Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Het welzijn verbetert, maar niet voor iedereen (12/02/2019)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het welzijn van de Belgen daalde na de crisis van 2008. Het verbetert in 2016 en 2017. Maar die recente verbetering wordt niet door iedereen gedeeld. Het welzijn van de min-65-jarigen en van de personen met middelhoge inkomens is gedaald tussen 2008 en 2017. Het welzijn van de 65-plussers en van de personen met lage of hoge inkomens is daarentegen verbeterd. Die verschillen worden bevestigd door meerdere van de 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die het Federaal Planbureau publiceert.

Na de crisis van 2008 is het welzijn gedaald

De daling van het welzijn na 2008 wordt hoofdzakelijk verklaard door de achteruitgang van de gezondheidstoestand van de Belgen. Verschillende studies wijzen op een negatieve impact van de crisis op de mentale gezondheid.

Sinds 2016 verbetert het welzijn

In 2016 en 2017 neemt het gemiddelde welzijn toe, maar onvoldoende om opnieuw het niveau van 2008 te bereiken. De verbetering is vooral het gevolg van een daling van de ernstige materiële ontbering en van het feit dat mensen meer op de steun van naasten kunnen rekenen. Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen in die evoluties.

Het welzijn van personen met lage of hoge inkomens verbetert; dat van personen met middelhoge inkomens gaat erop achteruit

Niet iedereen zit in hetzelfde schuitje. Over de periode 2008-2017:

  • stijgt het welzijn voor de Belgen met het laagste inkomen, vooral dankzij een verbetering van hun levensstandaard;
  • stijgt het welzijn voor de Belgen met het hoogste inkomen, vooral dankzij een verbetering van hun gezondheid;
  • daalt het welzijn van de Belgen met middelhoge inkomens, vooral als gevolg van een verslechterde gezondheid.

Het welzijn van de 65-plussers verbetert; dat van de min-65-jarigen gaat erop achteruit

Die verschillen zijn in de eerste plaats toe te schrijven aan de evolutie van de gezondheid. Tussen 2008 en 2017:

  • is de gezondheid van de 65-plussers verbeterd;
  • is die van de min-65-jarigen verslechterd.

De gezondheid van de jongeren blijft in absolute zin uiteraard beter dan die van de ouderen.

Andere indicatoren bevestigen dat verschil tussen de plus- en min-65-jarigen

Van de 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die vandaag worden voorgesteld, worden er 12 opgesplitst naar leeftijdscategorie. Die trend van verbetering voor de 65-plussers en van achteruitgang voor de min-65-jarigen wordt bevestigd.

Dat is het geval voor het armoederisico.

  • Het is gestegen voor de 18-64-jarigen (van 12,2 % tot 15 % tussen 2008 en 2017).
  • Het is gedaald bij de 65-plussers (van 21,2 % tot 16 %). De stijging van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen heeft immers geleid tot hogere pensioenen. Bovendien zijn de minimumpensioenen gestegen ten opzichte van de armoededrempel tussen 2005 en 2011, net zoals de inkomensgarantie voor ouderen.

Op het gebied van de kwaliteit van de huisvesting waren de evoluties ook gunstig voor de 65-plussers en ongunstig voor de min-65-jarigen.

Een set van 67 indicatoren beschrijft de ontwikkeling van de samenleving

Die aanvullende indicatoren naast het bbp, die sociale, milieu- en economische kwesties bestrijken, werden geactualiseerd. Een meerderheid van die indicatoren toont een gunstige evolutie, ook al is die evolutie niet noodzakelijk voldoende om de bestaande doelstellingen te bereiken.

Bepaalde ontwikkelingen zijn zorgwekkend. De levensverwachting in goede gezondheid stijgt niet langer. De biologische diversiteit gaat erop achteruit en de ongelijkheid verbonden met het opleidingsniveau stijgt.

Die indicatoren worden voorgesteld volgens de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en ze dragen bij tot de opvolging van deze doelstellingen. Ze worden gepubliceerd op www.indicators.be door het FPB in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Voor meer informatie: Patricia Delbaere, dp@plan.be, 02.507.74.73 en Alain Henry, ah@plan.be, 02.507.74.76

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots