Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische vooruitzichten MLT (2022-2027), februari 2022 - Statistische bijlage [MLT]

 Updates

24/02/2022

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2027. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

Het FPB publiceert tweemaal per jaar economische vooruitzichten voor een periode van 6 jaar. In februari gaat het om een macro-economische projectie, terwijl het in juni een meer uitgebreide macrosectorale projectie betreft.

De tabellen van de februariversie bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt en de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen, overheid en buitenland). De juniversie omvat een uitgebreidere set van tabellen, met o.m. ook resultaten per bedrijfstak.

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).

 


Please do not visit, its a trap for bots