Page Title

Publications

To promote transparency and provide information, the Federal Planning Bureau regularly publishes the methods and results of its works. The publications are organised in different series, such as Outlooks, Working Papers and Planning Papers. Some reports can be consulted here, along with the Short Term Update newsletters that were published until 2015. You can search our publications by theme, publication type, author and year.

Columns G and H of the supplementary table on pension schemes in social insurance (Table 29) [ REP_T29_12928 - ]

The supplementary table 29 of the Eurostat transmission program covers the statutory and occupational pension schemes in social insurance in Belgium. The FPB is charged with the compilation of columns G and H, which include accrued-to-date pension entitlements/liabilities in the statutory pension schemes, representing the present discounted value of accrued-to-date future old-age and survivor pensions of current beneficiaries and future beneficiaries who accumulated pension rights up to the valuation date.

  Authors

,
 
A : Author, C : Contributor

  Publication type

Reports

The report presents the work carried out by the Federal Planning Bureau in its fields of expertise, at the request of the authorities, partners. 

Synthese

De aanvullende tabel 29 van het Eurostat transmissie programma heeft betrekking op de wettelijke en de aanvullende pensioenstelsels van de sociale verzekering in België. Deze omvat werkgerelateerde pensioenrechten buiten de overheid (2de pijlerpensioenen), evenals de tot heden opgebouwde pensioenaanspraken op (c.q. verplichtingen inzake) overheidspensioenen en op pensioenen binnen de sociale zekerheid in België, die beide omslagstelsels zijn (1ste pijlerpensioenen). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen is verantwoordelijk voor de overdracht van deze tabel aan Eurostat. Het heeft de taak om deze aanvullende tabel op te stellen toevertrouwd aan de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.

Tabel 29 wordt beschreven in ESA 2010, het European System of Accounts 2010 en heeft als doel een compleet en consistent beeld te geven van de pensioenverplichtingen in een bepaald land en de vergelijking tussen landen te bevorderen. Hiertoe combineert de tabel informatie die reeds in de standaard nationale rekeningen is opgenomen (kolommen A tot en met F van de tabel 29) en informatie over pensioenstelsels gebaseerd op omslagstelsel (wettelijke pensioenstelsels) die niet in deze standaard nationale rekeningen is opgenomen (kolommen G en H van de tabel). De bijdrage van het FPB aan Tabel 29 bestaat uit de opstelling van kolommen G en H. Deze kolommen omvatten gegevens over de huidige pensioenaanspraken (resp. pensioenverplichtingen) binnen de wettelijke pensioenen, dat wil zeggen de huidige contante waarde van de toekomstige pensioenen van huidige pensioentrekkers en de pensioenaanspraken van toekomstige gepensioneerden, die op de referentiedatum al loopbaanjaren hebben opgebouwd. De pensioenen omvatten ouderdoms- en overlevingspensioenen. Het bijstandsstelsel (inkomensgarantie voor ouderen, leefloon), uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag zijn uitgesloten, evenals individuele pensioenverzekeringen. Aanspraken op arbeidsgerelateerde aanvullende pensioenen (2e pijlerpensioenen) worden geregistreerd in andere kolommen van tabel 29.

Het rapport beschrijft de onderliggende assumpties van het model en de methodologie die gevolgd wordt bij het schatten van de verworven pensioenrechten. De bedragen die in dit rapport worden gepresenteerd zijn de waarden die in de transmissie naar Eurostat worden verstuurd. De overgemaakte informatie bestaat uit de tabel 29, twee alternatieve tabellen met een verschillende verdisconteringsvoet en de fact sheets over de pensioenstelsels zoals gevraagd door Eurostat. Dit rapport vormt een actualisering van het vorige rapport over de transmissie van Tabel 29 in januari 2021 (Desmet, Tarantchenko en Van den Bosch, 2021).

De projectie van de verworven pensioenrechten is erg gevoelig voor de assumpties inzake de discontovoet. In overeenstemming met de richtlijnen door Eurostat (2020) wordt verondersteld dat de reële interestvoet over de hele projectieperiode constant blijft op 2%.

Door de verworven rechten op overheidspensioenen en op pensioenen binnen de sociale zekerheid uit te drukken ten opzichte van het bbp, krijgen we een intuïtief idee van de omvang van deze verworven rechten. Deze bedragen 316% van het bbp. In het vorige rapport was deze ratio 309%. Het verschil wordt verklaard door verschillende factoren: hervormingen die werden doorgevoerd tijdens de periode tussen de twee rapporten; verandering in demografische en macro-economische hypothesen die aan de basis liggen van de projecties; verbeteringen van het gebruikte model; verschuivingen in de bevolking die in het basisjaar werden waargenomen of de impact van het groeipercentage van het BBP op de ratio.

Bij het interpreteren van de bedragen in tabel 29 moet men steeds in gedachten houden dat de pen-sioenverplichtingen gepresenteerd worden als tot nu verworven rechten. De verworven pensioenverplichtingen zijn niet op te vatten als schulden van de overheid en ze zijn geen indicator van de budgettaire of financiële houdbaarheid van de pensioenstelsels; ze zijn alleen geschikt om gebruikt te worden in de nationale rekeningen. De European Working Group on Ageing (Economic Policy Committee) en de Belgische Studiecommissie voor de Vergrijzing evalueren de budgettaire gevolgen van de vergrijzing, inclusief die voor de pensioenstelsels, in hun respectievelijke rapporten.

  Related documents

    None

  Consult data

None

Please do not visit, its a trap for bots