Perscommuniqués & artikels (23)

2019

 • De Belgische farmaceutische industrie: een hoogtechnologische sector waarvan het concurrentievermogen verbetert ( 09/05/2019 )

  In het kader van het Observatorium voor de farmaceutische industrie heeft het Federaal Planbureau de concurrentiepositie van deze industrie in Europa geanalyseerd. Als een speler van de industriële reorganisatie naar hoogtechnologische en op kennis gebaseerde activiteiten is de farmaceutische industrie een bedrijfstak die een grote productiviteitsgroei heeft laten optekenen en tegelijkertijd de werkgelegenheid heeft verhoogd. Dankzij de mobilisering van middelen voor innovatie heeft de farmaceutische industrie haar positie in Europa bestendigd en blijft België een geliefde bestemming om haar activiteiten te vestigen.


 • Van alle OESO-landen is België het meest genereus met belastingvoordelen aan bedrijven voor Onderzoek en Ontwikkeling ( 07/05/2019 )

  Vanwege de verbintenis om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) te verhogen tot 3 % van het bbp, heeft de Belgische federale regering, tussen 2005 en 2008, een aantal belastingvoordelen ingevoerd om de O&O-activiteiten van bedrijven te ondersteunen. Het Federaal Planbureau heeft een derde evaluatie gemaakt van deze belastingvoordelen en concludeert dat ze hebben bijgedragen tot de recente stijging van de O&O-intensiteit in België maar dat bepaalde aanpassingen zouden kunnen worden overwogen.


2018

 • De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België ( 05/07/2018 )

  De simulaties die zijn uitgevoerd door het Federaal Planbureau tonen dat de liberalisering van juridische diensten, diensten van boekhouders en architecten de economische groei zowel op korte als lange termijn ondersteunt. Die positieve impact wordt verklaard door de verbeterde werking van deze diensten en de positieve impact op de andere bedrijfstakken die deze diensten als input gebruiken in hun productieprocessen. Die ondersteuning van de groei maakt het ook mogelijk een budgettaire marge te creëren.


2017

 • Groei van de productiviteit en de werkgelegenheid: de uitdaging voor België ( 17/10/2017 )

  Tijdens de periode 1970-2015 wordt de vertraging van de bbp-groei per persoon in België hoofdzakelijk verklaard door een afname van de groei van de arbeidsproductiviteit. Tot het midden van de jaren 80 heeft de daling van het aantal gewerkte uren per persoon ook bijgedragen tot die vertraging.


 • Hogere overheidsinvesteringen om de groei in België aan te zwengelen ( 27/01/2017 )

  Uit een simulatie van het Federaal Planbureau blijkt dat de overheid de economische groei op lange termijn kan aanzwengelen door meer te investeren. Omdat de bijkomende groei goed is voor de staatskas, blijft de kostprijs van die maatregel bovendien beperkt.


2016

 • De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België ( 24/06/2016 )

  Het Federaal Planbureau neemt deel aan een aantal door de OESO gecoördineerde projecten waarin, op basis van bedrijfsgegevens, de dynamiek van de werkgelegenheid en de productiviteit binnen bedrijfstakken wordt vergeleken tussen landen. In de projecten wordt de belangrijke rol van jonge bedrijven benadrukt en wordt er gewezen op de structurele daling van het aantal nieuwe bedrijven dat toetreedt tot de markt. Gezien het belang van jonge bedrijven, zou die daling de groeivertraging van de productiviteit in de OESO-landen gedeeltelijk kunnen verklaren.


2015

 • Evaluatie van overheidssteun voor Onderzoek en Ontwikkeling van ondernemingen in België ( 29/06/2015 )

  Het Federaal Planbureau heeft – na een eerste analyse in 2012- een tweede evaluatie gemaakt van de belastingvoordelen van de federale overheid en van de gewestelijke subsidies, ter ondersteuning van de investeringen van ondernemingen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Er werd nagegaan in welke mate deze overheidssteun heeft bijgedragen aan de recente stijging van de O&O-intensiteit in België.


 • Public support for R&D and the educational mix of R&D employees ( 07/01/2015 )

  This Working Paper assesses the impact of public support for R&D activities on the educational mix of R&D employees in private companies in Belgium. Estimations show that some tax incentives significantly raise the share of researchers holding a PhD. There are indications that holders of PhDs substitute for R&D employees with a lower education degree. It is also shown that controlling for changes in the educational mix of R&D personnel lowers estimates of the impact of public support on the average wages of researchers.


2012

 • Concurrentievermogen van België: uitdagingen en groeipistes ( 27/11/2012 )

  Het Federaal Planbureau heeft in mei 2012 een tussentijds rapport over het concurrentievermogen van België opgesteld als antwoord op een verzoek van de Eerste Minister in het kader van de eerste fase van de opmaak van het relanceplan. Dit rapport maakte de balans op van het concurrentievermogen van België en informeerde de regering over de situatie van België ten opzichte van de drie buurlanden. De analyses werden voortgezet om de determinanten van het concurrentievermogen te achterhalen en bijgevolg ook de belangrijkste toekomstige uitdagingen om het concurrentievermogen te verbeteren. De huidige publicatie, die op 26 oktober 2012 werd afgerond, geeft een overzicht van die analyses. Ze werd meegedeeld aan de Eerste Minister en de minister van Economie als technische ondersteuning voor de tweede fase van het relanceplan in het kader van de opmaak van de begroting 2013.


 • Fragiliteit van de financiële structuur van de niet-financiële ondernemingen in de marktsector in België in 2007 en 2010 ( 02/08/2012 )

  Daar waar 2007 in België nog een topjaar was met veel startende ondernemingen en een stijgende werkgelegenheid, brak eind 2008 de wereldwijde financiële crisis uit die leidde tot een economische recessie in 2009. In deze studie wordt, op basis van informatie uit gepubliceerde jaarrekeningen, de financiële situatie van Belgische niet-financiële ondernemingen in 2007, het jaar vóór de financiële crisis, vergeleken met de situatie in 2010, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn en tevens een jaar waarin er een licht herstel werd vastgesteld. Er werd ook nagegaan of een zwakke score voor een aantal financiële ratio’s in 2007, voor een deel kan verklaren waarom sommige ondernemingen in de periode 2008-2010 in de problemen kwamen (bijvoorbeeld een faillissement).


 • De impact van subsidies en fiscale voordelen op onderzoek en ontwikkeling van ondernemingen in België (2001-2009) ( 18/06/2012 )

  Onderzoek en ontwikkeling (O&O) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste determinanten van innovatie en technologische vooruitgang. Op de Europese top van Barcelona in 2002, werd vooropgesteld dat de uitgaven voor O&O in de Europese Unie tegen 2010 dienden te worden opgetrokken tot 3% van het BBP. Deze doelstelling werd door de meeste landen in 2010 niet behaald. In het kader van de Europa 2020-strategie werd de 3%-norm hernomen en door België ook opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma. De federale overheid heeft – in aanvulling op de aanzienlijke directe steun voor O&O van de gewesten - de voorbije jaren een aantal fiscale voordelen toegekend om O&O-activiteiten aan te moedigen. In opdracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft het FPB een eerste evaluatie gemaakt van de recente federale steun voor O&O in ondernemingen. De evaluatie heeft uitsluitend betrekking op de ondernemingssector en dus niet op de federale steun voor onderzoek in universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen.


2010

 • Evolutie van de arbeidskosten per eenheid product in België van 1996 tot 2008 ( 14/06/2010 )

  De evolutie van de arbeidskosten per eenheid product heeft een belangrijke impact op de prijscompetitiviteit van een economie. De arbeidskosten per eenheid product worden gedefinieerd als de loonkosten die nodig zijn voor de productie van een eenheid toegevoegde waarde, namelijk het aandeel van de productie van een activiteitensector dat in België wordt verwezenlijkt. Voorgaande studies van het Federaal Planbureau hebben aangetoond dat die evolutie niet alleen een invloed heeft op de performantie van België op het vlak van buitenlandse handel, en dus op het saldo van de lopende rekening, maar tevens op de relatieve positie van de Belgische economie op de Europese markt, in termen van toegevoegde waarde of productie.


2009

 • Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen ( 17/11/2009 )

  Het Federaal Planbureau organiseert op 17 november 2009 een reflectienamiddag omtrent het thema ‘Concurrentievermogen van België: analyse en uitdagingen’ en steunt daarbij op analyses van de Europese Commissie, de Nationale Bank van België (NBB), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en eigen werkzaamheden.


