Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (162)

2018

 • Budgettaire vooruitzichten 2018-2023 van de gefedereerde entiteiten 24/04/2018

  In de versie van maart 2018 van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ wordt een projectie van het vorderingensaldo van het geheel van de gemeenschappen en gewesten voorgesteld. Dit rapport geeft een opsplitsing van dat vorderingensaldo, waarbij enkel de saldi van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kort worden belicht. De cijfers in dit rapport zullen worden geactualiseerd bij de publicatie van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ in juni 2018 en bij de ‘Regionale economische vooruitzichten 2018-2023’ in juli 2018.

  Forecasts & Outlook - OPREP190418  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2018-2023 - Versie van maart 2018 22/03/2018

  Dit rapport vormt een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma. Het vermeldt de voornaamste resultaten van een voorlopige versie van de ‘Economische vooruitzichten 2018-2023’ die in juni 2018 gepubliceerd zullen worden.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2018-2023 - March 2018  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2018 13/03/2018

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité en aan de raad van bestuur van het INR. Die laatste keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2018  Publication(fr), Publicatie(nl),

2017

 • Economische begroting - Economische vooruitzichten 2017-2018 (September 2017) 30/09/2017

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité en aan de raad van bestuur van het INR. Die laatste keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2017-2018 (Sept)  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2017-2022 20/06/2017

  De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2017-2022  Publication(fr), Presentation - slideshow(mix), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2017-2018 / juni 08/06/2017

  De Europese conjunctuur blijkt momenteel robuuster dan werd verwacht na het brexit-referendum. De groeivooruitzichten voor de Belgische economie in 2017 zijn daardoor opwaarts herzien tot 1,6 %. Voor 2018 wordt dezelfde groei verwacht. Vooral de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen zijn in beide jaren een belangrijke groeimotor. De werkgelegenheid zou over beide jaren samen met 105 000 personen toenemen, terwijl de inflatie afkoelt in 2018. Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze  macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2018.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2017 - June 2017  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen 30/05/2017

  Deze studie presenteert een compact model waarmee op een gestileerde, maar dynamische manier kan worden nagedacht over de grote macrobudgettaire aggregaten die relevant zijn voor het vaststellen van de budgettaire trajecten die verenigbaar zijn met de eisen van het preventief luik van het Stabiliteits- en Groeipact inzake structurele vorderingensaldi. Uit de illustratieve simulaties kunnen enkele lessen worden getrokken voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader in structurele termen. Die simulaties tonen onder meer dat – onder bepaalde voorwaarden m.b.t. de mate waarin de budgettaire aanpassingen een permanent effect hebben op de economische activiteit en dus op het potentieel bbp – wanneer geen rekening wordt gehouden met de terugverdieneffecten van de aanpassingen op het onderliggende macro-economische kader, dit nefast kan zijn voor de geloofwaardigheid van de beoogde structurele trajecten.

  Planning & Working Papers - Working Paper 05-17  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2017-2022 - Versie van maart 2017 27/03/2017

  Dit rapport draagt bij tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Het beschrijft de hypothesen en de voornaamste resultaten van een voorlopige versie van de ‘Economische vooruitzichten 2017-2022’ die in juni 2017 gepubliceerd zullen worden.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2017-2022 - March 2017  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2017 28/02/2017

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité en aan de raad van bestuur van het INR. Die laatste keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2017  Publication(fr), Publicatie(nl),

2016

 • Economische vooruitzichten 2016-2017 (September 2016) 30/09/2016

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité en aan de raad van bestuur van het INR. Laatstgenoemde keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2016-2017 (Sept)  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische begroting - Economische vooruitzichten 2016-2017 (Juni) 09/06/2016

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2017.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2016-2017 (June)  

 • La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 24/03/2016

  Met de zesde staatshervorming is een deel van de personenbelasting overgeheveld naar de gewesten. Bovendien worden in ESR2010 bepaalde fiscale uitgaven die in ESR95 gedeeltelijk verrekend werden als negatieve ontvangsten verrekend als overheidsuitgaven. Die aanpassingen rechtvaardigen een herziening van de modellering van de personenbelasting, zowel voor de korte- en middellangetermijnprojecties van het FPB als voor de impactstudies. In het nieuwe model wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘voorgeheven’ belasting (bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen) en de ‘ingekohierde’ belasting (die het verschuldigde bedrag voor de regionale en lokale opcentiemen bepaalt). Hierdoor wordt de samenhang met de macro-economie verbeterd en wordt er expliciet rekening gehouden met het ritme van de inkohieringen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 04-16  Publication(fr),

 • Economische vooruitzichten 2016-2021 - Versie van maart 2016 18/03/2016

  Dit rapport vormt een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Het vermeldt de voornaamste resultaten van een voorlopige versie van de ‘Economische vooruitzichten 2016-2021’ die in mei 2016 gepubliceerd zullen worden.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2016-2021 - March 2016  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2016 29/02/2016

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité en aan de raad van bestuur van het INR. Laatstgenoemde keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2016  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt 07/01/2016

  De verbetering van de werking van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) ligt weer op tafel, temeer omdat de daling van de overheidsinvesteringen als gevolg van de fiscale aanpassingsprocessen die ingevoerd zijn volgens de huidige regels van het Pact gezien wordt als een rem op de toekomstige economische groei. Tijdens de discussies over een herziening van het Pact in 2005, suggereerden verschillende belangrijke auteurs (bijvoorbeeld: Blanchard en Giavazzi in CEPR van februari 2004) om terug te grijpen naar een gouden regel waarbij de investeringsuitgaven, verminderd met de afschrijvingen, niet in het tekort verrekend worden. Het Pact werd in 2015 herzien, maar dat voorstel werd niet aangenomen. Deze paper stelt een nieuwe poging voor om een adequate verrekening van de investeringen in het Pact op te nemen door de formule van de MTO (middellangetermijndoelstelling voor het begrotingsevenwicht) te wijzigen, zonder de andere dimensies van de huidige formule uit het oog te verliezen: de gedeeltelijke voorziening van de zogenaamde vergrijzingskosten en de versnelde schuldafbouw voor landen met een hoge schuldgraad. Zo  wordt het programma van overheidsinvesteringen het kernstuk van het structurele regeringsbeleid en niet het eerste instrument van een cyclisch beleid.

  Planning & Working Papers - Working Paper 01-16  Publication(en),

2015

 • Macro-economische en budgettaire effecten van de tax shift maatregelen van de federale regering 01/12/2015

  Dit rapport is een antwoord op een verzoek dat op 13 oktober 2015 aan het Federaal Planbureau werd gericht door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel. In het ontvangen schrijven vraagt de minister aan het FPB om een 'socio-economische analyse van de impact van de tax shiftmaatregelen' te maken. Daartoe werd er een lijst met maatregelen opgesteld met een becijfering van de impact ex ante van elke maatregel (zie deel 2). De impact van dit pakket maatregelen werd gesimuleerd aan de hand van HERMES, het macro-econometrische middellangetermijnmodel van het FPB. De belangrijkste resultaten over de macro-economische en sectorale aggregaten, en de rekening van de overheid komen aan bod in deel 3.

  Reports - REP_SHIFT_1501  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Une méthode d’estimation des composantes cyclique et structurelle de la variation du taux d’endettement 30/10/2015

  Deze studie presenteert een methode om de jaarlijkse verandering van de schuldgraad in drie componenten op te splitsen: een cyclische, een structurele en een eenmalige component. Dit maakt het mogelijk om de structurele voorwaarden voor een positief of negatief sneeuwbaleffect te identificeren. Uit de studie blijkt dat de cyclische component van de wijziging van de schuldgraad belangrijk kan zijn en, naargelang van het jaar, het structureel karakter van de endogene wijziging van de schuld gedeeltelijk kan verbergen. De methode wijkt af van de ramingsmethode van de voor conjunctuurinvloeden gecorrigeerde schuld van de Europese Commissie. In vergelijking met die laatste, wordt een cyclische component geraamd die sterker gecorreleerd is met het niveau en de variatie van de output gap. Tot slot bespreekt de studie de wenselijkheid en de mogelijkheid om in deze benadering rekening te houden met een evenwichtsniveau voor de inflatie en voor de rentevoet.

  Planning & Working Papers - Working Paper 08-15  Publication(fr),

 • Economische begroting - Economische vooruitzichten 2015-2016 (September) 09/09/2015

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten kaderen in de opmaak van de federale begroting voor 2016.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2015-2016 (Sept)  

 • Economische begroting - Economische vooruitzichten 2015-2016 (Juni) 11/06/2015

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2016.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2015-2016 (June)  

 • Economische vooruitzichten 2015-2020 12/05/2015

  De ‘Economische vooruitzichten 2015-2020’ kondigen een groeiherstel van de Belgische economie aan. Die groei is nog relatief bescheiden (gemiddeld 1,5 % per jaar), maar zou gepaard gaan met een vrij sterke werkgelegenheidsgroei (gemiddeld bijna 34 000 jobs per jaar). Het economisch gewicht van de gezamenlijke overheid zou afnemen, o.m. in termen van werkgelegenheid, en samen met de daling van de rentelasten bijdragen tot de aanzienlijke vermindering van het overheidstekort, dat 1,1 % van het bbp zou bedragen in 2020.

  Forecasts & Outlook - Economic outlook 2015-2020  Publication(fr), Publicatie(nl), Synthèse(fr), Synthese(nl), Évolutions macroéconomiques(fr), Marché du travail(fr), Finances publiques(fr), Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre(fr), Macro-economische evoluties(nl), De arbeidsmarkt(nl), Overheidsfinanciën(nl), Energieverbruik en broeikasgasemissies(nl),

First page Previous page  2 van 7  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots