Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Regionale economische vooruitzichten 2012-2017 - Actualisering van september 2012 [ Article 20120927 - 27/09/2012]

!

Bovenstaande HTML-versie van het artikel bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het artikel in het kader 'PDF & downloads'.

In samenwerking met de regionale partners heeft het Federaal Planbureau de regionale vooruitzichten 2012‐2017 van mei 2012 geactualiseerd. Die actualisering is gebaseerd op nieuwe nationale vooruitzichten die uitgaan van een internationaal scenario dat gekenmerkt wordt door een groeivertraging van de wereldeconomie in 2012, waarbij een recessie in de eurozone onvermijdbaar is.

Binnen die weinig gunstige internationale context, zou de Belgische economische groei in 2012 licht negatief zijn. Vervolgens zou de groei geleidelijk aantrekken onder impuls van een aanvankelijk bescheiden mondiaal herstel dat op middellange termijn aan kracht zou winnen.

Op regionaal niveau zou de groeivertraging aan het begin van de projectieperiode (2012) zich in ieder gewest manifesteren, maar de terugval zou het meest uitgesproken zijn in Vlaanderen. Vanaf 2013 zou de groei in de drie gewesten geleidelijk hernemen en de regionale groeicijfers, die onderling zeer weinig verschillen, zouden zich op middellange termijn (periode 2014‐2017) stabiliseren rond het nationaal gemiddelde van 1,8 %. Over de volledige projectieperiode zou er tussen de gewesten een groeiverschil ten voordele van Vlaanderen blijven bestaan, maar dat verschil zou wel kleiner worden.

De zwakke werkgelegenheidsgroei die in 2012 en 2013 wordt voorzien op nationaal niveau doet zich voor in elk van de drie gewesten. In lijn met de herneming van de economische groei zou de binnenlandse werkgelegenheid van elk gewest vanaf 2014 geleidelijk een groeitempo bereiken dat nauw aansluit bij dat van vóór de crisis, nl. gemiddeld tussen 0,9% en 1 % per jaar. In totaal zou over de periode 2012‐2017 de werkgelegenheid stijgen met 32 000 eenheden in Brussel, met 49 000 in Wallonië en met 113 000 eenheden in Vlaanderen.

Op korte termijn zou de werkloosheid in de drie gewesten toenemen, maar de stijging zou iets minder uitgesproken zijn in Wallonië dan in de twee andere gewesten. Daarna zouden de werkloosheidsgraden geleidelijk dalen. In 2017 zou de Brusselse werkloosheidsgraad 19,8 % bedragen, wat vrijwel identiek is aan het niveau van vóór de crisis (19,6 % in 2008 %). De Waalse werkloosheidsgraad in 2017 (16 %) zou lager liggen dan die geobserveerd in 2008 (17,1 %). In Vlaanderen, ten slotte, zou de werkloosheidsgraad aan het einde van de projectieperiode (8,4 %) overeenstemmen met die waargenomen in 2010.

In 2017 zou Brussel 120 000 werklozen tellen (of 5 000 meer dan in 2011) en Wallonië 270 500 (of 3 400 minder dan in 2011).

  Verwante documenten

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots