Perscommuniqués & artikels (28)

2018

 • Nucleaire onbeschikbaarheid in november ( 03/10/2018 )

  De aankondiging van ENGIE, de operationele uitbater van de 7 nucleaire reactoren op Belgische bodem, op vrijdag 21 september 2018 dat de nucleaire eenheid T3 vijf maanden langer zal stilliggen dan verwacht (tot 1 maart 2019), T2 tot begin juni 2019 niet operationeel zal zijn en T1 eind oktober een geplande onderhoudsbeurt zal ondergaan, heeft een niet te ontkennen impact op het Belgische elektriciteitsproductiepark. Eerder werd al gecommuniceerd dat ook D1, D2 en D4 tot december 2018 zullen stilliggen. In de praktijk betekent dat dat de hele maand november 2018 slechts 1 van de 7 kernreactoren in staat zal zijn om stroom te leveren. Gegeven het grote aandeel van nucleaire energie in de binnenlandse elektriciteitsopwekking en het wegvallen van 85% van deze capaciteit tijdens de winterperiode dient de toereikendheid van het aanbod om de vraag op elk moment te voorzien nauwkeurig opgevolgd te worden. Dat is des te meer het geval omdat een volledig uitvallen van de stroom in België een erg grote economische kost veroorzaakt.


 • Hoe krijgen we schone energie voor alle Belgen? ( 17/05/2018 )

  Het Paasakkoord ligt er, de energiestrategie is uitgetekend. Voor de vertaling in een operationeel plan moet die strategie evenwel nog een cijfermatige invulling krijgen. Bovendien moet België, volgens het “Pakket Schone Energie voor alle Europeanen” van de Europese Commissie, tegen eind 2018 een ontwerp van nationaal energie- en klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. Een nieuwe publicatie van het Federaal Planbureau wil hierbij een handje helpen. Ze volgt op de publicatie van de energievooruitzichten die in oktober 2017 zijn verschenen en waarin één enkel scenario, een scenario zonder doelstellingen of bijkomend beleid na 2020,  referentiescenario genaamd, werd uitgebeend.


2017

 • Energie, elektriciteit en emissies: het Federaal Planbureau berekent ( 30/11/2017 )

  Op de vooravond van een periode waarin belangrijke beslissingen rond energie genomen moeten worden, wijst het Federaal Planbureau op de publicatie van vier energiestudies die ze het afgelopen jaar heeft ondernomen. Elk van deze studies verzamelt heel wat factuele informatie die kan helpen om knopen door te hakken op basis van gekwantificeerde gegevens. Kernelementen van het energiebeleid worden op een gedetailleerde manier becijferd in de verschillende studies, of het nu gaat om de Belgische energiebevoorradingszekerheid in een Europese context, de evolutie van broeikasgasemissies in de verschillende sectoren, de nood aan investeringen in de elektriciteitssector, de evolutie van de energiekosten of een andere indicator. Zoals in het gezelschapsspelletje ‘Vier op een rij’ vormen deze vier studies bouwstenen voor het op handen zijnde Energiepact. De combinatie van steentjes kan helpen om het Energiepact te concretiseren en een gekwantificeerd gezicht te geven.


2015

2014

 • Wat als... er geen nieuw beleid zou zijn voor klimaat, energie en transport? ( 17/10/2014 )

  Energie en elektriciteit zijn vandaag niet meer weg te denken uit onze maatschappij: zowel industriële processen, diensten, transport, landbouw als gezinnen hebben energie nodig om te functioneren. In deze lijvige publicatie waarin het Federaal Planbureau, naar driejaarlijkse gewoonte, haar langetermijnenergievooruitzichten voorstelt, wordt een staat opgemaakt van het Belgische energiesysteem en hoe dit in de toekomst kan evolueren indien geen bijkomend beleid wordt aangenomen.


 • When the lights go out: the monetary impact of a large scale blackout in Belgium ( 19/08/2014 )

  The power landscape is growing ever more complex due to, among other things, legislation and targets defined at several levels which tend to influence (and sometimes contradict) one another. One can wonder if the different economic agents can still see the wood for the trees and if the lights will stay on all the time. The first in line to worry is the federal government, since it carries the responsibility of permanently guaranteeing the security of supply. In times of increased electricity production by variable energy sources 1 (solar PV, wind) and of distorted investment signals, how to guarantee security of supply is not obvious. The absence of investment in sufficient reserve capacity and – in the worst case scenario – inadequacy of generation capacity may lead to soaring societal costs. This Working Paper focuses on the specific event of things going wrong in spite of all initiatives and mechanisms put in place: a national blackout paralyzing the entire Belgian economy for one hour and its price tag are scrutinised.


