Page Title

Onthaalpagina

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

Nieuws

 • De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België  (24/06/2016)

  Het Federaal Planbureau neemt deel aan een aantal door de OESO gecoördineerde projecten waarin, op basis van bedrijfsgegevens, de dynamiek van de werkgelegenheid en de productiviteit binnen bedrijfstakken wordt vergeleken tussen landen. In de projecten wordt de belangrijke rol van jonge bedrijven benadrukt en wordt er gewezen op de structurele daling van het aantal nieuwe bedrijven dat toetreedt tot de markt. Gezien het belang van jonge bedrijven, zou die daling de groeivertraging van de productiviteit in de OESO-landen gedeeltelijk kunnen verklaren.

 • Aanwerving van een Nederlandstalige jobstudent (periode 25 augustus 2016 tot en met 15 september 2016) (24/06/2016)

  In het kader van de “Enquête over de Belgische milieugoederen en -dienstensector in 2015” is het Federaal Planbureau op zoek naar een Nederlandstalige jobstudent voor de periode van 25 augustus 2016 tot en met 15 september 2016.

 • De Belgische economische groei zou 1,5% bedragen in de periode 2017-2021, met een aanzienlijke jobcreatie, maar een beperkte vermindering van het overheidstekort (21/06/2016)

  Volgens de ‘Economische vooruitzichten 2016-2021’ zou de groei van de Belgische economie aantrekken van 1,2% in 2016 tot gemiddeld 1,5% per jaar over de periode 2017-2021. De  werkgelegenheidsgroei zou aanzienlijk zijn (gemiddeld ruim 38 000 personen per jaar van 2016 tot 2021). Het overheidstekort zou toenemen van 2,5% van het bbp in 2015 tot 2,8% in 2016, verminderen tot 2,2% in 2017 en nadien vrijwel gelijk blijven. Het economisch gewicht van de gezamenlijke overheid zou, o.m. in termen van werkgelegenheid, afnemen.

 • De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,2% in 2016 en aantrekken tot 1,5% in 2017 (09/06/2016)

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2017.

 • Jobaanbiedingen (08/06/2016)

  In het kader van zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, werft het Federaal Planbureau 7 experten aan op het gebied van  fiscaliteit, overheidsfinanciën,sociale zekerheid, arbeidseconomie, transporteconomie en informatica.

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (07/06/2016)

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 07/06/2016)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 17/06/2016)

 • Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels - Een stand van zaken (17/06/2016)

  Het voorliggende rapport werd geschreven op vraag van de strategische cel van de Minister van Pensioenen. Het geeft een overzicht van het belang en de samenstelling van de gelijkgestelde periodes in de verschillende pensioenstelsels en dit zowel voor de recent gepensioneerden als voor de bevolking op actieve leeftijd.

 • Evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen op basis van macrobudgettaire indicatoren (26/05/2016)

  Op vraag van de Academische Raad toont dit rapport een evaluatie van de toekomstige evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen via verschillende indicatoren, zoals de vervangingsratio, de benefit ratio en de wettelijke minima en maxima. Die indicatoren worden voorgesteld voor de drie pensioenregelingen (werknemers, zelfstandigen en overheidssector) en, indien van toepassing, uitgesplitst volgens geslacht. Ze zijn gedefinieerd op basis van macro-economische en budgettaire gegevens en niet op basis van typegevallen of individuele gegevens.

 • Studieperiodes in de drie voornaamste rustpensioenregelingen - Een overzicht van het wettelijke kader en gegevensanalyse (18/05/2016)

  Dit rapport werd opgesteld op vraag van de Strategische Cel Pensioenen. Het eerste deel bespreekt het regelgevingskader met betrekking tot de regularisatie van de hogere studieperiodes per pensioenregeling. Het tweede deel beschrijft het belang van de geregulariseerde studieperiodes in de verschillende regelingen. De statistieken gebruikt in het tweede deel werden door de pensioeninstellingen (Federale Pensioendienst, RSVZ) geleverd.

 • Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010 (29/04/2016)

  In deze paper wordt een analyse gemaakt van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau (FPB) geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). Twee klassieke input-outputanalyses gebaseerd op de toepassing van het Leontief-model op de interregionale input-outputtabel worden hier gepresenteerd: de afleiding van de multiplicatoren per regio en de berekening van de regionale toegevoegde waarde en de regionale werkgelegenheid direct en indirect gegenereerd door de finale vraag.

 • Croissance potentielle et output gap : une analyse rétrospective des estimations réalisées par le BFP et la CE (31/03/2016)

  In het kader van de publicatie van de Economische vooruitzichten voor België maakt het Federaal Planbureau sinds 2003 een raming van de potentiële groei en de output gap. Dit rapport stelt een retrospectieve analyse voor van de kenmerken van de herzieningen van de potentiële groei en de output gap op korte en lange termijn. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met de resultaten die zijn verkregen op basis van ramingen van de Europese Commissie. Dit werk sluit aan bij de wettelijke verplichtingen van het INR op het vlak van de evaluatie van zijn vooruitzichten.

Please do not visit, its a trap for bots