 • Alternative assessment of Belgian competitiveness ( 06/10/2009 )

  This paper investigates the relationship between the relative positions, in terms of value added and relative prices, of Belgian manufacturing and market services in the European Union over 1970-2005. Relative prices are then broken down into relative unit costs of production factors. The analysis goes further by decomposing relative unit labour cost into relative hourly wages and relative productivity. Finally, relative productivity is broken down into relative capital deepening, relative labour
  composition effect and relative total factor productivity.


 • System of Innovation in Wallonia ( 02/03/2009 )

  This Working Paper evaluates the performance of the system of innovation in Wallonia for the most recent available period. Like the previous paper, this paper is based on the analysis of indicators reflecting the six main components of a system of innovation: knowledge development, human resources, valorisation of R&D, absorption capacity of innovation, entrepreneurship and innovation financing. A country's performance depends not only on the relative strength of each individual element but also on how effectively the components interact. These six components are evaluated from a European perspective: Wallonia is compared with European countries and European regions with similar socio-economic characteristics.


2007

 • Groei en productiviteit in België ( 16/03/2007 )

  Het Federaal Planbureau stelt een analyse voor over de economische groei en de productiviteit in België. Daartoe werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de databank die in het kader van het EUKLEMS-project werd gecreëerd. Dit internationale project, dat gefinancierd wordt door het 6e kaderprogramma van de Europese Commissie, is erop gericht voor elke EU-lidstaat productiviteitsmetingen op een meer gedetailleerd bedrijfstakniveau en over lange periodes te ontwikkelen. Die berekeningen maken het mogelijk een beter inzicht te verwerven in de determinanten van de groei en de productiviteit en zijn, zowel op Belgisch als Europees niveau, een primeur.


2006

 • The Lisbon Strategy: structural policy in Europe and Belgium ( 18/12/2006 )

  The Lisbon Strategy has been launched by the European Council to promote long-term economic growth under the conditions of sufficient social and environmental protection. It builds on three pillars: the macroeconomic, the microeconomic and the labour market pillar. In this planning paper the microeconomic pillar and its implementation in Belgium is reviewed. The paper consists of four chapters, each covering a specific theme that concerns the microeconomic pillar.


 • Fiscale stimuli voor Onderzoek en Ontwikkeling in België: analyse van het Federaal Planbureau ( 30/11/2006 )

  België streeft ernaar om 3% van het bbp te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). Aangezien daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de ondernemingen, voeren de bevoegde overheden een actief O&O-beleid. Directe subsidies en fiscale maatregelen vormen, al dan niet in combinatie met elkaar, sleutelelementen van dat beleid. Sinds enkele jaren wordt in België, net zoals in andere Europese landen, steeds meer de nadruk gelegd op de fiscale steunmaatregelen voor O&O. Er bestaan aanzienlijke verschillen in de vorm en de omvang van die fiscale stimuli in de Europese landen. Het Federaal Planbureau deed onderzoek naar het gebruik van fiscale stimuli voor O&O in België.


 • R&D Tax incentives in Belgium ( 06/10/2006 )

  In Belgium, as well as in other European countries, the use of R&D tax incentives has become more popular in recent years. It remains, however, important to evaluate the effectiveness of those new and existing measures.


2003

 • Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact ( 25/06/2003 )

  De impact van de nieuwe technologieën bepalen en begrijpen is een grote uitdaging, zowel voor de economische actoren uit de privé-sector als voor de overheid. Voor een efficiënte voorbereiding op die technologische veranderingen, is het immers essentieel dat we de reële draagwijdte van die veranderingen begrijpen en vooruitlopen op de gevolgen ervan. Vanuit die optiek publiceert het Federaal Planbureau in partnership met Kluwer Uitgevers het boek "Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact".


 • Een enquête om de impact van de ICT op de Belgische ondernemingen te meten ( 23/06/2003 )

  Het Federaal Planbureau heeft de impact van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) op de ondernemingen onderzocht. Dat onderzoek werd gevoerd via casestudy's waarin zowel de diffusie van ICT in het productieproces van de ondernemingen, als de bijdrage van die technologieën tot de prestaties van die ondernemingen, werd nagegaan. De resultaten werden gepubliceerd.Please do not visit, its a trap for bots