Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (193)

2016

 • Evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen op basis van macrobudgettaire indicatoren 31/03/2016

  Om de werkzaamheden van de Academische Raad te ondersteunen, toont dit rapport een evaluatie van de toekomstige evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen via verschillende indicatoren, zoals de vervangingsratio (verhouding tussen het gemiddeld rustpensioen van de nieuwe gepensioneerden en het laatste gemiddelde beroepsinkomen), de benefit ratio (verhouding tussen het gemiddeld pensioen van alle gepensioneerden en het gemiddeld beroepsinkomen van alle werkenden) en de wettelijke minima en maxima. Die indicatoren worden voorgesteld voor de drie pensioenregelingen (werknemers, zelfstandigen en overheidssector) en, indien van toepassing, uitgesplitst volgens geslacht. Merk op dat alle pensioenen in dit rapport in bruto termen (voor belastingen en sociale bijdragen) staan en het enkel om het eerstepijlerpensioen gaat. Eventuele aanvullingen in de vorm van sociale bijstandsuitkeringen of aanvullende pensioenen (2de of 3de pijler) worden dus niet meegerekend.

  Rapporten - REP_CEP2_11081  Publication - Publicatie(mix),

 • Het concept "zware beroepen" in de pensioenwetgeving van enkele Europese landen 18/03/2016

  In antwoord op een vraag van het Begeleidingscomité van het Kenniscentrum wordt een overzicht gegeven van de manieren waarop “zware beroepen” worden erkend in de pensioenwetgeving in landen van de Europese Unie. Er bestaat in de pensioenwetgevingen van de onderzochte landen geen uniforme benadering van het concept “zware beroepen”. Twee grote strekkingen zijn weer te vinden om dit concept te definiëren: een beroepenlijst in de oudere wetgevingen en een lijst van objectieve criteria bij de recentere wetgevingen. In enkele gevallen bevatten deze laatste criteria ook criteria waarmee naar mentaal belastend werk wordt verwezen. Op enkele uitzonderingen na richten alle onderzochte stelsels zich enkel op de werknemers uit de privésector.

  Rapporten - OPREP201603  Publication - Publicatie(mix),

 • Demografische vooruitzichten 2015-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten 14/03/2016

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek hebben hun demografische vooruitzichten geactualiseerd. De bevolking zou met ongeveer 85 000 inwoners toenemen in 2016 en 2017. De helft van die groei is toe te schrijven aan de bijkomende vluchtelingenstroom. Die bevolkingsgroei is aanzienlijk, maar toch niet uitzonderlijk; dergelijke groeiniveaus werden al waargenomen in een recent verleden, met name tussen 2007 en 2011. Op lange termijn zou de gemiddelde groei van de bevolking tussen 2020 en 2060 oplopen tot 40 000 inwoners per jaar (tegenover 50 000 over de periode 1991-2014).

  Vooruitzichten - EFPOP1560  Publication(fr), Publicatie(nl),

2015

 • Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fiche 2015 27/11/2015

  The 2015 Ageing Report includes pension projections made in autumn 2014. For Belgium these did not take into account the new pension reform announced in the Government Agreement of October 2014. By the end of July 2015, all the different components of the reform had been legislated. This Belgian updated projection of November 2015 takes into account this pension reform.

  In comparison with the 2015 Ageing Report projection, the revision of the pension cost of ageing is mainly due to the pension reform. Other new measures are also included, mainly the present indexation freeze (implying a 2% decrease of pensions in real terms) and a reduction of public employment (implying some redistribution of future pensioners across the different pension schemes). These updated projections are based on an updated database (more recent version of national accounts data in ESA 2010). In addition, some refinements of the pension models were required in order to simulate the pension reform.

  Andere publicaties - REP_COUNTRYFICH2015  Publication(en),

 • Analyse van de effecten van de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag 25/09/2015

  Dit verslag werd opgesteld op verzoek van het Nationaal Pensioencomité en de strategische cel van het kabinet Pensioenen. Het toont de effecten van de hervorming van de pensioenen (verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen, verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, afschaffing van de diplomabonificatie in de berekening van de loopbaanduur voor vervroegd pensioen in de overheidsregeling, afschaffing van de pensioenbonus) en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag op een bepaald aantal indicatoren: de loopbaanduur van personen die met pensioen gaan, het aantal personen dat recht heeft op vervroegd pensioen, de socio-economische samenstelling van de bevolking en het gemiddeld pensioen.

  Andere publicaties - REP_CEP_01  Rapport - Verslag (mix),

 • HOGE RAAD VAN FINANCIËN - Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag 09/07/2015

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Het Jaarverslag van de SCvV bestudeert de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing op lange termijn.

  Andere publicaties - FORVERG201501  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2015-2020 12/05/2015

  De ‘Economische vooruitzichten 2015-2020’ kondigen een groeiherstel van de Belgische economie aan. Die groei is nog relatief bescheiden (gemiddeld 1,5 % per jaar), maar zou gepaard gaan met een vrij sterke werkgelegenheidsgroei (gemiddeld bijna 34 000 jobs per jaar). Het economisch gewicht van de gezamenlijke overheid zou afnemen, o.m. in termen van werkgelegenheid, en samen met de daling van de rentelasten bijdragen tot de aanzienlijke vermindering van het overheidstekort, dat 1,1 % van het bbp zou bedragen in 2020.

  Vooruitzichten - Economic outlook 2015-2020  Publication(fr), Publicatie(nl), Synthèse(fr), Synthese(nl), Évolutions macroéconomiques(fr), Marché du travail(fr), Finances publiques(fr), Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre(fr), Macro-economische evoluties(nl), De arbeidsmarkt(nl), Overheidsfinanciën(nl), Energieverbruik en broeikasgasemissies(nl),

 • De budgettaire gevolgen van de vergrijzing voor België tot 2060 - Raming van maart 2015 met de hervormingen van de regering Michel 30/03/2015

  Ieder jaar werkt het Federaal Planbureau mee aan de voorbereiding van het Belgisch Stabiliteitsprogramma door het opstellen van de economische vooruitzichten op middellange termijn en vooruitzichten van de leeftijdsgebonden overheidsuitgaven op lange termijn (ʹage‐related public expenditureʹ). Deze laatste worden gebruikt voor het ʹlangetermijnluikʹ van het Stabiliteitsprogramma. Dit wordt telkens gebaseerd op het referentiescenario van het laatst beschikbare rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV ‐ waarvoor het Federaal Planbureau fungeert als technisch en administratief secretariaat) , behalve wanneer er zoals dit jaar intussen hervormingen zijn doorgevoerd die dat scenario grondig wijzigen. Vanuit dat oogpunt stelt het huidige rapport een scenario voor van de evolutie van de leeftijdsgebonden overheidsuitgaven op lange termijn, rekening houdende met de maatregelen van de regering Michel.

  Rapporten - REP_LTMARCH2015_10994  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Modelling the future evolution of international migration for Belgium 18/03/2015

  Deze Working Paper toont de methodologische vooruitgang die werd geboekt in de projectie van de internationale migratie. De nieuwe methodologie steunt op een analyse van migratiestromen per nationaliteit en statistieken inzake de migratiemotieven om te bepalen of economische variabelen relevant zijn als determinant van de migratie. Indien relevant, wordt de impact van de economische determinanten op de immigratie geraamd met behulp van econometrische methoden. De methodologie houdt tevens rekening met een context van toenemende globalisering en mobiliteit alsook met een verwachte groei van de wereldbevolking die bevorderlijk zijn voor de internationale migratiestromen (immigratie en emigratie). Ten slotte zorgt de methodologie voor meer stabiliteit in de langetermijnprojecties van de migratie, en dus ook van bevolking; de jaarlijkse herzieningen van de migratie op lange termijn zullen minder afhankelijk zijn van de kortetermijnevolutie van de migratiestromen.

  Working Papers - Working Paper 02-15  Publication(en), Publication(fr),

 • Demografische vooruitzichten 2014-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten 17/03/2015

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun 'Demografische vooruitzichten' voor de volgende 50 jaar geactualiseerd. De bevolking van het Rijk stijgt van 11,2 miljoen inwoners in 2014 tot 11,9 miljoen in 2030 (+7%) en 13,1 miljoen in 2060 (+17%). Het aantal particuliere huishoudens stijgt op niveau van het Rijk van 4,8 miljoen in 2014 tot 5,3 miljoen in 2030 (+10%) en tot 5,9 miljoen in 2060 (+23%).

  Deze resultaten zijn  afhankelijk van de toekomstige evolutie van de vruchtbaarheid,  het sterftecijfer,  de interne en externe migraties en, voor de huishoudens, de evolutie van de verschillende samenlevingsvormen.

  Deze publicatie wijdt ook een hoofdstuk aan de prospectieve sterftequotïenten, noodzakelijk om de transversale levensverwachting “van het moment” (transversale benadering) en de generationele levensverwachting (longitudinale benadering) te projecteren.

  Vooruitzichten - EFPOP1460  Publication(fr), Publicatie(nl),

2014

 • Economic Policy Committee’s Ageing Working Group - Belgium: Country Fiche 2014 11/12/2014

  De Ageing Working Group (AWG) van het EPC heeft voor de zesde keer sinds 2001 economische en budgettaire langetermijnprojecties uitgevoerd om de effecten van de vergrijzing te beoordelen. Het laatste "Ageing Report" dateert van 2012. In de editie van 2015, die in het voorjaar van 2015 zal verschijnen, zullen de projecties worden voorgesteld die in februari 2015 door het EPC zijn goedgekeurd.

  De projecties van de overheidsuitgaven voor pensioenen worden op nationaal niveau uitgewerkt (in het geval van België door het Federaal Planbureau) in het kader van de aannamen van de AWG. De projecties van de andere leeftijdsgebonden uitgavenposten van de overheid worden daarentegen door de diensten van DG ECFIN uitgewerkt. Die projecties van de overheidsuitgaven voor pensioenen worden onderworpen aan een proces van intercollegiale toetsing op basis van een technische zogenaamde nationale "country fiche". Die "country fiches" worden door de EC samen met het “Ageing Report” zelf uitgegeven, maar de EC heeft het FPB de toestemming gegeven om de "Belgium:  Country Fiche 2014" voor nationale doeleinden te gebruiken en vóór de vrijgave van het "Ageing Report 2015" te publiceren.

  Rapporten - REP_COUNTRYFICH2014  Publication(en),

 • Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) 20/11/2014

  Deze Working Paper presenteert de methodologie die het Federaal Planbureau momenteel hanteert bij het opstellen van de huishoudensvooruitzichten tegen 2060 in België. Die methodologie maakt gedetailleerde projecties mogelijk van het aantal huishoudens (op niveau van de arrondissementen) volgens het type huishouden en naargelang de feitelijke toestand en niet de rechtstoestand. Zodoende houden de vooruitzichten rekening met de verschillende samenlevingsvormen, zoals het samenwonen, eenoudergezinnen, alleenstaande huishoudens... Ze verzekeren tevens de coherentie met de nationale bevolkingsvooruitzichten die sinds verschillende jaren worden gepubliceerd door het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en gebaseerd zijn op de zogenaamde componentenmethode.

  Working Papers - Working Paper 09-14  Publication(fr),

 • Structurele determinanten van de publieke gezondheidszorguitgaven 30/09/2014

  Deze paper beschrijft de modellen van de publieke uitgaven voor acute en langdurige gezondheidszorg die op het FPB werden ontwikkeld met het oog op de projecties van deze uitgaven op middellange en lange termijn. De acute zorguitgaven worden verklaard door het inkomen, de leeftijdssamenstelling van de bevolking, de werkloosheidsgraad en de medische technologische vooruitgang. Deze laatste variabele wordt benaderd door middel van twee indicatoren, met name het aantal goedkeuringen van nieuwe geneesmiddelen (op basis van Farmanet-gegevens) en van niet-farmaceutische producten (op basis van de Amerikaanse Food and Drug Administration). Op deze laatste indicator na hebben alle genoemde determinanten een kostenverhogend effect op de acute zorguitgaven. De langdurige zorguitgaven worden verklaard door het inkomen, het aandeel van ouderen in de totale bevolking en de levensverwachting van deze ouderen. De uitgaven worden positief beïnvloed door het inkomen en de vergrijzing, waarbij de impact van deze laatste geleidelijk opschuift naar de oudste leeftijdsgroep als gevolg van de toenemende levensverwachting.

  Working Papers - Working Paper 06-14  Publicatie(nl),

 • Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag 17/07/2014

  Het voorliggende document is het vierde zesmaandelijkse voortgangsrapport waarin het Federaal Planbureau (FPB) verslag uitbrengt over de monitoring van de relancestrategie die door de Federale regering in de zomer van 2012 werd opgestart.

  Dit voortgangsverslag maakt een oplijsting van de maatregelen die opgevolgd worden en geeft een stand van zaken van de voortgang van uitvoering van die maatregelen (situatie op 30 juni 2014).

  Rapporten - OPREP201403  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • HOGE RAAD VAN FINANCIËN - Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag 10/07/2014

  De Studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV) werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Deze publicatie is het 13de jaarverslag en bestudeert de budgettaire en de sociale gevolgen van de vergrijzing op lange termijn.

  Andere publicaties - FORVERG201401  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten 18/03/2014

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun 'Demografische vooruitzichten' voor de volgende 50 jaar geactualiseerd. De bevolking van het Rijk stijgt van 11,1 miljoen inwoners in 2013 tot 11,9 miljoen in 2030 (+7 %) en 12,5 miljoen in 2060 (+13 %). Het aantal particuliere huishoudens stijgt op niveau van het Rijk van 4,8 miljoen in 2013 tot 5,3 miljoen in 2030 (+11 %) en tot 5,8 miljoen in 2060 (+21 %).

  Deze resultaten zijn  afhankelijk van de toekomstige evolutie van de vruchtbaarheid,  het sterftecijfer,  de interne en externe migraties en, voor de huishoudens, de evolutie van de verschillende samenlevingsvormen.

  Deze publicatie wijdt ook een hoofdstuk aan de prospectieve sterftequotïenten, noodzakelijk om de transversale levensverwachting “van het moment” (transversale benadering) en de generationele levensverwachting (longitudinale benadering) te projecteren.

  Vooruitzichten - EFPOP1360  Publication(fr), Publicatie(nl),

First page Previous page  3 van 8  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots