Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (344)

2024

 • Regionale economische vooruitzichten 2024-2029 ( 18/07/2024 )

  Regionale economische vooruitzichten 2024-2029

  Op 18 juli 2024 publiceren het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) economische vooruitzichten voor de drie gewesten.


 • Het niveau van de overheidsinvesteringen in België is de afgelopen jaren gestegen, maar haalt het streefcijfer niet ( 16/07/2024 )

  Het niveau van de overheidsinvesteringen in België is de afgelopen jaren gestegen, maar haalt het streefcijfer niet

  De Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen heeft voor het allereerst een stand van zaken opgemaakt van de overheidsinvesteringen in België. In 2022 bedroegen de overheidsinvesteringen 2,7% van het bbp en de investeringsbijdragen 0,6%. Bij ongewijzigd beleid zou België de investeringsdoelstelling tegen 2030 (4% van het bbp) van het regeerakkoord van 2020 niet halen. Desondanks zou het investeringsniveau wel nipt het vereiste minimum halen om een eventuele verlenging van de aanpassingsperioden af te dwingen in het nieuwe Europese begrotingskader. Ook pleit de Commissie voor een coördinatiemechanisme voor overheidsinvesteringen tussen de overheidsniveaus van het land en om de toegang tot informatie over investeringsplannen transparant en geconsolideerd te maken.


 • De stijging van de sociale uitgaven zal hoog zijn tot 2050 ( 10/07/2024 )

  De stijging van de sociale uitgaven zal hoog zijn tot 2050

  De vergrijzing zal de sociale uitgaven doen oplopen van 25,8% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2023 tot 29,6% in 2050 om uiteindelijk 30,0% te bereiken in 2070. Ouderen en gepensioneerden lopen een groter risico op financiële armoede dan de rest van de bevolking. Dit armoederisico vermindert evenwel sterk indien men rekening houdt met woningbezit. Dat blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2024 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).


 • Tijd voor een ambitieuzer beleid voor duurzame ontwikkeling ( 25/06/2024 )

  Tijd voor een ambitieuzer beleid voor duurzame ontwikkeling

  Het Federaal Planbureau (FPB) heeft het Federaal plan duurzame ontwikkeling geanalyseerd. Daaruit blijkt dat halfweg de looptijd van het plan 50% van de maatregelen in uitvoering is, 22% in voorbereiding en 2% in monitoring. 25% van de maatregelen is zonder gevolg gebleven en voor 1% is er onvoldoende informatie om deze te beoordelen. Ten opzichte van vorig jaar heeft de federale regering vooruitgang geboekt in de uitvoering van het plan, maar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken zal het volgende plan ambitieuzer moeten zijn en worden de SDG’s best als leidraad voor heel het beleid gebruikt.


 • Economische vooruitzichten 2024-2029: stabiele groei, maar een stijgend overheidstekort ( 14/06/2024 )

  Economische vooruitzichten 2024-2029: stabiele groei, maar een stijgend overheidstekort

  De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2024 toenemen met 27 000 personen en de volgende vijf jaar met gemiddeld 43 000 per jaar. De werkgelegenheidsgraad stijgt daardoor tot 74,1% in 2029. De inflatie zou dit jaar gemiddeld 3,1% bedragen en pas in de loop van 2025 onder de 2% uitkomen. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,5% van het bbp in 2024 en zou geleidelijk oplopen tot 5,8% in 2029. Deze vooruitzichten gaan uit van ongewijzigd beleid en houden dus geen rekening met budgettaire consolidatiemaatregelen waarover nog geen beslissing is genomen, in het bijzonder om te voldoen aan de nieuwe Europese begrotingsregels.


 • Is België op weg naar net zero emissies? ( 21/05/2024 )

  Is België op weg naar net zero emissies?

  België riskeert de afgesproken doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot en hernieuwbare energie niet te halen, al zijn er verschillen per sector. Op middellange termijn zou de decarbonisatie in de transport merkbaar trager verlopen dan in de residentiële sector. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Planbureau (FPB).


 • De resultaten van de doorrekening 2024 zijn beschikbaar ( 07/05/2024 )

  De resultaten van de doorrekening 2024 zijn beschikbaar

  Zoals de wet voorschrijft, publiceert het Federaal Planbureau (FPB), één maand voor de verkiezingen, de resultaten van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsvoorstellen die door de twaalf in de Kamer vertegenwoordigde politieke partijen zijn ingediend. De rol van het FPB in deze oefening beperkt zich tot het verstrekken van objectieve en neutrale cijfers aan de burgers. Het FPB velt geen oordeel over de politieke partijen of hun programma's. Alle resultaten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website https://www.dc2024.be.


 • Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen: hoe doet België het ten opzichte van andere EU-landen? ( 25/04/2024 )

  Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen: hoe doet België het ten opzichte van andere EU-landen?

  In vergelijking met EU-landen zit België in de middenmoot op het vlak van de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Ook is het geslachtsverschil bij 65-plussers zonder eigen pensioen groot in België, waarmee ons land op een vierde plaats staat in de EU. Ongelijkheden op de arbeidsmarkt verklaren de pensioenkloof, al kunnen pensioensystemen met een herverdelende werking deze verkleinen. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Planbureau op vraag van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU.


 • Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter ( 15/02/2024 )

  Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter

  De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029.


 • Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe ( 13/02/2024 )

  Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe

  De migratiestromen zouden in België de komende decennia stabiliseren op een relatief hoog niveau, en blijven zo een belangrijke drijvende kracht achter de Belgische bevolkingsgroei. Ook blijft het vruchtbaarheidscijfer laag en nadert de levensverwachting de 90 jaar. Door de toenemende vergrijzing zal het aantal éénpersoonshuishoudens aanzienlijk stijgen. En vanaf het einde van de jaren 2040 zou de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, maar in Wallonië en Brussel dalen. Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten voor de periode 2023-2070 van het Federaal Planbureau (FPB).


 • Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024 ( 06/02/2024 )

  Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024

  In het kader van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsmaatregelen van de politieke partijen bij de verkiezing van juni 2024 heeft het Federaal Planbureau (FPB) zijn startnota gepubliceerd. Ze definieert het toepassingsgebied van de doorrekening en de richtlijnen voor de politieke partijen om maatregelen uit hun partijprogramma’s in te dienen bij het FPB. De nota preciseert ook hoe de wet op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de praktijk uitgevoerd wordt. De resultaten worden op 7 mei, 1 maand vóór de verkiezingen, bekendgemaakt.


 • De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes ( 30/01/2024 )

  De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes

  Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Het onderzoek werd gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid.


 • De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport over de rol van overheidsinvesteringen ( 25/01/2024 )

  De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport over de rol van overheidsinvesteringen

  De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport om een permanente basis te leggen voor haar toekomstige werkzaamheden. De SCOI zet haar visie op overheidsinvesteringen uiteen en belicht de verschillende mogelijke vormen van betrokkenheid van de overheidssector en de maatschappelijke, ecologische en economische rol van overheidsinvesteringen. Het rapport geeft ook aan hoe het werk van de Studiecommissie de bevoegde ministers zal helpen bij het opstellen van het beleid inzake overheidsinvesteringen. Daarnaast kondigt de SCOI haar werkprogramma voor 2024 aan.


2023

 • Aanbod- en gebruikstabellen en input-outputtabellen voor 2020 ( 20/12/2023 )

  Aanbod- en gebruikstabellen en input-outputtabellen voor 2020

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, op woensdag 20 december 2023, de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) voor het jaar 2020 en de input-outputtabellen (IOT) 2020 die daaruit zijn afgeleid. In lijn met het transmissieprogramma van het ESR 2010 werden de AGT en IOT 2020 op 19 december 2023 (t+36 maanden) overgemaakt aan Eurostat.


 • Studie over de belasting op grote vermogens ( 13/11/2023 )

  Studie over de belasting op grote vermogens

  Het idee van een belasting op grote vermogens duikt weer op in België. Dit in tegenstelling tot de trend die de afgelopen jaren elders is waargenomen: in 1990 pasten 12 OESO-landen deze belasting toe, sinds 2018 zijn dat er nog slechts 3. Een dergelijke belasting roept een reeks vragen op. In opdracht van het Federaal Planbureau heeft de ULB een studie over deze belasting - de netto vermogensbelasting (NVB) - uitgevoerd om de aard ervan te beschrijven en de uitdagingen beter te begrijpen.


 • Geen recessie in België: economische groei van 1,0% in 2023 en 1,3% in 2024 ( 07/09/2023 )

  Geen recessie in België: economische groei van 1,0% in 2023 en 1,3% in 2024

  De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024.


 • Regionale economische vooruitzichten 2023-2028 ( 18/07/2023 )

  Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

  Op 18 juli 2023 publiceren het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) economische vooruitzichten voor de drie gewesten.


 • Sociale uitgaven stijgen tot 2050 sneller dan de economie ( 11/07/2023 )

  Sociale uitgaven stijgen tot 2050 sneller dan de economie

  Het Jaarlijks Verslag 2023 houdt geen rekening met de nieuwe maatregelen van het pensioenakkoord van 10 juli.

  De vergrijzing doet de sociale uitgaven van de overheid oplopen van 25,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 tot een piek van 30,1% in 2050, waarna ze licht afnemen tot 29,9% in 2070. Daarnaast daalt het armoederisico van gepensioneerden tot midden de jaren 2040 om vanaf midden de jaren 2050 te stijgen. Dat blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2023 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.


 • Zonder overlevings- en echtscheidingspensioenen zou de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen naar 50% stijgen ( 31/05/2023 )

  Zonder overlevings- en echtscheidingspensioenen zou de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen naar 50% stijgen

  Omdat afgeleide pensioenrechten (overlevings- en echtscheidingspensioenen) overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder deze pensioenen zou de pensioenkloof bij de huidige generatie gepensioneerde mannen en vrouwen in België stijgen van 24% naar 50%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kenniscentrum Pensioenen op basis van data van 2017.


 • Het armoederisico in België daalt tot 2030, om daarna weer te stijgen ( 25/05/2023 )

  Het armoederisico in België daalt tot 2030, om daarna weer te stijgen

  Volgens nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou het armoederisico van de Belgische bevolking dalen tot 2030 en nadien opnieuw stijgen, al zijn er verschillen per leeftijdsgroep. Onder meer door de stijging van de werkgelegenheid ondervindt de bevolkingsgroep tussen 55 en 66 jaar de sterkste daling van het armoederisico. De daling bij de ouderen (67+) komt pas ten einde in de jaren 2040, gevolgd door een stijging vanaf het begin van de jaren 2050.


 1 van 14  press.php?lang=nl&Grid1Page=2 press.php?lang=nl&Grid1Page=14
Please do not visit, its a trap for bots