Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Input-outputtabellen en uitbreidingen

Contact

  • https://io.plan.be

Multinationale groepen in België – Structuur en economische activiteit [31/05/2022]

Een macro-economische kijk op de activiteiten van multinationale ondernemingsgroepen is van bijzonder belang als leidraad voor economische beleidskeuzes in een economie als België, die een lange traditie van openheid voor buitenlandse investeringen kent. Aan de hand van macro-sectorale statistieken en een databank van ondernemingsgroepen die in België actief zijn, toont deze paper dat multinationale groepen een belangrijke plaats innemen in de Belgische economie: Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een Belgische multinationale groep en Belgische dochterondernemingen van buitenlandse multinationals zijn samen goed voor meer dan 40 % van het bbp, 25 % van de werkgelegenheid en 75 % van de uitvoer.

Multinationale groepen, sleutelspelers in de Belgische economie [31/05/2022]

Door een lange traditie van openheid voor buitenlandse investeringen spelen multinationale groepen een belangrijke rol in de Belgische economie. Zo zijn Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een - Belgische of buitenlandse - multinationale groep goed voor meer dan 40 % van het bruto binnenlands product (bbp), een kwart van de werkgelegenheid en driekwart van de export van het land. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Planbureau.

Contact

  • https://io.plan.be

In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is het FPB belast met de raming van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen (IOT) voor België. Die tabellen vormen samen met de aanbod- en gebruikstabellen (AGT), waarvan ze zijn afgeleid, en de rekeningen van de institutionele sectoren, het kader van de nationale rekeningen. Parallel met die wettelijke verplichtingen werkt het FPB aan verschillende projecten ter uitbreiding van de input-outputtabellen, om er een regionale of sociale dimensie aan toe te voegen.

Input-outputtabellen

De input-outputtabellen leveren gedetailleerde en coherente informatie over de productieactiviteiten in de Belgische economie en de transacties in producten: structuur van de productiekosten, goederen- en dienstenstromen in België en goederen- en dienstenstromen met het buitenland. Op die manier vormen ze een waardevol statistisch hulpmiddel en instrument voor analyse.

De input-outputtabellen voor België werden door het FPB geraamd voor de jaren 1985, 1990 en 1995 (volgens de regels van het ESR79), 2000, 2005 en 2010 (volgens de regels van het ESR95) en 2010 en 2015 (volgens de regels van het ESR2010). Die tabellen worden (verplicht) aan Eurostat overgemaakt [Eurostat website].

Interregionale input-outputtabellen

Het FPB heeft, in het kader van conventies, regionale aanbod- en gebruikstabellen en interregionale input-outputtabellen voor België opgesteld voor de jaren 2003, 2007, 2010 en 2015. Die tabellen kunnen bij het FPB aangevraagd worden voor onderzoeksdoeleinden door een vraag te richten aan io@plan.be.

Social Accounting Matrix

Het FPB werkt aan de opmaak van een Social Accounting Matrix (SAM) voor België, een instrument dat toelaat meer geïntegreerde analyses van economische en sociale problemen uit te voeren. Een SAM is een matrixvoorstelling die de rekeningen van de institutionele sectoren en de input-outputtabellen samenbrengt en die de arbeidsmarkt en de sector van de huishoudens opsplitst volgens verschillende kenmerken.

In dat verband heeft het FPB een databank van de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak ontwikkeld, opgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Daarnaast werd een bijkomende stap gezet naar de opmaak van een SAM door het opstellen van een National Accounting Matrix (NAM) voor België voor het jaar 2010. De NAM omvat de sequentie van rekeningen van de institutionele sectoren en integreert daarin de input-outputtabellen, maar bevat nog geen opsplitsing van de werkgelegenheid en de huishoudens naar diverse relevante kenmerken.

Contact

  • https://io.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots