Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Regionale vooruitzichten

Contact

  • http://hermreg.plan.be

Regionale vooruitzichten tot 2025: Een sterk maar gedeeltelijk economisch herstel in de drie gewesten na de recessie van 2020 [17/07/2020]

Regionale economische vooruitzichten 2020-2025 [17/07/2020]

Deze regionale vooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen. De Belgische economie zou als gevolg van de coronacrisis in 2020 haar grootste krimp kennen sinds de Tweede Wereldoorlog (-10,5 %). Tegen die achtergrond, en rekening houdend met de sectorale structuur van elk gewest, wordt de krimp van het bbp in 2020 geraamd op -11,1 % in Vlaanderen, op -10,3 % in Wallonië en op -9,3 % in Brussel.

Contact

  • http://hermreg.plan.be

Het HERMREG-model werd ontwikkeld in samenwerking met de studiediensten van de drie Belgische gewesten (BISA, Statistiek Vlaanderen en IWEPS). Met dit multiregionaal en multisectoraal model worden projecties gemaakt (voor een periode van 6 jaar) die coherent zijn met de nationale projecties op basis van HERMES.

Methodes en instrumenten

Met behulp van het HERMREG-model kunnen een aantal sleutelindicatoren van de nationale middellangetermijnvooruitzichten gedesaggregeerd worden naar de drie gewesten (o.m. de toegevoegde waarde per bedrijfstak, de werkgelegenheid inclusief grens- en pendelarbeid en de vorming van het beschikbaar gezinsinkomen). De desaggregatie wordt grotendeels uitgevoerd door middel van een top-downbenadering waarbij endogene regionale verdeelsleutels worden bepaald door een geheel van vergelijkingen die worden geschat op basis van statistische methodes. Twee uitzonderingen hierop zijn het arbeidsaanbod en de overheidsfinanciën van de gemeenschappen en gewesten, die reeds in het HERMES-model het resultaat zijn van een regionale aggregatie.
In samenwerking met de studiediensten van de drie gewesten wordt momenteel een multiregionaal bottom-upmodel ontwikkeld. Dat model zal worden gebruikt om variantanalyses te maken, meer bepaald om de impact na te gaan van economische maatregelen op elk gewest.

Terugkerende publicaties

De regionale vooruitzichten worden jaarlijks in juli gepubliceerd.

Cijfergegevens

De statistische bijlage van de meest recente regionale vooruitzichten kan geraadpleegd worden in de rubriek Data.

 

Contact

  • http://hermreg.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots