Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (23)

2023

 • Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021 23/05/2023

  De regering keurde een nieuw vijfjaarlijks Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling goed op 1 oktober 2021. Dat plan is de kern van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling en deze Working Paper beschrijft de methodologie voor de opvolging van de uitvoering ervan. De resultaten worden hier ook een eerste keer gepresenteerd, wat vanaf dit voorjaar jaarlijks zal gebeuren. Daaruit blijkt dat de overheidsdiensten na één jaar over de uitvoering van al meer dan 90% van de maatregelen rapporteren en dat slechts 30% van de maatregelen (nog) niet in een uitvoeringsfase is.

  Working Papers - Working Paper 04-23  Publication(fr), Publicatie(nl),

2022

 • Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 18/10/2022

  Er blijft nog maar acht jaar om de 17 Sustainable Development Goals tegen 2030 te realiseren. Het rapport analyseert het in 2021 goedgekeurde Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige internationale positie van België en van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Uiteindelijk presenteert het pistes om kwantitatieve elementen te integreren in de scenario's van duurzame ontwikkeling.

  Rapporten - Sustainable development Report 2022  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Daling van het onderwijsniveau: de verborgen kosten van de covid-19-pandemie 07/06/2022

  Onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de samenleving. Het is ook een sleutelelement voor onze economie. Dit artikel bestudeert het onderwijsniveau van de Belgische leerlingen. De laatste jaren was er al sprake van een achteruitgang, maar na de covid-19-pandemie is het onderwijsniveau nog verder gedaald. Zonder inhaalbeweging zou het dalende onderwijsniveau resulteren in aanzienlijke economische kosten op lange termijn.

  Artikels - Article 012  Publication(fr), Publicatie(nl),

2021

 • Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie 09/11/2021

  België heeft eind april 2021 zijn Nationaal plan voor herstel en veerkracht ingediend bij de Europese Commissie. In dit rapport wordt de globale impact van het plan op de economische, institutionele en sociale veerkracht en op de sociale en territoriale cohesie geanalyseerd. De belangrijkste conclusie van deze impactanalyse is dat de maatregelen van het plan veel positieve effecten zouden moeten hebben op de SDG's (Sustainable development goals) en dus op de sociale cohesie en de veerkracht. Veel van deze effecten – zowel positieve als negatieve – zullen echter afhangen van de wijze waarop de maatregelen van het plan uitgevoerd zullen worden.

  Rapporten - REP_12514  Publication(fr), Publicatie(nl),

2019

 • Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling? - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019 25/06/2019

  Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019 maakt een balans van 51 opvolgingsindicatoren van de Sustainable Development Goals (SDG’s): die doelstellingen zullen in België niet worden bereikt met een voortzetting van de huidige trends. Daarna evalueert dit Rapport het huidige beleid inzake duurzame ontwikkeling. Het stelt vast dat de federale overheidsdiensten concrete resultaten hebben bereikt, hoewel een politieke impuls om de SDG’s te realiseren ontbrak. Dit Rapport analyseert ook de impact op alle SDG's van verschillende toepassingsmodaliteiten van een CO2-taks en van alternatieven voor bedrijfswagens.

  Rapporten - Sustainable development Report 2019  Abstract(en), Publication(fr), Publicatie(nl),

2013

 • Langetermijnvisies - Begrippen en toepassing op duurzame ontwikkeling 30/05/2013

  Deze Planning Paper is een antwoord op de behoefte aan informatie over het begrip langetermijnvisie (LTV) inzake duurzame ontwikkeling. Hij presenteert de basisbegrippen en bepaalde recente of lopende toepassingen op verscheidene beleidsniveaus. In dat kader situeert hij de in 2010 ingevoerde verplichting in de wet over de Belgische federale strategie inzake duurzame ontwikkeling om een LTV aan te nemen die de uitwerking van de federale plannen en rapporten moet sturen. Deze Planning Paper beschrijft ook de bijdragen van verscheidene instellingen en belanghebbenden aan de uitwerking van die LTV die in 2013 werd goedgekeurd. Ten slotte presenteert hij de doelstellingen tegen 2050 en de indicatoren van die LTV en trekt hij besluiten uit dat federale proces.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 113  Publication(fr), Publicatie(nl),

2005

 • Sustainable development policy at the federal level in Belgium 07/03/2005

  In July 2003 the Belgian federal government’s Policy Declaration expressed its intention to assess its sustainable development policy. This Working Paper aims to facilitating this, by delivering a timely evaluation of both the implementation of the first two Federal Plans for Sustainable Development and the Federal strategic policy process in which these plans are elaborated, implemented and monitored. The last part of the Paper describes the strategies for sustainable development at other Belgian and international policy levels, including partnerships for sustainable development. The Belgian Federal Strategy for Sustainable Development is a learning process. The federal authorities have taken important steps to put sustainable development into practice. This paper shows that improvements are necessary and points out where they are possible.

  Artikels - Article 2005030702  

 • Het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling 21/02/2005

  Deze Working paper is een bijdrage aan de verbintenis van de regering om jaarlijks een evaluatie te maken van het op federaal niveau gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling. Zoals in de vorige federale Rapporten inzake duurzame ontwikkeling geldt daarbij: the purpose of evaluation is not to prove but to improve. De tijdshorizon van deze evaluatie werd gekozen met de bedoeling het functioneren van de wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling te verbeteren. De behandelde periode start dus bij de goedkeuring van die wet op 5 mei 1997.

  Working Papers - Working Paper 01-05  Publication(fr), Publicatie(nl),

2004

 • Beleidsevaluatie voor een duurzame ontwikkeling 20/02/2004

  Deze Working Paper geeft een stand van zaken van en werpt een kritisch licht op de grondslagen en de methodologie van de beleidsevaluatie in het eerste en het tweede Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling. Daarenboven lanceert hij denkpistes voor het deel beleidsevaluatie in het derde rapport. Deze paper sluit aan bij eerdere documenten zoals het eerste en het tweede Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (tfsd 1999 en tfsd 2002) en bij de methodologische nota ter voorbereiding van het tweede (tfsd 2001).

  Working Papers - Working Paper 06-04  Publicatie(nl),

 • Een handleiding over economische instrumenten voor het binnenlandse en internationale beleid rond klimaatverandering 26/01/2004

  Deze paper bekijkt klimaatverandering vanuit een economisch standpunt, gebruik makend van de economische verklaring voor klimaatverandering, namelijk het ontbreken van een markt voor de diensten die de atmosfeer levert. De paper bespreekt bondig de engagementen om de broeikasgassen te verminderen; in het Kyotoprotocol werd hierover een akkoord bereikt zodat dit probleem kan aangepakt worden. Verder behandelt hij de verschillende marktgerelateerde beleidsinstrumenten die kunnen dienen om aan de Kyoto-verplichtingen te kunnen voldoen. Emissiehandel en belastingen op broeikasgasemissies worden beschouwd als kosten minimaliserende instrumenten om broeikasgasemissies te verminderen. Niet alleen de sterke en zwakke kanten van elk instrument worden geanalyseerd, ook de mogelijke implicaties worden bekeken wanneer een combinatie van die instrumenten gebruikt wordt in het kader van het Kyotoprotocol.

  Working Papers - Working Paper 03-04  Publication(en), Publication(fr), Publicatie(nl),

2003

2001

 • Internationale samenwerking en instrumenten voor de besluitvorming in het klimaatbeleid 01/08/2001

  Deze Planning Paper richt zich tot een breed publiek: beleidvoerders, leden van het maatschappelijke middenveld, academici en andere geïnteresseerden. Hij wil de lezers inzichten verschaffen in de complexe materie van het voeren van een klimaatbeleid. Daarmee probeert hij het belang van investering in kennis over de problematiek te duiden en bij te dragen aan betere besluitvorming ter zake.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 89  Publication(fr), Publicatie(nl),

1999

1998

1996

1991

Please do not visit, its a trap for bots