2013

 • Hernieuwbare jobs: werk aan de winkel ( 18/09/2013 )

  Hernieuwbare jobs: werk aan de winkel

  21.000 tot 65.000 voltijdse jobs tegen 2030: dat is het resultaat van een analyse die het Federaal Planbureau ondernam naar aanleiding van een onderzoeksopdracht uitgeschreven door de 4 energieministers van ons land. Voorwaarde: de overschakeling naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem tegen 2050. Dat betekent niet enkel elektriciteit opwekken via hernieuwbare weg (zoals bvb. zonnepanelen of windmolens), maar ook onze verwarming, ons warm water, licht, industriële stoom en transport laten draaien op groene energie.


2012

2011

 • De toekomst van energie, energie van de toekomst : Het Belgisch energiesysteem doorgelicht ( 17/11/2011 )

  De toekomst van energie, energie van de toekomst : Het Belgisch energiesysteem doorgelicht

  Klimaatproblematiek, E-mobiliteit, offshore wind, alles-gas, vertraagde kernuitstap, ... Dit is een greep uit de buzzwoorden die het Belgische energietoneel vandaag beheersen. In deze lijvige publicatie waarin het Federaal Planbureau, naar driejaarlijkse gewoonte, haar langetermijnenergievooruitzichten voorstelt, komen deze thema’s één voor één aan bod. De bedoeling van dit rapport is het Belgisch energiesysteem tegen het licht te houden en te onderzoeken welke factoren en energiebronnen de bovenhand halen in een wereld die bol staat van energetische onzekerheden.


2010

 • Op weg naar elektriciteit? ( 01/06/2010 )

  Op weg naar elektriciteit?

  Er is vandaag de dag veel commotie rond elektrisch aangedreven voertuigen (EV’s). Twee recente gebeurtenissen gaven een belangrijke impuls aan EV’s: de aanname van het wetgevend Energie/Klimaatpakket en de financieel-economische crisis gevolgd door het Europees Economisch Herstelplan en zijn Green Car Initiative. Op basis van recent studiewerk heeft het FPB een eerste kwantitatieve analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van elektrische voertuigen en de impact die klimaatbeleid kan hebben op deze ontwikkeling, naast een inschatting van het effect van verschillende EV-penetratiegraden op de toekomstige elektriciteitsvraag.


2009

 • Economic impacts of tax-shifting operations ( 21/12/2009 )

  This study is devoted to the analysis of the main effects on the Belgian economy, for the period 2010-2020, of various forms of tax-shifting aimed at increasing taxes on energy and, simultaneously, decreasing other forms of taxation. All these variants have been simulated using the FPB’s medium-term model for Belgian  economy (HERMES).


 • Economische vooruitzichten getekend door de financiële crisis ( 20/05/2009 )

  De nieuwe economische vooruitzichten 2009-2014 voor België zijn opgesteld in een internationale context die gekenmerkt wordt door een financiële crisis en een daaruit voortvloeiende diepe economische recessie. Het internationaal macro-economisch scenario na 2010 is gebaseerd op een analyse van vorige financiële crisissen. Op basis daarvan wordt verondersteld dat de crisis niet zal gevolgd worden door een voldoende sterk conjunctuurherstel om het verlies aan economische activiteit goed te maken in de projectieperiode. Dit scenario gaat echter gepaard met uitzonderlijk grote onzekerheden.


2008

 • Impact van het Energie/Klimaatpakket op het Belgisch energetisch en economisch systeem ( 19/12/2008 )

  Het Federaal Planbureau heeft, op vraag van de federale en gewestelijke milieuoverheden, de energetische en economische impact van het Energie/Klimaatpakket, dat op 23 januari 2008 door de Europese Commissie werd voorgesteld, geraamd voor België. Dat pakket vormt de praktische invulling van het besluit van de Europese Raad van maart 2007 om op Europees vlak precieze doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen en hernieuwbare energiebronnen vast te leggen, namelijk de broeikasgasemissies met 20 % verminderen tegen 2020, of zelfs een reductie van 30 % indien een internationale klimaatwijzigingsovereenkomst kan worden bereikt, en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik op 20 % brengen tegen 2020. Het Energie/Klimaatpakket bevat onder meer een lastenverdeling tussen de lidstaten, concrete maatregelen en  toepassingsmodaliteiten om de doelstellingen te bereiken. Deze voorstellen, toegepast op de Belgische context, werden hier geëvalueerd.


2007

 • Belgium’s energy future challenged by climate change ( 10/12/2007 )

  Every three years, the Federal Planning Bureau  releases a publication on the long-term energy projections  for Belgium, based on the energy model PRIMES.  This Planning Paper is the third in the series and puts the  emphasis on the link with climate change. Amongst  other things, a baseline and a selection of emission  reduction scenarios for the period after 2012 are  described.


 • De Belgische energietoekomst doorgelicht : is er licht aan het einde van de Kyototunnel? ( 27/11/2007 )

  Het Federaal Planbureau heeft de traditie om om de 3 jaar een Planning Paper (PP) uit te brengen waarin de langetermijnenergievooruitzichten voor België berekend met het energiemodel PRIMES worden beschreven. Deze PP is de derde in de reeks, deze keer werd het accent gelegd op de link met klimaatverandering. In een tijdperk waarin nieuwsberichten gonzen van woorden als klimaatverandering, toenemende concentratie aan broeikasgassen en CO2-emissiereducties, is het immers belangrijk zich een idee te kunnen vormen over wat deze termen betekenen voor België, meer bepaald voor ons nationaal energetisch systeem.

