Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Socialezekerheidsbijdrageverminderingen en herfinancieringsmaatregelen (17/05/2011)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Deze in 2010 door de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau gemaakte analyse, is het antwoord op een vraag van de federale regering om een globale studie te maken over de financiering van de sociale prestaties en de impact van wijzigingen in deze financiering te onderzoeken, met als doel na te gaan in welke mate verschillende scenario's met betrekking tot de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid de werkgelegenheidscreatie kunnen bevorderden en het concurrentievermogen van de ondernemingen ondersteunen. Deze studie beoogt bijgevolg de weerslag te analyseren van een herschikking van de fiscale en parafiscale druk, met een bijzondere aandacht voor beide voormelde doelstellingen, terwijl tegelijkertijd de zorg voor een duurzame langetermijnfinanciering van de sociale zekerheid niet uit het oog verloren wordt.

In vergelijking met de overige landen in de Europese Unie behoort de fiscale en parafiscale druk op de arbeidsinkomens in België tot de hoogste, meer in het bijzonder als een gevolg van de overheersende rol van de sociale bijdragen in de financiering van de sociale zekerheid. De uitgevoerde simulaties bestonden er daarom in om enerzijds de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, op algemene wijze of specifiek gericht op lage lonen, te verlagen, alsook de werknemersbijdragen, en anderzijds ter compensatie een aantal heffingen te verhogen. De herfinanciering kan gebeuren door middel van BTW (met of zonder neutralisering van de mechanische impact van de stijging van de tarieven op de loonindexering), accijnzen, een belasting op de uitstoot van CO2, een algemene sociale bijdrage, een heffing op de toegevoegde waarde, personenbelasting, vennootschapsbelasting en roerende voorheffing. Ook het toewijzen aan de sociale zekerheid van de opbrengst van een "indexsprong" werd geanalyseerd. De macro-economische weerslag van deze wijzigingen in de financiering van de sociale prestaties werden door de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau bestudeerd aan de hand van hun respectieve macro-econometrische modellen.

De belangrijkste bevindingen werden samengevat in een covernota. Naast een "executive summary" bevat dit verslag eveneens een door de Nationale Bank van België samengesteld statistisch deel, de resultaten van de econometrische simulaties van het Federaal Planbureau, de resultaten van de econometrische simulaties van de Nationale Bank van België en een technische bijlage die ingaat op enkele belangrijke verschillen tussen de twee gebruikte econometrische modellen.

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots