Page Title

The Institution

The Federal Planning Bureau (FPB) is an independent public agency. It draws up studies and projections on economic, social and environmental policy issues and on the integration of these policies within a context of sustainable development.

Antoine Dewatripont

Coordonnées

Teams

 • Labour market
 • Kennis van het Nederlands: een bepalende factor voor de toegang tot werk voor Brusselaars?
  La connaissance du néerlandais : un facteur déterminant pour l’accès à l’emploi des Bruxellois ?

  Deze Focus werd opgesteld in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en analyseert in welke mate de kennis van het Nederlands een belangrijke factor is voor de beroepsintegratie van Franstalige Belgische werkzoekenden die in het Brussels Gewest wonen. Vanaf welk niveau van het Nederlands nemen de kansen van een werkzoekende op het vinden van een baan toe? Hebben bepaalde profielen van werkzoekenden meer baat bij een goede kennis van het Nederlands? 


  Ce Focus, réalisé en collaboration avec l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), analyse à quel point la connaissance du néerlandais est un facteur important dans l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi belges francophones habitant en Région bruxelloise. À partir de quel niveau de connaissance du néerlandais le chercheur d’emploi voit-il ses chances de trouver un emploi augmenter ? Certains profils de chercheurs d’emploi profitent-ils plus d’une bonne connaissance du néerlandais ? 

  Focus 52 [23/08/2022]
 • Évaluation de l’impact du contrat d’insertion en Région de Bruxelles-Capitale
  Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Cette étude a été faite en collaboration avec l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA). Le contrat d’insertion est un dispositif d’aide à l’emploi dont le public cible est composé de jeunes chercheurs d’emploi éloignés du marché du travail. Cette étude d’impact évalue si le contrat d’insertion permet effectivement à ses bénéficiaires de s’insérer dans l’emploi de façon permanente. Nous utilisons un modèle de durée couplé en amont à un modèle d’appariement dynamique.


  Deze studie werd verwezenlijkt in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Het inschakelingscontract is een tewerkstellingsmaatregel die gericht is op jonge werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan. In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. We maken gebruik van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.

  Working Paper 03-22 [22/03/2022]
 • Les mesures de réduction du coût du travail : quel effet sur l’emploi et les finances publiques en Région bruxelloise ?
  De arbeidskostenverlagende maatregelen: welke impact op de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Quelles mesures de réduction du coût du travail la Région bruxelloise peut-elle mettre en place pour créer de l’emploi ? Quelles mesures créent plus d’emplois et combien coûtent-elles à la Région ? La Région bruxelloise a-t-elle intérêt à ce que la Flandre et la Wallonie prennent des mesures similaires ? S’appuyant sur le modèle macroéconomique HERMREG, ce Focus tente de répondre à ces questions.


  Welke arbeidskostenverlagende maatregelen kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest invoeren om banen te scheppen? Welke maatregelen scheppen het meeste banen en hoeveel kosten ze voor het gewest? Heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er belang bij dat het Vlaams en het Waals Gewest gelijkaardige maatregelen invoeren? Deze Focus wil een antwoord geven op die vragen en steunt daarbij op het macro-economische HERMREG-model.

  Focus 36 [18/06/2020]
 • Les mesures qui permettent d’acquérir une première expérience professionnelle accélèrent-elles les sorties du chômage vers l’emploi ? Une analyse de trois dispositifs en Région bruxelloise
  Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een analyse van drie maatregelen in het Brussels Gewest

  Dans cette étude, nous évaluons l’impact de trois dispositifs d’aide à l’emploi sur l’insertion de jeunes demandeurs d’emploi bruxellois. La démarche évaluative consiste à établir si les dispositifs ont accéléré la transition du chômage vers un emploi pérenne pour des jeunes demandeurs d’emploi sans expérience professionnelle. Nous utilisons un modèle de durée couplé en amont à un modèle d’appariement. Bien qu’un grand nombre de bénéficiaires voient leur probabilité de sortie du chômage augmenter grâce aux dispositifs, il n’en va pas toujours ainsi, en particulier pour les plus qualifiés. Un ciblage additionnel en termes de durée d’inoccupation permet, dans certains cas, de rendre les dispositifs plus efficaces pour ces groupes.


  In deze studie bestuderen we de impact van drie werkgelegenheidsmaatregelen op de inschakeling van jonge Brusselse werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De evaluatie beoogt na te gaan of de maatregelen de overgang van werkloosheid naar langdurig werk voor jonge werkzoekenden zonder beroepservaring hebben versneld. We gebruiken een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een matchingmodel. Hoewel een groot aantal begunstigden dankzij de maatregelen een grotere kans heeft om uit stromen uit de werkloosheid, is dat niet altijd het geval, meer bepaald voor de hooggeschoolden. Door een bijkomende afstemming die rekening houdt met de werkloosheidsduur kunnen de maatregelen voor deze groepen, in sommige gevallen, doeltreffender worden gemaakt.

  Working Paper 06-19 [08/07/2019]
Please do not visit, its a trap for bots