  Met deze PP wil het Federaal Planbureau dan ook een aantal “wat als?”-scenario’s beschrijven die kwantitatief nagaan wat er met ons nationaal energetisch systeem in de toekomst staat te gebeuren indien bepaalde beleidsopties (niet) doorgedrukt worden. In de PP komen o.a. een referentiescenario en een selectie van emissiereductiescenario’s voor de periode na 2012, het eindjaar van de Kyoto-verbintenis, aan bod.


 • Regionalisation of long-term energy projections for Belgium (horizon 2030) ( 05/10/2007 )

  In 2004, the Federal Planning Bureau has published two reports on long-term energy projections. They describe long-term energy projections for Belgium, but do not provide results on the level of the three Belgian regions (Flemish, Walloon and Brussels Capital). Since some major responsibilities in the field of energy have been regionalised, an insight into regional energy projections seems to be indispensable. The regions not only have to prepare an energy policy plan for the short term, but also have to come up with an energy plan that overlooks a more elaborate time horizon. At the request of theregions, the Federal Planning Bureau therefore embarked on a regionalisation of the energy scenarios described in the two cited reports, the results of which can be found in two working papers: one describing the results for the Flemish Region, the other the Region of Brussels Capital.


 • Energy policy and the climate issue: a challenge for Belgium ( 06/03/2007 )

  This paper sheds light on several challenges related to the development of the energy system in Belgium up to 2050, taking into account constraints on the emissions of greenhouse gases (GHG) in a European context. It is based on two studies carried out by the Federal Planning Bureau in 2006 that deal with the related energy and climate change issues.


2006

 • Network industry reform in Belgium: the macroeconomic impact ( 06/10/2006 )

  Two Working Papers on the macroeconomic impact of network industry reform have been published. The first is a detailed report in Dutch, the second a summary paper in English. The analysis builds on a simulation by FPB’s macroeconometric model HERMES, and a simulation by IMF’s general equilibrium model GEM. Although both simulations were based on the same exogenous input, they gave significantly different outcomes. This sheds light on the applicability of different modelling approaches to an issue at hand.


 • Het Federaal Planbureau stelt zijn economische vooruitzichten 2006-2011 voor ( 19/05/2006 )

  Aansluitend op het herstel dat in het tweede semester van 2005 werd ingezet, zou de groei van de Belgische economie aantrekken in 2006 en 2007 en gemiddeld 2,2 % bedragen tijdens de projectieperiode. Die groei zou dus groter zijn dan haar groeipotentieel en die van de eurozone, ondanks de hoge olieprijzen en de onzekerheden in verband met de evolutie van de wisselkoers.

  Ondanks de verdere afbrokkeling van de werkgelegenheid in de industrie, zou de totale binnenlandse werkgelegenheid, die sterk in opmars is in de markdiensten, beduidend stijgen: van 2006 tot 2011 zouden er 216 000 banen worden gecreëerd. De impact van de loonmatiging en de maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, zoals de dienstencheques, dragen bij tot die toename. De beroepsbevolking zou tijdens de projectieperiode sterk blijven toenemen. Dat is vooral toe te schrijven aan de verschillende maatregelen om de brugpensioen- en de pensioenleeftijd op te trekken. Ook de impact van de trendmatige toename van de activiteitsgraad (vooral bij de vrouwen), draagt hiertoe bij. De werkloosheid zou slechts een kleine daling laten optekenen.

  De broeikasgasemissies zouden iets dalen. Ze zouden het niveau waartoe België zich internationaal heeft geëngageerd, wel benaderen, maar niet halen. Door de uitvoering van reeds aangekondigde maatregelen en door eventueel gebruik te maken van de flexibiliteitsmechanismen zoals voorzien in de internationale akkoorden, zouden de doelstellingen toch kunnen worden bereikt.

  Ondanks eenmalige maatregelen die omvangrijker zouden zijn dan in 2005, zou het begrotingsevenwicht niet helemaal gehaald worden in 2006. Toch zou de begrotingscontrole die aangekondigd werd voor juni, dat evenwicht terug kunnen herstellen. In 2007 zou het deficit groter worden en de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma zouden niet gehaald worden. Om opnieuw een evenwicht te bereiken, zouden er belangrijke maatregelen genomen moeten worden.

  De verdere afbouw van de overheidsschuld zou zich desondanks doorzetten en de schuld zou dalen van 93,9 % van het bbp in 2005 naar 78 % van het bbp in 2011.


 1 van 2  press.php?lang=nl&TM=45&Grid1Page=2 press.php?lang=nl&TM=45&Grid1Page=2
Please do not visit, its a trap for bots