Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Macro-Economist (M/V/X) – Contract van onbepaalde duur 23/08/2021

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn activiteiten rond het thema productiviteit, werft het Federaal Planbureau een medewerker aan voor een contract van onbepaalde duur.

FUNCTIE

Binnen de equipe Structurele Studiën zal je de volgende taken uitvoeren:

  • Deelname aan dynamische parametrisering van het door de equipe ontwikkelde model met behulp van econometrische technieken die aangepast zijn aan de aard van de beschikbare gegevens (microgegevens en sectorale gegevens);
  • Deelname aan de ijking en exploitatie van het model van de Europese Commissie (QUEST III O&O);
  • Deelname aan de analyses op verzoek van de sociale partners of van andere instellingen die een beroep doen op het FPB

PROFIEL

Je hebt een universitair diploma in economie (licentiaat, master of doctoraat). De voorkeur zal worden gegeven aan de kandida(a)t(e) die via zijn/haar studies of beroepsleven kan aantonen dat hij/zij over vaardigheden en/of ervaring beschikt als econometrische macro-economist.

  • Flexibiliteit en een open geest, zowel wat analysetechnieken als wat de te behandelen onderwerpen betreft, zijn een pluspunt.
  • Belangstelling voor potentiële groei en ervaring met microgegevenseconometrie zijn eveneens troeven.
  • De geringe omvang van het team vereist een gevoel van samenhorigheid onder de leden en de onmogelijkheid om zich op één enkel dossier te focussen.

Je hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. Je spreekt voldoende Engels om te communiceren met jouw tegenhangers op Europees en internationaal niveau.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau maakt de equipe ‘Structurele Studiën’ deel uit van de Sectorale Directie, waar het vooral onderwerpen met een sectoraal, structureel en economisch karakter aankaart. De directie bestaat uit vier equipes: Structurele Studiën, Sectorale en Milieurekeningen, Energie & Transport, en Duurzame Ontwikkeling. De kwantitatieve methoden worden in de analyses van deze verschillende equipes gebruikt.

De determinanten van de potentiële groei vormen het voornaamste studieonderwerp van de equipe Structurele Studiën, en worden vanuit verschillende complementaire invalshoeken geanalyseerd. In deze context voert de equipe terugkerende projecten uit waarvan de belangrijkste zijn: de bijwerking van de EUKLEMS-databank, de evaluatie van de beleidsmix ter ondersteuning van O&O-activiteiten van het bedrijfsleven, de op enquêtes gebaseerde beoordeling van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en zelfstandigen, de deelname aan de evaluatie van programma’s van politieke partijen en de deelname aan de OESO-projecten DynEmp en MultiProd. Het team geeft ook regelmatig antwoord op vragen van de EAC, het parlement of regeringen over innovatie, regelgeving of andere factoren die bepalend zijn voor groei op lange termijn. Het team beschikt over de Belgische module van het DSGE QUEST III O&O-model van de Europese Commissie (DG ECFIN) en ontwikkelt een multisectoraal DSGE-model dat toelaat om de impact van financiële schokken op de Belgische economie nauwkeurig te analyseren.

WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4625,25 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 4973,45 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit die bij de aanwerving wordt erkend, is gebaseerd op de verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, flexibele uurregeling, telewerk, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 15/09/2021, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van hun diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentienummer SDDS/2021/03).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

  • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
  • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
  • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
  • de lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

 

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kunnen verkregen worden bij  Chantal Kegels (02/507.74.30 - ck@plan.be) en bij Joost Verlinden (02/507.74.25 – jv@plan.be). Andere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots