Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Input-outputtabellen en uitbreidingen

Contact

  • http://io.plan.be

Uitvoer, heterogeniteit van de ondernemingen en werkgelegenheid in België: een input-outputanalyse [29/01/2020]

In deze studie wordt een raming gemaakt van de werkgelegenheid die direct en indirect gerelateerd is met de uitvoer, aan de hand van een input-outputtabel die heterogeen is naar uitvoer. In die tabel werden de bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid opgesplitst naar exportintensiteit van de ondernemingen, om rekening te kunnen houden met verschillen in hun productieprocessen. De resultaten tonen dat in België in 2010 1,32 miljoen banen uitvoer gerelateerd waren, wat neerkomt op 29,5 % van de totale werkgelegenheid.

Bijna 30 % van de werkgelegenheid in België is direct of indirect gerelateerd aan onze uitvoer [29/01/2020]

De uitvoer is niet alleen van groot belang voor de werkgelegenheid in de exportondernemingen, maar ook voor de werkgelegenheid bij de toeleveranciers. In het beleidsdebat moet daarom rekening worden gehouden met de gehele uitvoergerelateerde waardeketen, wat betekent dat exportondernemingen moeten worden ondersteund in hun zoektocht naar nieuwe markten, maar ook dat het concurrentievermogen van de binnenlandse schakels in deze waardeketens moet worden versterkt.

Contact

  • http://io.plan.be

In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is het FPB belast met de raming van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen (IOT) voor België. Die tabellen vormen samen met de aanbod- en gebruikstabellen (AGT), waarvan ze zijn afgeleid, en de rekeningen van de institutionele sectoren, het kader van de nationale rekeningen. Parallel met die wettelijke verplichtingen werkt het FPB aan verschillende projecten ter uitbreiding van de input-outputtabellen, om er een regionale of sociale dimensie aan toe te voegen.

Input-outputtabellen

De input-outputtabellen leveren gedetailleerde en coherente informatie over de productieactiviteiten in de Belgische economie en de transacties in producten: structuur van de productiekosten, goederen- en dienstenstromen in België en goederen- en dienstenstromen met het buitenland. Op die manier vormen ze een waardevol statistisch hulpmiddel en instrument voor analyse.

De input-outputtabellen voor België werden door het FPB geraamd voor de jaren 1985, 1990 en 1995 (volgens de regels van het ESR79), 2000, 2005 en 2010 (volgens de regels van het ESR95) en 2010 (volgens de regels van het ESR2010). Die tabellen worden (verplicht) aan Eurostat overgemaakt [Eurostat website].

Interregionale input-outputtabellen

Het FPB heeft, in het kader van conventies, regionale aanbod- en gebruikstabellen en interregionale input-outputtabellen voor België opgesteld voor de jaren 2003, 2007 en 2010. Die tabellen kunnen bij het FPB aangevraagd worden voor onderzoeksdoeleinden door een vraag te richten aan io@plan.be.

Social Accounting Matrix

Het FPB werkt aan de opmaak van een Social Accounting Matrix (SAM) voor België, een instrument dat toelaat meer geïntegreerde analyses van economische en sociale problemen uit te voeren. Een SAM is een matrixvoorstelling die de rekeningen van de institutionele sectoren en de input-outputtabellen samenbrengt en die de arbeidsmarkt en de sector van de huishoudens opsplitst volgens verschillende kenmerken.

In dat verband heeft het FPB een databank van de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak ontwikkeld, opgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Daarnaast werd een bijkomende stap gezet naar de opmaak van een SAM door het opstellen van een National Accounting Matrix (NAM) voor België voor het jaar 2010. De NAM omvat de sequentie van rekeningen van de institutionele sectoren en integreert daarin de input-outputtabellen, maar bevat nog geen opsplitsing van de werkgelegenheid en de huishoudens naar diverse relevante kenmerken.

Contact

  • http://io.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots