Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Expert in kwantitatieve methoden (M/V/X) - Contract van bepaalde duur 15/07/2021

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn activiteiten rond het thema sociale bescherming, in het bijzonder gezondheidseconomie, werft het Federaal Planbureau een medewerker aan voor een contract van bepaalde duur (36 maanden).

FUNCTIE

Binnen de equipe ‘Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning’ zal je, in nauwe samenwerking met de collega’s die onderzoek doen rond het thema gezondheidszorg, de volgende taken uitvoeren:

 • Verzamelen en verwerken van data die gebruikt worden in de modellen van de publieke gezondheidszorguitgaven en -uitkeringen.
 • Ontwikkelen en onderhouden van simulatieprogramma’s voor de publieke gezondheidszorguitgaven en -uitkeringen.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe modellen en het verbeteren van bestaande projectiemodellen van de publieke gezondheidszorguitgaven en -uitkeringen.
 • Meewerken aan de optimalisering van de programma’s (databeheer, dataflows, user interfaces).
 • Meewerken aan de rapporten over de ontwikkelde modellen en hun output.

PROFIEL

Je hebt een universitair diploma in de (toegepaste) economie of sociologie (licentiaat, master of doctoraat) met sterke kwantitatieve oriëntering, of in een andere discipline mits aanvullende opleiding in kwantitatieve onderzoeksmethoden/toegepaste statistiek/econometrie.

De voorkeur zal worden gegeven aan de kandida(a)t(e) die via zijn/haar studies of beroepsleven kan aantonen dat hij/zij over vaardigheden en ervaring beschikt op het gebied van:

 • Statistische software, in het bijzonder SAS (advanced programming, complex data manipulation, SAS MACRO en SQL) en Stata
 • Databeheer/ programmeren
 • Econometrische modelbouw/ data-analyse/ statistische onderzoeksmethoden

Verder heb je interesse in onderzoek op het gebied van:

 • Gezondheidseconomie en gezondheidsbeleid
 • Sociale zekerheid en sociaal beleid
 • Volksgezondheid, epidemiologie

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. Je spreekt voldoende Engels om te communiceren met jouw tegenhangers op Europees en internationaal niveau.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau maakt de equipe ‘Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning’ deel uit van de Algemene Directie en werkt ze mee aan het produceren van vooruitzichten zowel vanuit budgettair als sociaal oogpunt. In functie van de onderzoeksvraag worden deze ramingen opgesteld voor een verschillende tijdshorizon en op basis van verschillende modellen.

WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 625,25 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 5 321,66 euro na tien jaar. De geldelijke anciënniteit die bij de aanwerving wordt erkend, is gebaseerd op de verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, flexibele uurregeling, telewerk, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 20/08/2021, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van de diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentienummer ADDG/2021/02).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • de lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kunnen verkregen worden bij Peter Willemé (02/507.73.44 – pw@plan.be). Andere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots