Page Title

Onthaalpagina

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

Nieuws

 • NAM-Multiplicatoren 2010  (19/05/2016)

  Deze nieuwe databank toont de multiplicatoren van de productie, de factorinkomens, het beschikbaar inkomen van de huishoudens en de werkgelegenheid voor het jaar 2010. Deze multiplicatoren zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting Matrix (NAM) en omvatten, bovenop de effecten die zich stroomopwaarts voordoen via de keten van toeleveranciers, nu ook de geïnduceerde effecten via de inkomens van de huishoudens en de consumptie.

 • Aanwerving van een macro-econoom (M/V) voor een contract van onbepaalde duur (04/05/2016)

  In het kader van zijn activiteiten inzake macro-economische vooruitzichten, werft het Federaal Planbureau een expert aan met een contract van onbepaalde duur voor de volgende taken:

  • meewerken aan macro-economische studies en vooruitzichten;
  • meewerken aan de ontwikkeling van de regionale dimensies van die vooruitzichten en projecties.
 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (03/05/2016)

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 • Belgische economie: nauwe banden tussen de gewesten in kaart gebracht (29/04/2016)

  Deze studie toont de resultaten van een analyse van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau (FPB) geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). In dit project werd voor het eerst een raming van de intra- en interregionale goederen- en dienstenstromen voor België gemaakt die meer gebaseerd is op data (waaronder een aantal gegevensbronnen op individueel ondernemingsniveau) dan op hypothesen.

 • Vluchtelingeninstroom: toename van de demografische groei op korte termijn (14/03/2016)

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek hebben hun demografische vooruitzichten geactualiseerd. De bevolking zou met ongeveer 85 000 inwoners toenemen in 2016 en 2017. De helft van die groei is toe te schrijven aan de bijkomende vluchtelingenstroom. Die bevolkingsgroei is aanzienlijk, maar toch niet uitzonderlijk; dergelijke groeiniveaus werden al waargenomen in een recent verleden, met name tussen 2007 en 2011. Op lange termijn zou de gemiddelde groei van de bevolking tussen 2020 en 2060 oplopen tot 40 000 inwoners per jaar (tegenover 50 000 over de periode 1991-2014).

 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (08/03/2016)

  Op vraag van de regering heeft het Federaal Planbureau in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een raming uitgevoerd van de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Het betreft de achtste enquête die sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd volgens eenzelfde procedure. De regelgevingsdomeinen die in de vragenlijst werden voorgelegd, zijn fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin gepeild wordt naar de mening van ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 03/05/2016)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 30/05/2016)

 • Evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen op basis van macrobudgettaire indicatoren (26/05/2016)

  Op vraag van de Academische Raad toont dit rapport een evaluatie van de toekomstige evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen via verschillende indicatoren, zoals de vervangingsratio, de benefit ratio en de wettelijke minima en maxima. Die indicatoren worden voorgesteld voor de drie pensioenregelingen (werknemers, zelfstandigen en overheidssector) en, indien van toepassing, uitgesplitst volgens geslacht. Ze zijn gedefinieerd op basis van macro-economische en budgettaire gegevens en niet op basis van typegevallen of individuele gegevens.

 • Studieperiodes in de drie voornaamste rustpensioenregelingen - Een overzicht van het wettelijke kader en gegevensanalyse (18/05/2016)

  Dit rapport werd opgesteld op vraag van de Strategische Cel Pensioenen. Het eerste deel bespreekt het regelgevingskader met betrekking tot de regularisatie van de hogere studieperiodes per pensioenregeling. Het tweede deel beschrijft het belang van de geregulariseerde studieperiodes in de verschillende regelingen. De statistieken gebruikt in het tweede deel werden door de pensioeninstellingen (Federale Pensioendienst, RSVZ) geleverd.

 • Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010 (29/04/2016)

  In deze paper wordt een analyse gemaakt van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau (FPB) geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). Twee klassieke input-outputanalyses gebaseerd op de toepassing van het Leontief-model op de interregionale input-outputtabel worden hier gepresenteerd: de afleiding van de multiplicatoren per regio en de berekening van de regionale toegevoegde waarde en de regionale werkgelegenheid direct en indirect gegenereerd door de finale vraag.

 • Croissance potentielle et output gap : une analyse rétrospective des estimations réalisées par le BFP et la CE (31/03/2016)

  In het kader van de publicatie van de Economische vooruitzichten voor België maakt het Federaal Planbureau sinds 2003 een raming van de potentiële groei en de output gap. Dit rapport stelt een retrospectieve analyse voor van de kenmerken van de herzieningen van de potentiële groei en de output gap op korte en lange termijn. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met de resultaten die zijn verkregen op basis van ramingen van de Europese Commissie. Dit werk sluit aan bij de wettelijke verplichtingen van het INR op het vlak van de evaluatie van zijn vooruitzichten.

 • Economische vooruitzichten 2016-2021 - Versie van maart 2016 (31/03/2016)

  Dit rapport vormt een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Het vermeldt de voornaamste resultaten van een voorlopige versie van de ‘Economische vooruitzichten 2016-2021’ die in mei 2016 gepubliceerd zullen worden.

Please do not visit, its a trap for bots