Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Internal event : Toereikendheid van de pensioenen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van de hervormingen en alternatieve scenario’s 

Het Federaal Planbureau is reeds 20 jaar vertrouwd met het opstellen van financiële vooruitzichten van de sociale zekerheid op zeer lange termijn (een halve eeuw), die het met name mogelijk maken de budgettaire houdbaarheid van de wettelijke pensioenen te evalueren. De laatste jaren ontwikkelt het FPB nieuwe methodologieën waardoor het mogelijk wordt niet enkel de toekomstige sociale houdbaarheid (of ‘toereikendheid’) van de wettelijke pensioenen te evalueren, maar ook coherente evaluaties te maken van de budgettaire en sociale houdbaarheid. Die nieuwe ontwikkelingen worden actief ondersteund door de FOD Sociale Zekerheid.

De langetermijnevolutie (tot 2060) van de toereikendheid van de pensioenen in België wordt gesimuleerd met behulp van het dynamisch microsimulatiemodel MIDAS (MIcrosimulation for the Development of Adequacy and Sustainability). MIDAS stemt zijn sociaaleconomische, demografische en macro-economische hypothesen af op die van het macrobudgettair model MALTESE van het Federaal Planbureau dat jaarlijks, in het kader van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, de impact raamt van de vergrijzing op de sociale uitgaven op middellange en lange termijn.

Om de mogelijkheden die worden geboden door het op elkaar afstemmen van die beide instrumenten te illustreren, worden een referentiescenario, twee alternatieve scenario’s en twee hervormingen voorgesteld. De alternatieve scenario’s hebben betrekking op een versnelling van de langetermijngroei van de productiviteit en op een hogere werkgelegenheidsgraad van ouderen. De geanalyseerde hervormingen betreffen de sinds eind 2006 ingevoerde verhogingen van het minimumrecht per loopbaanjaar enerzijds en van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) anderzijds.

Speakers

  Verwante documenten

    None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots