Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Economische vooruitzichten 2024-2029 – Versie van juni 2024 [ FOR_MIDTERM_2429_13014 - ]

Dit rapport stelt de resultaten voor van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2024-2029’. Het beschrijft de internationale context en de vooruitzichten voor de Belgische economische groei, de inflatie, het energieverbruik, de broeikasgasemissies, de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

Inleiding

Dit rapport vat de resultaten samen van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2024-2029’.

Het is een geactualiseerde en meer gedetailleerde versie van de vooruitzichten die het Federaal Planbureau in februari publiceerde als bijdrage tot de voorbereiding van het stabiliteitsprogramma en het nationaal hervormingsprogramma. Die februariversie werd ook als referentiescenario gebruikt voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

Zoals gebruikelijk worden deze vooruitzichten opgesteld bij ongewijzigd beleid. Ze houden rekening met de belangrijkste informatie inzake overheidsontvangsten en -uitgaven die op 6 juni beschikbaar was. Ze anticiperen niet op nieuwe maatregelen die de toekomstige regeringen kunnen nemen en de impact daarvan op de economische groei.

Het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 beschrijft de internationale context en de vooruitzichten voor de Belgische economische groei, de inflatie en de broeikasgasemissies. In hoofdstuk 3 worden de resultaten voor de arbeidsmarkt toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de resultaten voor de overheidsfinanciën. De tabellen met de gedetailleerde resultaten en de definities van de bedrijfstakken zijn als bijlagen opgenomen in hoofdstuk 5.


Please do not visit, its a trap for bots