Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (49)

2006

 • Price regulation in the sectors of over-the-counter medicines and old people’s homes 13/03/2006

  Price regulation has for a long time existed in a limited number of sectors in Belgium. The paper gives an overview of the legislation in this area and looks in particular at the sectors of over-the-counter medicines and old people’s homes. It describes the system and proposes a number of changes to the regulatory framework.

  Artikels - WP 19-05  

 • Administrative burdens in Belgium in 2004 13/03/2006

  In response to the Council of Ministers and in collaboration with the Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging/Agence pour la Simplification Administrative, the FPB has estimated the cost of the administrative burden for companies and self-employed persons in 2004. The estimation of the administrative burden is based on a national survey and uses the same methodology as the one used in the surveys carried out for the years 2000 and 2002. Businesses are invited to make their own assessment of the administrative burden imposed by three areas of legislation: environmental, employment and tax legislation. The Planning Paper analyses the results of the 2004 survey and compares them with the results of the two previous surveys.

  Artikels - PP 100  

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2004 15/02/2006

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging heeft het Federaal Planbureau voor het jaar 2004 een raming gemaakt van de kosten die verband houden met de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. De raming is gebaseerd op een nationale enquête bij een representatief aantal ondernemingen en zelfstandigen. De methodologie is dezelfde als die in de vorige enquêtes die peilden naar de administratieve lasten voor het jaar 2000 en 2002. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik, waarin de mening van de zelfstandigen en de ondernemingen over de problematiek van administratieve lasten aan bod komt.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 100  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Overheidsparticipaties in de marktsector in België, 1997-2003 15/01/2006

  Het belang dat de overheid neemt in bedrijven in de marktsector blijft in de actualiteit. Wijzigingen treden regelmatig op en maken deel uit van het economisch-industrieel beleid van de verschillende overheden. Verschillende factoren dragen ertoe bij dat er ook in de komende jaren initiatieven zullen worden genomen om de verzelfstandiging van de traditionele overheidsbedrijven te verhogen. Die factoren hebben dikwijls een internationale oorsprong, maar vooral de Europese Unie beïnvloedt het beleid terzake. De technologische vooruitgang maakt dat traditionele communicatiemiddelen zoals brieven, vaste telefoon en fax - diensten die aangeboden werden door grote overheidsbedrijven - concurrentie krijgen van nieuwe middelen zoals e-mail en mobiele telefonie. De traditionele monopolisten zien de marktvoorwaarden veranderen waardoor een modernisering van het bedrijf zich opdringt.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 99  Publication(fr), Publicatie(nl),

2005

 • Prijsregulering in België - met een toepassing op de sectoren van OTC-geneesmiddelen en rusthuizen 31/12/2005

  Markteconomen hebben aangetoond dat indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan het model van volkomen en vrije mededinging kan leiden tot optimale allocatieve efficiëntie, waardoor de collectieve welvaart wordt gemaximaliseerd. Indien niet aan alle technische voorwaarden wordt voldaan, wordt gesproken van marktfalen. Dit marktfalen noopt op één of andere manier tot overheidsingrijpen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 19-05  Publicatie(nl),

 • Hervorming van de posterijen in België. Lessen uit Zweden en Nederland 01/06/2005

  Deze nota maakt deel uit van een serie van drie waarin een internationale benchmarking van markthervormingen in enkele Europese netwerkindustrieën gedaan wordt (elektriciteit, spoorwegen en posterijen). Het doel van die benchmarking is om waar mogelijk lessen te trekken voor de hervorming van de betreffende sectoren in België. De hervormingen zijn het gevolg van het Europese streven naar de vorming van een interne markt met zoveel mogelijk vrije concurrentie. Bovendien vloeien die hervormingen voort uit de overtuiging dat vrije concurrentie een efficiënter marktuitkomst kan garanderen dan staatsinterventie. Voor de posterijen gaat de aandacht in het bijzonder uit naar Nederland en Zweden. Die twee landen lopen met hun posthervorming duidelijk voor op andere Europese landen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 11-05  Publicatie(nl),

 • Hervorming van de spoorwegsector in België. Lessen uit Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden. 01/06/2005

  Deze nota maakt deel uit van een serie van drie waarin een internationale benchmarking van markthervormingen in enkele Europese netwerkindustrieën gedaan wordt (elektriciteit, spoorwegen en posterijen). Het doel van die benchmarking is om waar mogelijk lessen te trekken voor de hervorming van de betreffende sectoren in België. De hervormingen zijn het gevolg van het Europese streven naar de vorming van een interne markt met zoveel mogelijk vrije concurrentie. Bovendien vloeien die hervormingen voort uit de overtuiging dat vrije concurrentie een efficiënter marktuitkomst kan garanderen dan staatsinterventie. De markthervormingen van de spoorwegsector is op eu-niveau gebaseerd op negen richtlijnen, uitgevaardigd tussen 1991 en 2004. In een aantal lidstaten is de hervorming echter al verder dan door de eu vereist. Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland lopen met hun hervormingen in de spoorwegsector duidelijk voor op andere Europese landen. Deze landen scoren namelijk het hoogst op een Europese liberaliseringsindex voor de spoorwegsector.

  Planning & Working Papers - Working Paper 10-05  Publicatie(nl),

 • Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader 01/06/2005

  Netwerkindustrieën hebben kenmerken die een optimale marktwerking in de weg kunnen staan. Het meest in het oog springend is de infrastructuur die doorgaans hoge investeringen vraagt, waardoor het niet altijd mogelijk is om meerdere concurrerende netwerken naast elkaar te hebben. Hierdoor komt die infrastructuur in een monopoliepositie, met alle economische gevolgen van dien. Ook externaliteiten spelen een rol: de marktdeelnemers nemen bepaalde kenmerken van het netwerk niet op in hun waardering. Hierdoor kan het gebeuren dat de prijzen en geproduceerde hoeveelheden vanuit maatschappelijk oogpunt niet optimaal zijn. Bovendien produceren netwerkindustrieën diensten van algemeen belang. Hierdoor is het nodig dat toegankelijkheid, efficiëntie en betaalbare prijzen gewaarborgd worden. Gegeven deze combinatie van kenmerken is het wenselijk dat er een zekere vorm van marktregulering is.

  Planning & Working Papers - Working Paper 08-05  Publicatie(nl),

 • Markthervorming in netwerkindustrieën in België 01/06/2005

  In de lidstaten van de Europese Unie is sinds de jaren 90 een hervorming van netwerkindustrieën aan de gang. Deze hervorming gebeurt gedeeltelijk op initiatief van de lidstaten zelf. Gedeeltelijk gebeurt ze op initiatief van de Europese Commissie. Het doel van de hervormingen is het bevorderen van effectieve concurrentie door het verwezenlijken van de Europese eenheidsmarkt. Dit moet leiden tot het verhogen van de economische efficiëntie. Vóór de hervormingen waren netwerkindustrieën meestal wettelijke monopolies op nationaal niveau, en vaak ook overheidsbedrijf. Netwerkindustrieën vervullen een essentiële economische en maatschappelijke rol. Een dergelijke structuur gaf een goede garantie dat de overheid er effectief op kon toezien. Ze gaf echter ook een groot risico op inefficiëntie. Bovendien past het bestaan van nationale monopolies niet in de ééngemaakte Europese markt, waar bedrijven vrij de markten van andere lidstaten kunnen betreden. De hervorming, die zodoende op gang gekomen is, bestaat in principe uit het toelaten van concurrentie en het reguleren van de toegang tot de infrastructuur. In een aantal gevallen gaat ze gepaard met privatisering.

  In deze studie wordt voor België een analyse van de gevolgen van de hervormingen in elektriciteit, gas, telecommunicatie, spoorwegen en posterijen gemaakt. Uit de analyses blijkt dat de hervorming overwegend gunstige economische gevolgen heeft.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 98  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • STU 02-05 : Special Topic - Market reform in network industries in Belgium 17/05/2005

  The medium-term outlook for Belgium (cut-off date: April 30) points towards an average GDP growth rate of 2.2% during the 2005-2010 period, which is slightly higher than potential (2.1%). This pace of growth is expected to take place after a slowdown in economic growth in 2005 (1.7%) and a rebound in 2006 (2.6%). In both years Belgian economic growth should be slightly higher than in the euro area. Recent information makes the 2005 growth figure highly uncertain, with a significant downward risk.

  Despite moderate wage increases, the average yearly growth rate of private consumption should reach 1.9% during the 2005-2010 period, particularly thanks to the increase in households’ disposable income (stimulated particularly by reductions in personal income tax and the rise in employment). Investment growth should reach 3% on average during the 2005-2010 period, mainly reflecting the increase in business investment but also an acceleration of public investment in 2005 and 2006. Growth in exports should be 5.5% on average and the contribution of net exports to GDP growth is expected to be 0.2%. Limited wage cost increases, lower oil prices as compared to the average level in 2005 and a negative output gap should allow inflation to remain around 1.8% in the medium term.

  The development of employment should reflect the favourable macroeconomic context, the limited increases in wage costs and various policy measures. After the net creation of approximately 29,000 and 21,000 jobs in 2004 and 2005 respectively, about 40,000 jobs should be created every year during the 2006-2010 period. Between 2004 and 2010 industrial employment should fall by 51,000 persons and the number of jobs created in market services should exceed 270,000. Nevertheless, in view of the growth in the labour force (mainly in the 50-64 age group) the fall in unemployment will be limited to 50,000. The unemployment rate (broad administrative statistics) is still increasing in 2005 (from 14.4% to 14.6%), but it will subsequently fall to 12.9% in 2010.

  Under the assumption of unchanged policy, the public accounts are expected to show a clear deterioration, with a net public sector borrowing requirement appearing in 2005 (0.5% of GDP) and widening to 1.5% of GDP in 2006 before gradually declining to 0.7% of GDP by the end of the projection period. Nevertheless, the total public debt to GDP ratio is still in decline, from 95.8% in 2004 to 82.6% in 2010.

  Short Term Update - Short Term Update 02-05  Publication(en),

2004

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2002 15/01/2004

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, heeft het Federaal Planbureau voor het jaar 2002 de kosten geschat die ondernemingen en zelfstandigen in België ervaren voor de administratieve lasten. De schatting van de administratieve lasten is gebaseerd op een nationale enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. De schattingsmethode is dezelfde als bij de enquête over de administratieve lasten van het jaar 2000.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 94  Publication(fr), Publicatie(nl),

2003

 • STU 01-03 : Special Topic - Reform of network industries in Belgium 10/03/2003

  In the first half of 2002 the world economy seemed to recover from the sharp decline during 2001. This recovery was not, however, confirmed during the second half of the year.

  In this muddled international business climate, the recovery of the Belgian economy is postponed until the second half of 2003. In annual average terms, GDP should grow this year by 1.3%. For the first two quarters of this year, positive but very modest GDP growth is assumed. Growth should be higher during the second half of the year, but clearly not as high as seen in previous economic recoveries in 1996 and 1999. Under these circumstances, the employment rate should fall for the second consecutive year, thus scoring 0.6 points lower than its previous peak in 2001. Consumer price inflation should remain rather stable at around 1.4%.

  As economic agents are at present spellbound by the growing threat of a war in the Middle East, and the outcome of that conflict situation is hard to predict, the uncertainty margin surrounding the international economic context, is of course extremely high.

  Short Term Update - Short Term Update 01-03  Publication(en),

 • Network industries in Belgium - Economic significance and reform 31/01/2003

  Network industries are industries whose activity involves conveying people, products or information from one place to the other via some kind of physical network. They include transport networks, information networks and utility networks. Network industries basically consist of three types of activity: upstream activities involving the production of core products such as equipment and means of transport; infrastructure activities involving the construction, maintenance and operation of the physical network; downstream activities involving the delivery of network services to final consumers. Network industries have specific characteristics from an economic point of view. Three of these are particularly notable, the last one also from a social perspective.

  Planning & Working Papers - Working Paper 01-03  Publication(en),

2002

 • Towards E-Gov in Belgium - Situation in August 2002 01/11/2002

  This brief overview will consider e-gov achievements and plans at each policy level, together with the specific organizational and management systems that are being constructed for the purpose of implementing them. E-gov can be considered as a very large object to study. The aim of this paper is not to be exhaustive but to give an overview of the most significant initiatives in the area.

  In Belgium e-gov is not an end in itself but is considered as a tool of the so-called “Copernicus Plan” (www.copernicus.be) to modernize the public service in order to achieve better service delivery to citizens, better functioning of the civil services and a simplification of administrative burdens.

  Planning & Working Papers - Working Paper 10-02  Publication(en),

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2000 24/01/2002

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, heeft het Federaal Planbureau voor het jaar 2000 de kosten geschat die ondernemingen en zelfstandigen in België ervaren voor de administratieve lasten. De totale kost van de administratieve lasten omvat alle middelen die de ondernemingen en zelfstandigen besteden aan het voldoen van de administratieve vereisten inzake fiscaliteit, milieu en tewerkstelling (dat laatste enkel voor de ondernemingen). We moeten hierbij opmerken dat eenmalige of specifieke administratieve lasten (zoals bijvoorbeeld bij de oprichting van een onderneming of een rechtsvordering) hier niet opgenomen worden.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 92  Publication(fr), Publicatie(nl),

2001

2000

 • STU 01-00 : Special Topic - Government participation in Belgian companies 28/02/2000

  The recovery in world economic growth in 1999 led to a strong acceleration in economic growth in Belgium during the second half of 1999. Faced with improved prospects, the manufacturing sector is expected to build up stocks again from the fourth quarter of 1999 onwards, after having strongly reduced their stocks during the recent economic slowdown (mid-1998 to mid-1999).

  Fixed capital formation in non-industrial sectors increased strongly in 1999, private consumption grew at a relatively sustained pace, and the contribution from external trade was positive. For 1999 as a whole, economic growth in Belgium reached 2.3%. The upward trend of all demand components in the course of 1999, if confirmed, will lead to a positive carry-over effect for the year 2000.

  Economic activity in Europe should accelerate in 2000, US economic growth should be sustained and the emerging economies should continue their recovery. Belgian export markets should then grow faster in 2000 than in 1999. Moreover, the depreciation of the euro during the 1999-2000 period and the new cuts in non-wage costs should boost the price competitiveness of the Belgian economy. For the first time for more than 10 years, Belgium should even slightly increase its market shares.

  The contribution of stockbuilding towards economic growth should be largely positive, the rate of investment by companies should rise again and household investment should recover. The growth in household disposable income should reach 2.3% in real terms in 2000 (1.4% in 1999), thanks to a new strong creation in employment, a slightly higher growth in real wages and an increase in capital income. Private consumption should rise by 2.1% leaving the savings rate quasi unchanged.

  All in all, Belgian GDP growth should reach 3.2% in 2000, thanks to dynamic domestic demand (2.9%) and a net contribution from exports (0.4%).

  Oil prices more than doubled between December 1998 and December 1999. Energy prices are not, however, expected to continue rising in 2000, while underlying inflation should accelerate somewhat in the course of the year. The consumption price index should increase by 1.5% in 2000 (compared with 1.1% in 1999) and the health index by 1.3%.

  Growth prospects for 2000 should allow a further reduction of the public deficit.

  Short Term Update - Short Term Update 01-00  Publication(en),

 • Overheidsparticipaties 01/02/2000

  Sinds de jaren tachtig is er in Europa een golf van privatiseringen van overheidsbedrijven aan de gang. In het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste privatiseringen gestart onder de regering-Thatcher. Na een golf van nationalisaties tot 1982 werden in Frankrijk de staatsbedrijven geleidelijk geprivatiseerd tijdens de ‘cohabitation’-coalitie onder president Mitterand. In België werd in 1986 een werkgroep opgericht die een studie moest maken over rationalisatie en privatisering van overheidsbedrijven en gemengde ondernemingen. Zijn werkzaamheden resulteerden in de verkoop of de gedeeltelijke verkoop van de volgende overheidsbedrijven: Sabena, Belgacom, de nim en de aslk. De recentste privatiseringen in Europa gebeurden na de val van de Berlijnse Muur in 1989. In de voormalige Duitse Democratische Republiek werden de staatsbedrijven geprivatiseerd via de Treuhandanstalt. Ook de overige Comecon-landen volgden met privatiseringen. Vanaf 1997 werden er grootscheepse privatiseringen doorgevoerd in Italië. Die privatiseringen waren broodnodig om deel te nemen aan de euro op 1 januari 1999.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 87  Publication(fr), Publicatie(nl),

1989

1988

1987

First page Previous page  2 van 2  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots