Input-outputtabellen en uitbreidingen

Contact

  • http://io.plan.be

België: netto-invoerder van broeikasgasemissies [29/09/2017]

De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.

Belgium’s Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table [29/09/2017]

Deze Working Paper presenteert ramingen voor de Belgische koolstofvoetafdruk berekend aan de hand van globale multiregionale input-outputtabellen die in overeenstemming zijn gebracht met gedetailleerde Belgische nationale rekeningen. Uit onze berekeningen blijkt dat de Belgische koolstofvoetafdruk aanzienlijk groter is dan de emissies op basis van productie, wat betekent dat België een netto-invoerder is van BKGemissies. Onze resultaten tonen bovendien aan dat overeenstemming met gedetailleerde nationale rekeningen wel degelijk van belang is voor de raming van de koolstofvoetafdruk gebaseerd op MRIO, in het bijzonder voor een kleine open economie zoals België.

Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2015 [01/06/2017]

In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkost van werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor de totale binnenlandse werkgelegenheid en voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank levert jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2015 en is in overeenstemming met de meest recente jaargang van de nationale rekeningen (oktober 2016).

Contact

  • http://io.plan.be

In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is het FPB belast met de raming van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen (IOT) voor België. Die tabellen vormen samen met de aanbod- en gebruikstabellen (AGT), waarvan ze zijn afgeleid, en de rekeningen van de institutionele sectoren, het kader van de nationale rekeningen. Parallel met die wettelijke verplichtingen werkt het FPB aan verschillende projecten ter uitbreiding van de input-outputtabellen, om er een regionale of sociale dimensie aan toe te voegen.

Input-outputtabellen

De input-outputtabellen leveren gedetailleerde en coherente informatie over de productieactiviteiten in de Belgische economie en de transacties in producten: structuur van de productiekosten, goederen- en dienstenstromen in België en goederen- en dienstenstromen met het buitenland. Op die manier vormen ze een waardevol statistisch hulpmiddel en instrument voor analyse.

De input-outputtabellen voor België werden door het FPB geraamd voor de jaren 1985, 1990 en 1995 (volgens de regels van het ESR79), 2000, 2005 en 2010 (volgens de regels van het ESR95) en 2010 (volgens de regels van het ESR2010). Die tabellen worden (verplicht) aan Eurostat overgemaakt [Eurostat website].

Interregionale input-outputtabellen

Het FPB heeft, in het kader van conventies, regionale aanbod- en gebruikstabellen en interregionale input-outputtabellen voor België opgesteld voor de jaren 2003, 2007 en 2010. Die tabellen kunnen bij het FPB aangevraagd worden voor onderzoeksdoeleinden door een vraag te richten aan io@plan.be.

Social Accounting Matrix

Het FPB werkt aan de opmaak van een Social Accounting Matrix (SAM) voor België, een instrument dat toelaat meer geïntegreerde analyses van economische en sociale problemen uit te voeren. Een SAM is een matrixvoorstelling die de rekeningen van de institutionele sectoren en de input-outputtabellen samenbrengt en die de arbeidsmarkt en de sector van de huishoudens opsplitst volgens verschillende kenmerken.

In dat verband heeft het FPB een databank van de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak ontwikkeld, opgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Daarnaast werd een bijkomende stap gezet naar de opmaak van een SAM door het opstellen van een National Accounting Matrix (NAM) voor België voor het jaar 2010. De NAM omvat de sequentie van rekeningen van de institutionele sectoren en integreert daarin de input-outputtabellen, maar bevat nog geen opsplitsing van de werkgelegenheid en de huishoudens naar diverse relevante kenmerken.

Contact

  • http://io.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots