Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Economische Begroting 1998 - Begrotingscontrole (17/02/1998)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen verwacht voor 1998 een groei van het BBP van 2,5%. Hoewel het Instituut hiermee zijn groeivoorspelling uit de Economische Begroting van juli jl. bevestigt, moeten toch een drietal belangrijke opmerkingen worden gemaakt.

Een eerste opmerking betreft de economische situatie in 1997. De dynamiek waarvan de Economische Begroting van juli uitging, werd ook vastgesteld in de feiten. In het begin van het jaar werd de groei getrokken door de uitvoer en vooral de verwerkende nijverheid kon hiervan profiteren. Naarmate het jaar vorderde, trok ook het gezinsverbruik aan, en dit resulteerde in een beter dan verwacht tweede halfjaar. De groei van het privé-verbruik over het volledige jaar wordt geraamd op 1,6%. Het BBP zou in 1997 gegroeid zijn met 2,7%.

De twee andere aandachtspunten hebben betrekking op de evolutie van de wereldeconomie in 1998 en zouden in de loop van het jaar hun invloed doen gelden op de Belgische economie. Vooreerst speelt het positieve conjunctuurverloop in Europa en de Verenigde Staten een rol van betekenis. Anderzijds zal de financiële crisis in een aantal Aziatische landen evenmin zonder gevolg blijven voor de westerse economieën. De sterke depreciatie van de munten van deze landen en de terugval van hun binnenlandse vraag zou voor de Belgische uitvoerders leiden tot een inkrimping van hun uitvoermarkten, en dit zowel in Azië als in de rest van de wereld. Bovendien zouden Belgische exportbedrijven geconfronteerd worden met een verslechtering van hun concurrentiepositie tegenover deze landen. De groei van de uitvoer zou hierdoor wat aan kracht verliezen. De terugval in november en december van de buitenlandse bestellingen vastgesteld in de conjunctuuronderzoekingen van de NBB zou hiervan een eerste teken kunnen zijn. Alle beschikbare bronnen zijn het er echter over eens dat de impact van de Aziatische crisis op Europa beperkt zal blijven. In voorliggende Economische Begroting werd het effect op het Belgische BBP in 1998 op 0,4% geraamd. Overigens mag niet worden vergeten dat de daling van de Europese langetermijninterestvoeten, deels een gevolg van de Aziatische crisis, een gunstige factor is voor de groei in Europa.

In vergelijking met de Economische Begroting van juli zou de waargenomen en verwachte sterkere conjuncturele dynamiek in België het effect van de Aziatische crisis neutraliseren, zodat de groeivooruitzichten voor 1998 gehandhaafd werden. De bedrijfsinvesteringen zouden blijven toenemen, maar een bijkomende impuls is noodzakelijk om de investeringsquote op het peil van het begin van de jaren 90 te brengen en, op die manier, in de toekomst een hogere economische groei mogelijk te maken. De consumptieprijsinflatie kwam in 1997 uit op 1,6%. Voor dit jaar lijkt een nog lagere inflatievoet waarschijnlijk. De onderliggende inflatie schommelde in 1997 rond 1,25%, terwijl de invoerprijzen met 4,5% toenamen. In 1998 zou de inflatie, gemeten via de nieuwe index en de nieuwe productkorf (wat de gemiddelde inflatie overigens niet zal beïnvloeden), uitkomen op 1,2% voor de traditionele index en op 1,3% voor de gezondheidsindex. De energieprijzen zouden, in weerwil van een geleidelijke stijging in de loop van het jaar, over het volledige jaar een licht neerwaarts effect sorteren op de consumptieprijsinflatie.

De invloed van de verbeterde activiteit in 1997 op de werkgelegenheid blijft vooralsnog moeilijk in te schatten. Op basis van de thans beschikbare informatie lijkt een raming van de werkgelegenheidsgroei met 0,6% het meest waarschijnlijk. De daling van de werkloosheid verliep, gezien de toename van de beroepsbevolking in 1997, iets minder snel. In 1998 zou de werkgelegenheid met 33.000 eenheden (of 0,9%) toenemen, wat de werkloosheidsgraad (volgens de gestandaardiseerde definitie van Eurostat) op 9,1% van de beroepsbevolking zou brengen. De zogenaamde activeringsprogramma’s zouden in niet onbelangrijke mate bijdragen tot deze verbeterde situatie.

Al bij al lijkt de groeidynamiek, ondanks de Aziatische crisis, vrij stevig. Het consumentenvertrouwen herstelt. De macro-economische omstandigheden lijken voorhanden om een gestage en werkgelegenheidsscheppende groei te bewerkstelligen.

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots