Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Macro-economische en budgettaire effecten van de tax shift maatregelen van de federale regering [ REP_SHIFT_1501 - ]

Dit rapport is een antwoord op een verzoek dat op 13 oktober 2015 aan het Federaal Planbureau werd gericht door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel. In het ontvangen schrijven vraagt de minister aan het FPB om een 'socio-economische analyse van de impact van de tax shiftmaatregelen' te maken. Daartoe werd er een lijst met maatregelen opgesteld met een becijfering van de impact ex ante van elke maatregel (zie deel 2). De impact van dit pakket maatregelen werd gesimuleerd aan de hand van HERMES, het macro-econometrische middellangetermijnmodel van het FPB. De belangrijkste resultaten over de macro-economische en sectorale aggregaten, en de rekening van de overheid komen aan bod in deel 3.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Allereerst moeten de beperkingen van de oefening evenwel uitgelegd worden. Eerst en vooral is de tax shift waar hier sprake van is, ex ante niet budgettair neutraal. Dit in tegenstelling tot de 'theoretische' betekenis van het begrip 'tax shift' die stelt dat een verlaging van een belastingcategorie volledig gefinancierd wordt (op zijn minst ex ante) door de verhoging van een andere belastingcategorie. Zo is er volgens onze becijfering en, rekening houdend met de verrekende maatregelen (deel 2) tegen 2020, geen enkele financiering gepland voor ongeveer 1,5% van het bbp ex ante. Bovendien is het uiterste jaar van de simulatie het jaar 2021. Daarom is het niet mogelijk dat de resultaten van deze impactstudie de volledige effecten van bepaalde maatregelen – in het bijzonder de maatregelen die ingaan in 2020 – weerspiegelen. Om al die redenen kunnen de resultaten niet worden geïnterpreteerd als een langetermijnoplossing en kan de impact van deze maatregelen op de potentiële groei niet worden geraamd.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots