Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués & artikels (35)

2020

 • COVID-19 en welzijn: wie zijn de kwetsbare groepen? ( 29/04/2020 )

  Naast de gezondheids- en economische impact, heeft de covid-19-crisis ingrijpende gevolgen voor het volledige leven van mensen. Die crisis heeft een negatieve impact op het welzijn van de Belgen en de belangrijkste determinanten ervan, zoals gezondheid, sociale relaties of levensstandaard. Sommige groepen zijn bijzonder kwetsbaar: de 16-49-jarigen, personen met een laag inkomen, zij die alleen wonen, arbeidsongeschikt of werkloos zijn. Algemeen genomen lopen vrouwen meer dan mannen het risico dat hun welzijn daalt.


 • Is ons welzijn houdbaar op lange termijn? ( 05/02/2020 )

  Het gemiddelde welzijn van de Belgen stijgt sinds 2016, nadat het daalde vanaf 2008. Maar de houdbaarheid van dat welzijn wordt bedreigd op lange termijn. Het nieuwe rapport van het FPB over de aanvullende indicatoren naast het bbp 2020 stelt immers een gunstige evolutie vast voor het economisch en menselijk kapitaal, een stabiele evolutie voor het sociaal kapitaal, maar een ongunstige evolutie voor het milieukapitaal. De 67 aanvullende indicatoren naast het bbp bevestigen die vaststelling.


2019

 • Van duurzame ontwikkeling een beleidsprioriteit maken ( 25/06/2019 )

  België heeft zich ertoe verbonden om alle mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken in 2030. Zonder nieuwe maatregelen zullen veel van die doelstellingen niet gehaald worden. De federale overheidsdiensten hebben concrete acties uitgevoerd, hoewel een politieke impuls om de SDG’s te realiseren ontbrak.


 • Het welzijn verbetert, maar niet voor iedereen ( 12/02/2019 )

  Het welzijn van de Belgen daalde na de crisis van 2008. Het verbetert in 2016 en 2017. Maar die recente verbetering wordt niet door iedereen gedeeld. Het welzijn van de min-65-jarigen en van de personen met middelhoge inkomens is gedaald tussen 2008 en 2017. Het welzijn van de 65-plussers en van de personen met lage of hoge inkomens is daarentegen verbeterd. Die verschillen worden bevestigd door meerdere van de 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die het Federaal Planbureau publiceert.


2018

 • Evolueren welzijn en bbp in dezelfde richting? ( 20/02/2018 )

  De meerderheid van de 63 indicatoren in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp toont een verbetering. Desondanks is het welzijn gedaald tussen 2008 en 2016. Dat blijkt uit de nieuwe composiete indicator die door het FPB wordt voorgesteld. Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan de achteruitgang van de gezondheidstoestand van de Belgen, onder meer de mentale gezondheidstoestand.


2017

 • De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen concretiseren ( 19/12/2017 )

  Zoals alle lidstaten van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden om in 2030 de mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken. Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 toont dat:

  • de SDG’s in veel gevallen een streven blijven dat nog in becijferde doelstellingen moet worden vertaald;
  • de huidige evoluties dikwijls in de richting van de SDG’s gaan;
  • de becijferde doelstellingen, als die bestaan, in het algemeen lang niet bereikt worden met de voortzetting van de huidige evoluties; die doelstellingen bereiken, vergt dus gewijzigd beleid.

 • Welzijn van de Belgen: niet alleen inkomen is belangrijk ( 02/06/2017 )

  Gezondheid is de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen. Inkomen telt ook, maar in mindere mate. Werk hebben en omringd zijn door naasten hebben eveneens een impact op het welzijn. Dat geldt voor de ‘gemiddelde’ Belg. Het onderzoek van verschillende subgroepen toont ook dat die determinanten niet voor alle Belgen even belangrijk zijn.


 • Goede gemiddelde levenskwaliteit, maar de situatie van de armsten gaat erop achteruit ( 07/02/2017 )

  In België heeft het bbp per inwoner zijn niveau van voor de crisis van 2008 overschreden. De gemiddelde levenskwaliteit is goed: de levensverwachting stijgt, de kloof tussen vrouwen en mannen wordt kleiner, er wordt minder gemeentelijk afval geproduceerd, enz. Maar achter die gemiddelde waarden gaan zorgwekkende evoluties schuil voor de armsten: onder andere een toename van de overmatige schuldenlast en van het aantal leefloners. Dat blijkt uit de analyse van 67 indicatoren die het bbp aanvullen door de evolutie van België op sociaal, milieu- en economisch gebied te meten. Al de gegevens zijn beschikbaar op de website www.indicators.be.


2016

 • Projectie tot 2030 van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België ( 28/11/2016 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag voor het eerst een projectie bij ongewijzigd beleid tot 2030 van de bevolking in België met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Die projectie is een primeur in België en wil het monitoringsproces van de armoedeverminderingsdoelstellingen ondersteunen waartoe België zich heeft geëngageerd. Op basis van informatie beschikbaar tot en met juli 2016 blijkt dat de daling die de projectie aangeeft niet volstaat om die doelstellingen te halen.


 • Balans van de vooruitgang van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ( 29/06/2016 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de Balans 2016 van de duurzame-ontwikkelingsindicatoren. Die balans presenteert op basis van een voorlopige set van 31 indicatoren een eerste opvolging van de uitvoering van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDGs) die in september 2015 door de VN werden aangenomen. De balans toont dat er in veel domeinen bijkomende inspanningen nodig zijn om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te bereiken.


 • Eerste publicatie van 64 aanvullende indicatoren naast het bbp ( 16/02/2016 )

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen en het Federaal Planbureau publiceren vandaag voor de eerste keer een set aanvullende indicatoren naast het bbp om het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de samenleving in België meer omvattend te meten.

  • Een set van 64 sociale, milieu- en economische indicatoren die het bbp aanvullen, wordt voorgesteld.
  • Die indicatorenset zal jaarlijks aangevuld en geactualiseerd worden.
  • De evolutie van de sociale indicatoren is in het algemeen onrustwekkender dan die van de milieu-indicatoren.

2015

 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling: balans 2015 ( 01/07/2015 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de actualisering van de sleutelindicatoren uit zijn indicatorenset over duurzame ontwikkeling (www.indicators.be). De balans 2015 toont dat België een zekere vooruitgang heeft geboekt naar duurzame ontwikkeling, maar deze volstaat niet om de langetermijndoelstellingen te bereiken.

  • De sociale indicatoren vertonen vaker zorgwekkende evoluties dan de indicatoren met betrekking tot milieu, consumptie- en productiepatronen en ‘governance’.
  • De langetermijndoelstellingen zijn zelden gekwantificeerd. Wanneer ze het toch zijn, situeren de bestaande cijferdoelen voor 2020 of 2030 zich niet op een pad dat het mogelijk maakt deze langetermijndoelstellingen te bereiken.
  • Deze balans voor het jaar 2015 toont weinig significante veranderingen met de situatie in 2011.

 • Twee scenario’s om onze consumptie en productie houdbaar te maken ( 02/04/2015 )

  Het Federaal Rapport inzake duurzame ontwikkeling 2015 onderzoekt twee transitiescenario’s naar een België in duurzame ontwikkeling in 2050. Ondanks enige vooruitgang sinds 1992, volstaan de huidige evoluties slechts zelden om de door de overheid bepaalde doelstellingen te realiseren. Die twee scenario’s tonen de impuls die consumenten en producenten samen met de overheid kunnen geven om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bereiken in 2050.


2014

 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling: balans 2014 ( 19/06/2014 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de actualisering van de sleutelindicatoren uit zijn indicatorenset over duurzame ontwikkeling (www.indicators.be). De balans 2014 toont dat België een zekere vooruitgang naar duurzame ontwikkeling gerealiseerd heeft. Maar net zoals in de Europese Unie hebben verstoringen door de economische en financiële crisis niet enkel een weerslag op de economie, maar ook op de samenleving en het milieu.


2013

 • Long-term Sustainable Development Visions: Concepts, Applications, and Elaboration ( 29/10/2013 )

  This Planning Paper explores the usefulness and the need for long-term visions of society's development to guide the achievement of a sustainable society. Such a future society is able to combine material wealth improvements with social equity and justice and to limit its environmental impact to a level within the Earth's self-recovery capabilities. Government initiatives already taken in several industrialized countries to help respond to this need are reviewed. This review covers different levels of governance, from the sub-national to the global level, with a particular focus on the Belgian Federal Sustainable Development (SD) strategy adopted in a Parliamentary Act of 1997. It analyses in particular the content and the follow-up of the 2010 revision of this Act, which has introduced a long-term vision for Sustainable Development in this strategy.


 • Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren voor duurzame ontwikkeling ( 30/05/2013 )

  Op 17 mei 2013 keurde de Belgische regering de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling goed om de transitie van onze samenleving in die richting te kunnen sturen. Daarom publiceert het Federaal Planbureau nu een studie over langetermijndoelstellingen en -visies inzake duurzame ontwikkeling. Die studie analyseert het begrip langetermijnvisie (LTV) en onderzoekt de toepassing ervan in België en andere industrielanden. Tegelijk verschijnt op de website www.indicators.be een nieuwe evaluatie van de trends van 25 sleutelindicatoren van duurzame ontwikkeling.


2012

 • Twintig jaar politiek engagement voor duurzame ontwikkeling? ( 15/02/2012 )

  Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2011 maakt in drie opzichten de balans op van twintig jaar duurzame ontwikkeling in België. Ten eerste onderzoekt het rapport de evolutie van 25 sleutelindicatoren sinds 1992. Ten tweede evalueert het de Belgische federale strategie in de periode 1997-2010. Ten derde gaat het dieper in op concrete verbintenissen uit de federale plannen. Met dat alles biedt het een stand van zaken en een evaluatie van de bestaande toestand en van het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling. Op die basis formuleert het rapport tien aanbevelingen voor de beleidsmakers om het politieke engagement voor duurzame ontwikkeling te hernieuwen.

  • Vooruitgang sinds 1992 onvoldoende om aantal concrete doelstellingen op tijd te bereiken
  • Strategie versterkt door gewijzigde wet, maar ook risico’s op verzwakking
  • Uitvoering van planmaatregelen blijven volgen om beleid te kunnen evalueren en verbeteren
  • Tijd om politiek engagement voor duurzame ontwikkeling te hernieuwen

2011

 • Twenty years of political commitment to sustainable development? ( 16/12/2011 )

  The Federal Report on Sustainable Development 2011 has been published to implement the Belgian Act of 5 May 1997 on the Coordination of Federal Sustainable Development Policy. It is the sixth sustainable development report and the first since the 2010 revision of the act. That revision stipulates that a report has to be drawn up during each five-year cycle of the act and that it consists of a status and evaluation part and a foresight part. The 2011 report presents the status and evaluation part. It examines three aspects: sustainable development trends for the past twenty years based on indicators, the Belgian federal sustainable development strategy for 1997-2010, and a series of policy measures selected from the Federal Plan for Sustainable Development


2010

 • Leefpatronen en milieu: naar nieuwe indicatoren ( 07/07/2010 )

  Is het mogelijk om beter te leven en tegelijk de schade aan het milieu te verminderen? Om die vraag te beantwoorden, is een betere meting van de wisselwerkingen tussen onze leefpatronen en de toestand van het milieu vereist. Daarom onderzocht het Federaal Planbureau twee types van indicatoren die deze wisselwerkingen meten: enerzijds de indicatoren ecologische voetafdruk en biocapaciteit en anderzijds indicatoren op basis van de milieusatellietrekeningen. De twee Working Papers over die indicatoren gaan in op de berekeningsmethoden en de gebruikte gegevens en ze wijzen ook op de mogelijkheden en beperkingen van die indicatoren voor het beleid van duurzame ontwikkeling.


2009

 • Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling ( 26/10/2009 )

  Indicatoren om de ontwikkeling van de samenleving te beoordelen, staan centraal in het vijfde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling. Het rapport draagt bij tot het debat over instrumenten om de vooruitgang te meten en formuleert aanbevelingen voor de beleidsmakers. Het besluit dat het onmogelijk is alle informatie in één enkele indicator of in een paar indicatoren samen te vatten. Zelf presenteert het rapport een tabel met 88 indicatoren waarvan het de trends onderzoekt in de richting van doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Het rapport bevat ook een beknoptere tabel.

  • Voldoende aantal indicatoren is noodzakelijk om ontwikkeling te beoordelen
  • Indicatoren tonen de trends van de veranderingen in de samenleving en het beleid
  • Bij elke overheidsmaatregel meteen indicatoren bepalen om de uitvoering te volgen
  • Gebrek aan langetermijnvisie en coherente doelstellingen belemmeren duurzame ontwikkeling

 • Measuring development progress beyond GDP ( 06/10/2009 )

  This special topic article describes three kinds of synthetic indicators complementing GDP: the Human Development Index, the Ecological Footprint with Biocapacity and, third, indicators based on Environmental Satellite Accounts. It shows that these indicators, among others, provide useful additional information on the human and environmental resource bases of development.


 • Sustainable development indicators, objectives and visions ( 06/10/2009 )

  The publication of the fifth Federal Report on sustainable development implements the Belgian Act of 5 May 1997 on the Coordination of Federal Sustainable Development Policy. This Report contributes to the debate on the role and choice of indicators and objectives for measuring the development of a country and for the implementation of that strategic process. It studies a set of sustainable development indicators (SDI) that shows to what extent living conditions in Belgium are heading towards sustainable development strategic objectives (SDSO). The Report also studies these strategic objectives in the context of long term visions of society.


2008

 • De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen: het Federaal Planbureau overhandigt het vierde Federaal rapport aan de regering ( 18/02/2008 )

  Het Federaal Planbureau publiceert zijn vierde tweejaarlijks Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling, met als titel: De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen. Dit Rapport kijkt vooral naar de toekomst. Het presenteert ambitieuze doelstellingen van duurzame ontwikkeling en schetst twee mogelijke wegen om die doelstellingen tegen 2050 te bereiken. Het onderzoekt veranderingen in de consumptie- en productiepatronen in het algemeen en in het energie- en voedselsysteem in het bijzonder. Het Rapport stelt vast dat een aantal van de huidige trends op termijn onhoudbaar zijn omdat ze negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en economie.


2007

 • Accelerating the transition towards sustainable development ( 10/12/2007 )

  The publication of the fourth Federal Report on sustainable  development implements the Belgian Act of 5 May  1997 on the Coordination of Federal Sustainable Development  Policy. This Act institutes a strategic process of  reporting, planning, implementation and monitoring in  order to introduce these policies in Belgium at the federal  level. This report proposes two long term (2050)  sustainable development scenarios and assesses the  existing situation, including the current policy on sustainable  development.


 1 van 2  press.php?lang=nl&TM=41&Grid1Page=2 press.php?lang=nl&TM=41&Grid1Page=2
Please do not visit, its a trap for bots