Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (18)

2019

 • Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling? - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019 25/06/2019

  Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019 maakt een balans van 51 opvolgingsindicatoren van de Sustainable Development Goals (SDG’s): die doelstellingen zullen in België niet worden bereikt met een voortzetting van de huidige trends. Daarna evalueert dit Rapport het huidige beleid inzake duurzame ontwikkeling. Het stelt vast dat de federale overheidsdiensten concrete resultaten hebben bereikt, hoewel een politieke impuls om de SDG’s te realiseren ontbrak. Dit Rapport analyseert ook de impact op alle SDG's van verschillende toepassingsmodaliteiten van een CO2-taks en van alternatieven voor bedrijfswagens.

  Sustainable development Report 2019  Abstract(en), Publication(fr), Publicatie(nl),

2013

 • Langetermijnvisies - Begrippen en toepassing op duurzame ontwikkeling 30/05/2013

  Deze Planning Paper is een antwoord op de behoefte aan informatie over het begrip langetermijnvisie (LTV) inzake duurzame ontwikkeling. Hij presenteert de basisbegrippen en bepaalde recente of lopende toepassingen op verscheidene beleidsniveaus. In dat kader situeert hij de in 2010 ingevoerde verplichting in de wet over de Belgische federale strategie inzake duurzame ontwikkeling om een LTV aan te nemen die de uitwerking van de federale plannen en rapporten moet sturen. Deze Planning Paper beschrijft ook de bijdragen van verscheidene instellingen en belanghebbenden aan de uitwerking van die LTV die in 2013 werd goedgekeurd. Ten slotte presenteert hij de doelstellingen tegen 2050 en de indicatoren van die LTV en trekt hij besluiten uit dat federale proces.

  Planning paper 113  Publication(fr), Publicatie(nl),

2005

 • Het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling 21/02/2005

  Deze Working paper is een bijdrage aan de verbintenis van de regering om jaarlijks een evaluatie te maken van het op federaal niveau gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling. Zoals in de vorige federale Rapporten inzake duurzame ontwikkeling geldt daarbij: the purpose of evaluation is not to prove but to improve. De tijdshorizon van deze evaluatie werd gekozen met de bedoeling het functioneren van de wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling te verbeteren. De behandelde periode start dus bij de goedkeuring van die wet op 5 mei 1997.

  Working Paper 01-05  Publication(fr), Publicatie(nl),

2004

 • Beleidsevaluatie voor een duurzame ontwikkeling 20/02/2004

  Deze Working Paper geeft een stand van zaken van en werpt een kritisch licht op de grondslagen en de methodologie van de beleidsevaluatie in het eerste en het tweede Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling. Daarenboven lanceert hij denkpistes voor het deel beleidsevaluatie in het derde rapport. Deze paper sluit aan bij eerdere documenten zoals het eerste en het tweede Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (tfsd 1999 en tfsd 2002) en bij de methodologische nota ter voorbereiding van het tweede (tfsd 2001).

  Working Paper 06-04  Publicatie(nl),

 • Een handleiding over economische instrumenten voor het binnenlandse en internationale beleid rond klimaatverandering 26/01/2004

  Deze paper bekijkt klimaatverandering vanuit een economisch standpunt, gebruik makend van de economische verklaring voor klimaatverandering, namelijk het ontbreken van een markt voor de diensten die de atmosfeer levert. De paper bespreekt bondig de engagementen om de broeikasgassen te verminderen; in het Kyotoprotocol werd hierover een akkoord bereikt zodat dit probleem kan aangepakt worden. Verder behandelt hij de verschillende marktgerelateerde beleidsinstrumenten die kunnen dienen om aan de Kyoto-verplichtingen te kunnen voldoen. Emissiehandel en belastingen op broeikasgasemissies worden beschouwd als kosten minimaliserende instrumenten om broeikasgasemissies te verminderen. Niet alleen de sterke en zwakke kanten van elk instrument worden geanalyseerd, ook de mogelijke implicaties worden bekeken wanneer een combinatie van die instrumenten gebruikt wordt in het kader van het Kyotoprotocol.

  Working Paper 03-04  Publication(en), Publication(fr), Publicatie(nl),

2003

2001

 • Internationale samenwerking en instrumenten voor de besluitvorming in het klimaatbeleid 01/08/2001

  Deze Planning Paper richt zich tot een breed publiek: beleidvoerders, leden van het maatschappelijke middenveld, academici en andere geïnteresseerden. Hij wil de lezers inzichten verschaffen in de complexe materie van het voeren van een klimaatbeleid. Daarmee probeert hij het belang van investering in kennis over de problematiek te duiden en bij te dragen aan betere besluitvorming ter zake.

  Planning Paper 89  Publication(fr), Publicatie(nl),

1999

1998

1996

1991

Please do not visit, its a trap for bots