de directie binnen het ‘greeningteam’ (EMAS en BIM-label ecodynamische onderneming) en de INFOSEC-groep (GDPR en informatiebeveiliging).

Interne relaties federale overheid

 • ondersteuning van de rapportering aan en het verzorgen van de relaties met de Regering(sleden), het Parlement, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad betreffende de opdrachten van het FPB;
 • verzekeren van de contacten met de Inspecteur van Financiën en het Rekenhof;
 • lid van het College van leidinggevende ambtenaren van de Instellingen van Openbaar Nut.

Externe relaties

 • deelname aan voorstellingen van het FPB en zijn werkzaamheden voor derden (universiteiten, buitenlandse delegaties, enz.);
 • deelname aan Belgische delegaties bij internationale organisaties.

Resultaatgebieden

 • bijdragen tot en verzekeren van een efficiënte werking van de instelling door het mee helpen ontwikkelen van een strategische visie op middellange termijn, het oplossen van conflicten op korte termijn en van de dagdagelijkse problemen van een relatief kleine, complexe organisatie met een grote groep experten;
 • coördinatie van de algemene diensten, wat gezien de beperkte bezetting van elk van deze diensten ook een actieve inbreng vergt op vlak van het analyseren van problemen, het identificeren van oplossingen en het opvolgen van de implementatie ervan;
 • het ontwikkelen en onderhandelen van procedures en meetinstrumenten die de continue opvolging en een tijdige detectie van eventuele problemen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het FPB mogelijk maken;
 • inhoudelijk bijdragen aan publicaties en rapporten;
 • vertegenwoordigen van het FPB of de federale regering binnen diverse instellingen en hierover rapporteren.

De bezoldiging verbonden aan de graad van Commissaris-adjunct bij het Plan is vastgesteld in weddenschaal A52 (50.360 euro – 63.780 euro) van het federaal openbaar ambt; die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige verhogingscoëfficiënt: 1,7410). De geldelijke anciënniteit hangt af van de verworven ervaring.

De belangstellende kandidaten worden verzocht hun kandidaatstelling per aangetekende post te richten aan de Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, te 1040 Brussel binnen een termijn van vijftien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad (poststempel geldt als bewijs).

De kandidaturen moeten het volgende bevatten:

 • een gedetailleerd curriculum vitae waarbij de afstemming van het profiel op de beschreven functie zal onderstreept worden en
 • een motivatiebrief voor de betrekking waarnaar gesolliciteerd wordt met de omschrijving van de wijze waarop de kandidaat het mandaat overweegt uit te oefenen.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer Jan Verschooten (jav@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots