Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing van juli 2024 [CEV2022]

 Updates

10/07/2024

Deze databank presenteert de vooruitzichten op zeer lange termijn van de uitgaven voor sociale bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evaluatie van het armoederisico onder gepensioneerden volgens de hypothesen van het referentiescenario van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd, in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, opgericht binnen de Hoge Raad van Financiën. De wet van 18 december 2016 verandert het opschrift van de oorspronkelijke wet door “Wet tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota”. De SCvV heeft als taak een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing op te stellen. Het Federaal Planbureau (FPB) fungeert als technisch en administratief secretariaat van de SCvV.

De series in de bestanden slaan in het algemeen op de periode 2000-2070. De projecties worden gegenereerd door het model Maltese (macro-budgettair model) en het model Midas (microsimulatiemodel) van het FPB. De analyse van de resultaten is beschikbaar in het Jaarlijks verslag van de SCvV van juli 2024.

  Beschikbare gegevens


Please do not visit, its a trap for bots