Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De Belgische economie zou met 0,5% groeien in 2012 en met 1,3% in 2013 [ Article 20120614 - 14/06/2012]

!

Bovenstaande HTML-versie van het artikel bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het artikel in het kader 'PDF & downloads'.

Het Federaal Planbureau heeft zijn vooruitzichten 2012-2013 voor de Belgische economie herzien. Deze vooruitzichten zullen in september 2012 geactualiseerd worden in het kader van de economische begroting, die als basis gebruikt wordt voor de voorbereiding van de federale begroting van 2013.

Tegen de achtergrond van de Europese crisis zou de economische activiteit in de eurozone dit jaar licht afnemen (-0,3%) en wordt voor 2013 een bescheiden bbp-groei van 0,7% verwacht. De hypothesen voor de olieprijzen, de wisselkoersen en de rentevoeten zijn gebaseerd op termijnmarktnoteringen van begin juni. De onduidelijke toekomst van Griekenland in de eurozone en de precaire situatie van de Spaanse bankensector vormen momenteel echter belangrijke risico’s voor de stabiliteit van de eurozone. Een verdere toename van het wantrouwen op de financiële markten kan het geleidelijke herstel van de Europese economie in het gedrang brengen.

In vergelijking met de februariversie van de economische begroting, is de Belgische economische groei voor 2012 opwaarts herzien van 0,1% tot 0,5%. Die herziening is louter het gevolg van een gunstiger startpunt[1]. Rekening houdend met het niveau van de indicatoren van het consumenten- en ondernemersvertrouwen, zou de economische activiteit zich in het tweede kwartaal stabiliseren. Vanaf de tweede helft van 2012 zou de bbp-groei geleidelijk aantrekken in navolging van de internationale conjunctuur. In de tweede helft van 2013 zou de gemiddelde kwartaalgroei uitkomen op 0,5%, wat resulteert in een economische groei van 1,3% in 2013. Deze cijfers moeten gezien worden in een context van belangrijke onzekerheden over de internationale economie.

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou afkoelen van 2,7% in 2012 tot 1,6% in 2013. De toename van de gezondheidsindex zou resp. 2,6% en 1,8% bedragen. De huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen(119,62) zou overschreden worden in december 2012. De volgende spilindex (122,01) wordt niet bereikt in 2013.

De werkgelegenheid zou dit en volgendjaar toenemen met resp. 20.500 en 18.700 personen. Gegeven de evolutie van de beroepsbevolking, neemt het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigden) toe met resp. 9.500 en 24.600 eenheden. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad stijgt daardoor van 7,2% in 2011 tot 7,6% in 2013.[1]
De kwartaalgroei van het bbp in de tweede helft van 2011 werd opwaarts herzien en de economische groei in het eerste kwartaal van 2012 (0,3% kwartaal-op-kwartaal) bleek sterker dan verwacht.

  Verwante documenten

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots