Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Input-outputtabellen en uitbreidingen

Contact

  • https://io.plan.be

Nieuws

Input-outputtabellen 2020 [20/12/2023]

Het Federaal Planbureau (FPB) is, binnen het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), verantwoordelijk voor de opmaak van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen (IOT). Samen met de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) waarvan ze zijn afgeleid, verzekeren zij de coherentie van de nationale rekeningen. De IOT zijn tevens een analyse-instrument ten behoeve van het beleid, voor de studie van intersectorale relaties en voor directe en indirecte impactstudies. In lijn met het transmissieprogramma van het ESR 2010 werden de IOT 2020 overgemaakt aan Eurostat.

Aanbod- en gebruikstabellen en input-outputtabellen voor 2020 [20/12/2023]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, op woensdag 20 december 2023, de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) voor het jaar 2020 en de input-outputtabellen (IOT) 2020 die daaruit zijn afgeleid. In lijn met het transmissieprogramma van het ESR 2010 werden de AGT en IOT 2020 op 19 december 2023 (t+36 maanden) overgemaakt aan Eurostat.

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen [30/11/2023]

Traditioneel wordt de verantwoordelijkheid voor de CO2 die tijdens de productie van goederen en diensten wordt uitgestoten, toegewezen aan het land waar de productie plaatsvindt. De koolstofvoetafdruk is een alternatieve maatstaf van deze verantwoordelijkheid, waarbij de emissies worden toegewezen aan het land waar de goederen en diensten worden geconsumeerd. Dit artikel presenteert berekeningen van de koolstofvoetafdruk van huishoudens voor de drie Belgische gewesten, opgesplitst volgens consumptiedomein.

Contact

  • https://io.plan.be

In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is het FPB belast met de raming van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen (IOT) voor België. Die tabellen vormen samen met de aanbod- en gebruikstabellen (AGT), waarvan ze zijn afgeleid, en de rekeningen van de institutionele sectoren, het kader van de nationale rekeningen. Parallel met die wettelijke verplichtingen werkt het FPB aan verschillende projecten ter uitbreiding van de input-outputtabellen, om er een regionale of sociale dimensie aan toe te voegen.

Input-outputtabellen

De input-outputtabellen leveren gedetailleerde en coherente informatie over de productieactiviteiten in de Belgische economie en de transacties in producten: structuur van de productiekosten, goederen- en dienstenstromen in België en goederen- en dienstenstromen met het buitenland. Op die manier vormen ze een waardevol statistisch hulpmiddel en instrument voor analyse.

De input-outputtabellen voor België werden door het FPB geraamd voor de jaren 1985, 1990 en 1995 (volgens de regels van het ESR79), 2000, 2005 en 2010 (volgens de regels van het ESR95) en 2010 en 2015 (volgens de regels van het ESR2010). Die tabellen worden (verplicht) aan Eurostat overgemaakt [Eurostat website].

Interregionale input-outputtabellen

Het FPB heeft, in het kader van conventies, regionale aanbod- en gebruikstabellen en interregionale input-outputtabellen voor België opgesteld voor de jaren 2003, 2007, 2010 en 2015. Die tabellen kunnen bij het FPB aangevraagd worden voor onderzoeksdoeleinden door een vraag te richten aan io@plan.be.

Social Accounting Matrix

Het FPB werkt aan de opmaak van een Social Accounting Matrix (SAM) voor België, een instrument dat toelaat meer geïntegreerde analyses van economische en sociale problemen uit te voeren. Een SAM is een matrixvoorstelling die de rekeningen van de institutionele sectoren en de input-outputtabellen samenbrengt en die de arbeidsmarkt en de sector van de huishoudens opsplitst volgens verschillende kenmerken.

In dat verband heeft het FPB een databank van de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak ontwikkeld, opgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Daarnaast werd een bijkomende stap gezet naar de opmaak van een SAM door het opstellen van een National Accounting Matrix (NAM) voor België voor het jaar 2010. De NAM omvat de sequentie van rekeningen van de institutionele sectoren en integreert daarin de input-outputtabellen, maar bevat nog geen opsplitsing van de werkgelegenheid en de huishoudens naar diverse relevante kenmerken.

Contact

  • https://io.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots