Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

De administratieve lasten in België [ASA]

 Updates

27/02/2024

De databank omvat de voornaamste maatregelen van de administratieve lasten voor de ondernemingen en zelfstandigen in België, zoals die resulteren uit de tweejaarlijkse enquêtes van het Federaal Planbureau (FPB) sinds 2000. Ze omvat tevens een kwalitatief luik dat het mogelijk maakt de evolutie te volgen in de perceptie over de kwaliteit van de regelgeving en over de contacten met de administratie.

De databank bevat de voornaamste resultaten van de tweejaarlijkse enquêtes van het FPB waarin gepeild wordt naar de omvang van de administratieve lasten voor de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Ze omvat ook kwalitatieve variabelen die de mening van de ondernemingen en de zelfstandigen weergeven over de kwaliteit van de regelgeving en over de contacten met de administratie die bevoegd is voor de uitvoering ervan. De databank omvat ook informatie over de enquêtes zelf.

De eerste enquête had betrekking op de administratieve lasten van het jaar 2000. De enquête wordt om de twee jaar uitgevoerd volgens dezelfde methodologie en omvat 3 regelgevingsdomeinen voor de ondernemingen -werkgelegenheid, fiscaliteit en milieu - en twee regelgevingsdomeinen voor de zelfstandigen - fiscaliteit en milieu. Alle nuttige informatie over de enquête en de resultatenanalyse kunt u terugvinden in de volgende publicaties van het FPB: Working Paper 04-00 en 01-24, Planning Papers 92, 94, 100, 103, 108, 110, 114, 115 en 116.


Please do not visit, its a trap for bots