Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Evaluatie van de economische gevolgen van het faillissement van Sabena NV (19/03/2002)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Op 7 november 2001 werd Sabena NV failliet verklaard. Op vraag van de Minister van Economische Zaken, heeft het Federaal Planbureau een raming gemaakt van de gevolgen van dat faillissement voor de Belgische economische activiteit.

Een groot faillissement in België

De aankondiging dat Sabena failliet was, bracht de gemoederen in beroering. In de Sabena-groep, waar on- geveer 12 000 mensen werkten, stelde Sabena NV immers 7800 mensen tewerk. In die groep zaten, naast Sabena NV, ook Sabena Technics, DAT, Sobelair en enkele andere filialen die eveneens in de problemen dreigden te raken.

Drie scenario’s

Rekening houdend met de sterk veranderende omstandigheden, werden er drie scenario’s ontwikkeld. Het eerste, vandaag het minst waarschijnlijke sinds de oprichting van SN AIR Holding en de schuldkwijtschel- ding door het coördinatiecentrum van Sabena (SIC), voorziet een volledige stopzetting van de activiteiten van DAT. Het tweede scenario, het meest waarschijnlijke momenteel, veronderstelt dat DAT overleeft en alleen of samen met andere partners, een deel van de activiteiten van Sabena NV overneemt. Volgens die hypothese zou de productie van DAT toenemen van 180 miljoen euro naar 550 miljoen en zouden 1000 ba- nen gered worden, bovenop de banen bij DAT. Het derde scenario houdt hetzelfde voor ogen, maar voorziet een productie die groeit van 180 naar 687 miljoen euro en 2000 banen die gered zouden zijn.

In elk scenario wordt ervan uitgegaan dat de vraag van Belgische ingezetenen naar luchttransport geen in- vloed ondervindt van het faillissement en dat aan de vraag voldaan kan worden door de buitenlandse maat- schappijen; dat betekent een toename van de import. Er wordt daarentegen verondersteld dat het faillissement van Sabena zou zorgen voor de bijna volledige verdwijning van het transferpassagiersvervoer op de luchthaven van Brussel-Nationaal, wat tot uiting komt in een daling van de Belgische export van luchtvervoer.

De impact

De WP 03-02 gaat eerst na wat de impact is op het activiteitenniveau van alle andere bedrijfstakken van de economie wanneer de productie van de bedrijfstak ‘luchttransport’ daalt. Daarna worden de gevolgen van die activiteitenvermindering in macro-economische termen gemeten. Er wordt met andere woorden ook re- kening gehouden met de impact op de inkomens, investeringen, prijzen, overheidsfinanciën, …

Het input-outputmodel en het HERMES-model werden gebruikt om die simulaties uit te voeren en leverden de volgende resultaten op:

  • Een rechtstreeks gevolg van het faillissement van Sabena NV op de toegevoegde waarde van de luchttransportsector zou een verlies van om en bij de 200 miljoen euro zijn. Als er rekening wordt gehouden met alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen die gekoppeld zijn aan de stopzetting van de activiteiten van Sabena, bedraagt het verlies 800 miljoen euro in het optimistische scenario en 900 miljoen euro in het tussenliggende scenario. In reële termen, d.w.z. als de prijzen buiten be-schouwing worden gelaten, zou de impact op het bbp – 0,45 % zijn in het optimistische scenario en – 0,55 % in het tussenliggende scenario.
  • De macro-economische effecten werden geraamd in het kader van het tussenliggende scenario dat op dit ogenblik als het meest waarschijnlijke wordt aangenomen. De uitgevoerde simulatie voorziet een finale impact van - 0,65 % op het bbp en een algemeen jobverlies van 17 000 eenheden. Boven-dien zou het buitenlandse surplus dalen met 528 miljoen euro en zou het overheidsdeficit toenemen tot een bedrag van 830 miljoen euro.
    Wij wijzen er echter op dat die cijfers louter indicatief zijn. De werkelijkheid verandert immers constant en de gegevens en cijfers waarmee rekening werd gehouden in deze studie, dateren van december 2001, dus vóór de aankondiging dat de activiteiten van DAT zouden voortgezet worden onder de naam SN Brussels Airlines.

Wij herinneren er ook aan dat er bij de uitwerking van de macro-economische vooruitzichten voor de be-grotingscontrole, rekening werd gehouden met de impact van het faillissement van Sabena.

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots