Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Econoom (M/V/X) - Contract van bepaalde duur 25/09/2020

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn activiteiten rond het thema sectorale en milieuanalyses, werft het Federaal Planbureau een econoom aan voor een contract van bepaalde duur (24 maanden).

FUNCTIE

Binnen de equipe Sectorale en milieurekeningen en -analyses zal u de volgende taken uitvoeren:

 • bijdragen tot de regionalisering van de luchtemissierekeningen;
 • deelnemen aan het integreren en beheren van de sectorale milieu-economische gegevensbanken op regionaal niveau;
 • luchtemissiecoëfficiënten berekenen per bedrijfstak en consumptiecategorie op nationaal en regionaal niveau;
 • programmeren van de koolstofvoetafdruk voor de gewesten en de resultaten ervan analyseren;
 • in teamverband studies uitvoeren over het verband tussen de luchtemissies en de interregionale en internationale handel.

PROFIEL

U hebt een universitair diploma in de economie (licentiaat, master of doctoraat).

De voorkeur zal worden gegeven aan de kandida(a)t(e) die via zijn/haar studies of beroepsleven kan aantonen dat hij/zij over vaardigheden, ervaring of interesse beschikt op het gebied van:

 • beheer van gegevensbanken en computerprogrammering;
 • kwantitatieve economische analyses;
 • opstellen van socio-economische of macro-economische studies en communiceren naar zowel een academisch als een breder publiek.

U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

U hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en u hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. U spreekt voldoende Engels om te communiceren met uw tegenhangers op Europees en internationaal niveau.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kiest u voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt.

Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Daarnaast biedt het Federaal Planbureau een zeer aantrekkelijke werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau valt de equipe Sectorale en milieurekeningen en -analyses onder de Sectorale Directie. Dat is het departement dat verantwoordelijk is voor de sectorale en structurele studies en het thema duurzame ontwikkeling. In het kader van de deelname van het Federaal Planbureau aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen is de equipe verantwoordelijk voor het opstellen van de input-outputtabellen en de milieu-economische rekeningen voor België. Ze voert ook analyses uit op basis van die twee statistische producten.

 WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 625,25 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 4 973,45 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit die bij de aanwerving wordt erkend, is gebaseerd op de verworven nutige ervaring.

Naast het loon krijgt u tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, flexibele uurregeling, telewerk, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 25/10/2020, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van de diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentienummer SDDS/2020/04).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • De behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • De vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • De stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • De lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen verkregen worden bij Bart Hertveldt (bh@plan.be - 02/507.74.32) en Bernhard Michel (bm@plan.be - 02/507.74.35). Meer algemene inlichtingen kunnen worden verkregen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots