Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Overheidsparticipaties in de marktsector (14/07/2011)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Federaal Planbureau publiceert nieuwe cijfers over de participaties die de overheid gedurende de voorbije jaren aanhield in de marktsector. Het betreft participaties waar de overheid (federaal, gewestelijk of lokaal) minstens een aandeel van 5% in het kapitaal heeft en om activiteiten in de marktsector, waardoor deze activiteiten niet in de overheidssector zelf worden opgenomen. De tabel onderaan dit communiqué geeft de belangrijkste cijfers. Een groter detail, ook per bedrijfstak, is beschikbaar op de website van het FPB (www.plan.be).

Graag wijzen we op enkele markante feiten over de evolutie 2003-2009.

1. Een daling van het belang van de participaties van de overheid in de niet-financiële marktsector.

Hoewel het aantal ondernemingen met een overheidsparticipatie stijgt, daalt het aandeel van enkele financiële kerngegevens van de ondernemingen met een overheidsparticipatie in de totale populatie van niet-financiële ondernmeningen. Zo daalde het aandeel van het totaal der activa (gewogen) met 3,51procentpunt, terwijl het aandeel van het kapitaal (gewogen) in ondernemingen waarin de overheid participeert met 2,24 procentpunt daalde, en het aandeel van de toegevoegde waarde (gewogen) met 2,09 procentpunt verminderde. De gewogen cijfers worden bekomen door het aandeel van de participaties van de overheid in het kapitaal van de ondernemingen te nemen als gewichten.

2. De overheid participeerde tijdens de recente financiële crisis aanzienlijk in de financiële sector

In 2008-2009 namen de verschillende overheden participaties in BNP Paribas, Dexia, KBC en Ethias ten belope van 22 miljard euro of 6% van het BBP. Die participaties werden genomen om de verschillende ondernemingen in de financiële sector, die in België tijdens de financiële crisis onder druk kwamen te staan, te versterken. Daardoor waren er 615 ondernemingen in de financiële sector (en indirect ook in de niet-financiële sector) waarin de overheden minstens 5% van het kapitaal in 2009 aanhielden. De werkgelegenheid in die ondernemingen steeg van 4724 (voltijds equivalenten) in 2003 tot 12 853 in 2009, ook al kende de werkgelegenheid in de financiële sector in zijn geheel over die periode een dalende trend. Die aantallen werden verkregen door de werkgelegenheid in de bedrijven te wegen met het aandeel van de overheid in het kapitaal van die bedrijven.

3. De hervormingen in de netwerksectoren leiden tot uiteenlopende evoluties

De netwerksectoren worden sinds de jaren 90 gevoelig hervormd. Die hervormingen gebeurden onder invloed van de Europese richtlijnen, waarmee naar een interne markt voor de netwerksectoren wordt gewerkt. Als gevolg daarvan daalde de werkgelegenheid in de spooren postsector gevoelig, met 5% per jaar over de periode 2003-2009. In 2005 kwam 50% van de Post in handen van de privésector. Reeds eerder werd ook Belgacom gedeeltelijk geprivatiseerd. In de gas- en elektriciteitsnetwerken is de werkgelegenheid in de ondernemingen met overheidsparticipaties daarentegen geleidelijk toegenomen.

Werkgelegenheid (voltijds equivalenten) in de netwerksectoren
  Ongewogen Gewogen
  1997 2003 2009 1997 2003 2009
Spoor en Post 84 278 81 764 67 146 84 278 81 764 52 094
Waterdistributie 6 713 7 310 7 590 6 713 7 310 7 590
Elektriciteit en gas 19 561 8 335 12 325 4 068 6 110 9 314
Telecommunicatie 26 094 22 442 18 488 12 891 11 105 10 138
Totaal 136 646 119 851 105 549 107 950 106 289 79 136
Noot: Ongewogen: totale werkgelegenheid in de ondernemingen waar de overheid participaties in heeft.
Gewogen: gewogen met het aandeel van de participaties van de overheid in het kapitaal van de ondernemingen.

4. Gemeenten en OCMW’s creëren veel nieuwe instellingen

Het aantal creaties van nieuwe instellingen door de gemeenten en de OCMW’s is opvallend. Tussen 2003 en 2009 werden zo 590 instellingen met een verschillende rechtsvorm gecreëerd. Het gaat in veel gevallen om de verzelfstandiging van activiteiten die de gemeenten en OCMW’s reeds lang uitoefenen in de marktsector. In een aantal andere gevallen gaat het om de oprichting van instellingen voor nieuwe activiteiten, zoals de inschakeling van werklozen in het arbeidscircuit.

Sleutelcijfers van overheidsparticipaties in de marktsector
  1997 2003 2009
Aantal ondernemingen met een overheidsparticipatie van minstens 5% 4 878 5 872 6 472
Werkgelegenheid (in voltijds equivalenten) in de marktsector van ondernemingen met overheidsparticipatie
Werkgelegenheid (ongewogen) 275 996 268 889 296 620
Werkgelegenheid (gewogen) 195 040 198 806 199 512
Werkgelegenheid (gewogen) als aandeel van de binnenlandse werkgelegenheid zonder de zelfstandigen van de sector 7,3% 6,8% 6,6%
Totaal der activa in de niet-financiële sector
Totaal der activa (ongewogen) in miljard euro 115,9 186,5 367,6
Totaal der activa (gewogen) in miljard euro 71,3 114,9 190,4
Totaal der activa (gewogen) als aandeel van totaal der activa van de sector 14,2 12,6 9,1
Kapitaal in de niet-financiële sector
Kapitaal (ongewogen) in miljard euro 33,9 54,7 76,7
Kapitaal (gewogen) in miljard euro 19,9 30,6 39,1
Kapitaal (gewogen) als aandeel van het totale kapitaal van de sector 10,8 8,3 6,0
Toegevoegde waarde in de niet-financiële sector
Toegevoegde waarde (ongewogen) in miljard euro 19,2 20,1 20,7
Toegevoegde waarde (gewogen) in miljard euro 10,9 12,8 13,1
Toegevoegde waarde (gewogen) als aandeel van de toegevoegde waarde van de sector 10,6% 9,7% 7,7%
Noot: Ongewogen = totale werkgelegenheid in de ondernemingen waar de overheid minimaal een participatie van 5% heeft.
Gewogen = gewogen met het aandeel van de participaties van de overheid in het kapitaal van de ondernemingen.

  Verwante documenten

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots