• De vooruitzichten voor de Belgische economie worden gekenmerkt door gematigde groei, gestage jobcreatie en aanhoudende overheidstekorten

  De vooruitzichten voor de Belgische economie worden gekenmerkt door gematigde groei, gestage jobcreatie en aanhoudende overheidstekorten

  De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

  Meer
 • Over de subtiele kunst van het voeren van het begrotingsbeleid

  Over de subtiele kunst van het voeren van het begrotingsbeleid

  België heeft zich jegens Europa ertoe verbonden de overheidsfinanciën opnieuw in evenwicht te brengen in 2019. Is een dergelijke doelstelling geloofwaardig?

  Meer
 • De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,6 %, zowel in 2017 als in 2018

  De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,6 %, zowel in 2017 als in 2018

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze  macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2018.

  Meer
 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer
 • Welzijn van de Belgen: niet alleen inkomen is belangrijk

  Welzijn van de Belgen: niet alleen inkomen is belangrijk

  Gezondheid is de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen. Inkomen telt ook, maar in mindere mate. Werk hebben en omringd zijn door naasten hebben eveneens een impact op het welzijn. Dat geldt voor de ‘gemiddelde’ Belg. Het onderzoek van verschillende subgroepen toont ook dat die determinanten niet voor alle Belgen even belangrijk zijn.

  Meer
 • Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2015

  Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2015

  In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkost van werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor de totale binnenlandse werkgelegenheid en voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank levert jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2015 en is in overeenstemming met de meest recente jaargang van de nationale rekeningen (oktober 2016).

  Meer

Nieuws

 • De vooruitzichten voor de Belgische economie worden gekenmerkt door gematigde groei, gestage jobcreatie en aanhoudende overheidstekorten (20/06/2017)

  De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

 • Pensioenrechten verworven in de eerste pijler ten belope van 379 % van het BBP in 2015  (15/06/2017)

  Eind 2015 hadden de Belgische huishoudens naar schatting 1 557 miljard euro aan pensioenrechten verworven in de wettelijke pensioenstelsels (eerste pijler). Dit komt neer op 379 % van het bruto binnenlands product (410,4 miljard euro in 2015).

 • Over de subtiele kunst van het voeren van het begrotingsbeleid (13/06/2017)

  België heeft zich jegens Europa ertoe verbonden de overheidsfinanciën opnieuw in evenwicht te brengen in 2019. Is een dergelijke doelstelling geloofwaardig?

 • De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,6 %, zowel in 2017 als in 2018 (08/06/2017)

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze  macro-economische vooruitzichten kaderen in de voorbereiding van de begroting voor 2018.

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (06/06/2017)

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 • Welzijn van de Belgen: niet alleen inkomen is belangrijk (02/06/2017)

  Gezondheid is de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen. Inkomen telt ook, maar in mindere mate. Werk hebben en omringd zijn door naasten hebben eveneens een impact op het welzijn. Dat geldt voor de ‘gemiddelde’ Belg. Het onderzoek van verschillende subgroepen toont ook dat die determinanten niet voor alle Belgen even belangrijk zijn.

 • Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België: 1999-2015 (01/06/2017)

  In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkost van werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor de totale binnenlandse werkgelegenheid en voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank levert jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2015 en is in overeenstemming met de meest recente jaargang van de nationale rekeningen (oktober 2016).

 • Transport: derde grootste uitgavenpost van de Belgische gezinnen (20/04/2017)

  In 2015 werd op een totaal van 10 euro iets meer dan 1 euro door de gezinnen besteed aan vervoer (11 % van de totale bestedingen). Het gaat om de op twee na grootste uitgavenpost, na huisvesting (24 %) en voeding (13 %). Dat aandeel bleef relatief stabiel tussen 1995 en 2015, hoewel de (voor de inflatie gecorrigeerde) vervoersuitgaven met 18 % zijn gestegen over dezelfde periode.

 • België vergrijst en verwacht 13 miljoen inwoners en 5,8 miljoen huishoudens in 2060. (07/03/2017)

  Achter die globale trends gaan verschillen tussen de gewesten schuil: de Brusselse bevolking stijgt dubbel zo snel als de Vlaamse en Waalse bevolking en vergrijst trager.

 • Economische vooruitzichten 2017-2022 (20/06/2017)

  De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

 • Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (13/06/2017)

  Deze studie presenteert een compact model waarmee op een gestileerde, maar dynamische manier kan worden nagedacht over de grote macrobudgettaire aggregaten die relevant zijn voor het vaststellen van de budgettaire trajecten die verenigbaar zijn met de eisen van het preventief luik van het Stabiliteits- en Groeipact inzake structurele vorderingensaldi. Uit de illustratieve simulaties kunnen enkele lessen worden getrokken voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader in structurele termen.

 • Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (02/06/2017)

  Aan de hand van de gegevens van de EU-SILC-enquête worden in deze Working Paper de determinanten van het individuele welzijn in België geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat gezondheid, zowel mentaal als fysiek, de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen is. Een voldoende hoog inkomen hebben om toegang te krijgen tot de gangbare levensstijl in België, werk hebben en omringd zijn door naasten hebben ook een aanzienlijke impact op het welzijn. Dat geldt voor de gemiddelde Belg. Het onderzoek van de verschillende subgroepen toont ook dat die determinanten niet voor alle Belgen een even belangrijke rol spelen. Die resultaten dragen bij tot de werkzaamheden van het FPB rond het onderzoek van aanvullende indicatoren naast het bbp.

 • Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (12/05/2017)

  In deze Working Paper wordt onderzocht voor welke personen het voordelig is te regulariseren en hoeveel studieperioden zouden worden geregulariseerd in de werknemersregeling. Deze typegevallenstudie houdt rekening met verschillende inkomensniveaus, perioden van betaling van de regularisatiebijdrage, aantal effectieve loopbaanjaren en het aantal geregulariseerde studieperioden.

 • Een hervorming van de regularisatie van studieperiodes in de Belgische pensioenregelingen - Raming van de budgettaire effecten (24/04/2017)

  Het afkopen van studieperiodes met het oog op de berekening van het rustpensioen is volgens de huidige wetgeving mogelijk in de werknemers- en zelfstandigenregeling, weliswaar met verschillende modaliteiten. De ambtenaren genieten daarentegen gratis diplomabonificaties in hun pensioenberekening. De regering stuurt aan op een harmonisatie van de regularisatieregels over de drie pensioenregelingen. Op vraag van de regering heeft het Federaal Planbureau een studie gerealiseerd waarin de impact op de budgettaire kosten van de vergrijzing en de inkomsten van die harmonisatie worden geraamd.

 • Les ménages et leurs dépenses de transport - Analyse thématique (20/04/2017)

  In deze Working Paper worden de voornaamste evoluties in de consumptieve bestedingen van de gezinnen voor vervoer in België voorgesteld. Daarvoor wordt een beroep gedaan op verschillende gegevensbronnen: enerzijds de gegevens uit de nationale rekeningen over de consumptieve bestedingen van de gezinnen (Instituut voor de Nationale Rekeningen, Eurostat) en anderzijds de resultaten van de Huishoudbudgetonderzoeken.

 • Economische vooruitzichten 2017-2022 - Versie van maart 2017 (28/03/2017)

  Dit rapport draagt bij tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Het beschrijft de hypothesen en de voornaamste resultaten van een voorlopige versie van de ‘Economische vooruitzichten 2017-2022’ die in juni 2017 gepubliceerd zullen worden.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 06/06/2017)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 19/06/2017)

Please do not visit, its a trap for bots