Het klimaatbeleid na 2012: Analyse van scenario's voor emissiereductie tegen 2020 and 2050 [Kyoto 2006]

Deze studie werd gemaakt op vraag van de federale minister van Leefmilieu, Dhr. Tobback. In augustus 2005 vroeg hij aan het Federaal Planbureau om scenario’s in verband met de vermindering van de  broeikasgasemissies (BKG) in België tegen 2020 en 2050 uit te werken en te analyseren in het kader van het klimaatbeleid na 2012. De vermindering van BKG-emissies dient overeen te komen met het afbouwtraject dat de Europese Unie voorstelt in het kader van de uitvoering van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen. Het gaat om een vermindering van 15 à 30% tegen 2020 en van 60 à 80% tegen 2050 tegenover 1990 voor alle ontwikkelde landen.

  Verwante documenten

None

  PDF & Download

  Auteurs

, Francis Bossier (A), , , Nadine Gouzée (A), , , Florence Thiery (A), Windy Vandevyvere (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Others

Please do not visit, its a trap for bots