Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Econoom (M/V/X) - Contract van onbepaalde duur 24/09/2020

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

In het kader van zijn activiteiten rond het thema overheidsfinanciën, werft het Federaal Planbureau een econoom aan voor een contract van onbepaalde duur.

FUNCTIE

Binnen de equipe Overheidsfinanciën zal u de volgende taken uitvoeren:

 • meewerken aan het opstellen van de projecties van de overheidsrekeningen van de verschillende beleidsniveaus;
 • deelnemen aan het beheer en de ontwikkeling van de gegevensbanken en de macro-economische en budgettaire modellen van het Federaal Planbureau;
 • meewerken aan de opvolging en de analyse van de budgettaire bepalingen en het beleid van de verschillende beleidsniveaus;
 • alleen of in teamverband studies uitvoeren over het thema overheidsfinanciën.

PROFIEL

U hebt een universitair diploma in de economie (licentiaat, master of doctoraat).

De voorkeur zal worden gegeven aan de kandida(a)t(e) die via zijn/haar studies of beroepsleven ervaring heeft verworven op het gebied van overheidsfinanciën over:

 • overheidsrekeningen en de huidige problemen op het gebied van begrotingsbeleid;
 • kwantitatieve economische analyses;
 • het opstellen en communiceren van socio-economische of macro-economische studies, zowel voor een academisch als een breder publiek;
 • het verwerken en actualiseren van gegevensbanken.

U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

U hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en u hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken. U spreekt voldoende Engels om te communiceren met uw collega’s op Europees en internationaal niveau.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kiest u voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau maakt de equipe Overheidsfinanciën deel uit van de Algemene Directie, het departement dat zich bezighoudt met studies die een globale benadering vereisen, toegespitst op de macro-economische samenhang. Ze maakt o.a. gedetailleerde projecties van de rekeningen van de verschillende beleidsniveaus en bestudeert de structurele trends inzake begrotingsbeleid en overheidsschuld. In het kader van de deelname van het Federaal Planbureau aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen, draagt de equipe ook bij tot de opmaak van de rekening van de gezamenlijke overheid in de nationale boekhouding.

WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 625,25 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 4 973,45 euro na vijf jaar. De geldelijke anciënniteit die bij de aanwerving wordt erkend, is gebaseerd op de verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijgt u tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, flexibele uurregeling, telewerk, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 25/10/2020, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van de diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentienummer ADDG/2020/03).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • de lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met deze functie kunnen verkregen worden bij Michel Saintrain (02/507.74.57 - ms@plan.be) of Igor Lebrun (02/507.73.49 – il@plan.be). Andere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots