Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Gebruik van persoonsgegevens

De ‘Privacy’nota zet de grote lijnen uiteen van het beleid van het Federaal Planbureau op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van de internetgebruikers die onze websites bezoeken en de burgers waarvan de gegevens worden gebruikt als input voor de studies en werkzaamheden die vereist zijn in het kader van de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Planbureau.

Algemene informatie

 • Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: Mevrouw Saskia Weemaes, Commissaris bij het Plan ad interim, Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel. E-mail: contact@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.    
 • Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Data Protection Officer, Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel E-mail: dpo@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.
 • Elke burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL of Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) die als controle-autoriteit optreedt op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR, DPA, Data Protection Authority).
 • De GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn de referenties van het Federaal Planbureau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Basisbeginselen van de verwerking van persoonsgegevens

Het Federaal Planbureau eerbiedigt de grondbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • De gegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, eerlijk en transparant is
 • De gegevens worden verwerkt voor welbepaalde doeleinden, onder meer voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden; de verwerking is uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd
 • De gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is
 • De gegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd
 • De gegevens worden bewaard voor zolang dat strikt noodzakelijk is
 • De gegevens worden zodanig bewaard, behandeld en doorgezonden dat de veiligheid ervan kan worden gewaarborgd (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid).

Verwerking van door het Federaal Planbureau verzamelde persoonsgegevens van burgers

IP-adressen

Het IP-adres dat verbonden is aan de uitrusting die u gebruikt om verbinding te maken met onze websites of ons een e-mail te sturen wordt automatisch opgeslagen. Andere informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw surfgedrag worden ook opgeslagen (country, language, operator, OEM, access time, opgevraagde pagina, en referring Web site address). Die registraties maken deel uit van de normale werking en de logging van de servers (met name web en mail) en van de firewalls, bijvoorbeeld zodat onze servers de inhoud van de door u opgevraagde pagina’s kunnen tonen.

De logging van de servers wordt gebruikt om de goede werking van de servers op te volgen (technische diagnose), afwijkende of illegale activiteiten op onze websites op te sporen of om bezoekersstatistieken van onze pagina’s op te stellen.

Cookies, tags (web beacons) en andere traceringstechnologieën

Het Federaal Planbureau gebruikt de cookies op zijn websites uitsluitend voor technische doeleinden, bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur op te slaan. Daardoor zal u niet elke keer dezelfde optie moeten aanvinken wanneer u onze website bezoekt.

Er worden drie soorten cookies opgeslagen door het Federaal Planbureau: een sessiecookie (PHPSESSID, facultatief), een acceptatiecookie opt-in van cookies (displayCookieConsent), een cookie voor de taalvoorkeur (lang).

U wordt daar op voorhand over geïnformeerd door een informatiebanner waar u kunt kiezen of u cookies aanvaardt (opt-in) of weigert. Als u geen cookies aanvaardt, kunt u nog steeds blijven surfen op de website maar de server zal uw vorige configuratiekeuzes (zoals de keuze van de interfacetaal) niet opslaan.

Als u cookies aanvaardt, gelieve uw browser te raadplegen voor meer details over de geïnstalleerde cookies. Uw browser biedt ook de mogelijkheid om de geïnstalleerde cookies te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser ook wijzigen om u elke keer op de hoogte te brengen wanneer cookies worden aangemaakt of om te verhinderen dat cookies worden aangemaakt (bepaalde diensten die cookies vereisen zullen dan niet meer beschikbaar zijn).

Cookies bevatten geen informatie waarmee u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of post.

Het Federaal Planbureau gebruikt in geen geval cookies, tags of andere traceringstechonologieën voor commerciële doeleinden, rechtstreekse marketing of profilering.

Links naar websites en toepassingen van derden

Om ervoor te zorgen dat u in interactie kunt treden met andere websites waarop u accounts zou hebben (zoals LinkedIn of ander socialmediawebsites) kunnen wij u links voorstellen of toepassingen van derde partijen opnemen zodat u zich met die websites kunt verbinden, er inhoud op kan posten of kan toetreden tot de gemeenschappen van onze websites.

Wij kunnen u ook algemene links bezorgen naar websites of toepassingen van derden.

Het gebruik van die links en toepassingen is onderworpen aan het privacybeleid van de bezochte websites, waarmee u zich vertrouwd moet maken.

De bezoekersstatistieken van de websites van het Federaal Planbureau (webanalyse) worden opgesteld door externe serviceproviders (third party web analytics), in dit geval ‘Google Analytics’.

Het Federaal Planbureau is niet verantwoordelijk voor de praktijken van derde websites, in het bijzonder de praktijken met betrekking tot de cookies die worden achtergelaten door websites zoals ‘Google Analytics’, Linkedin, Twitter, enz.

Het Federaal Planbureau heeft een bedrijfspagina op de sociale netwerken Linkedin en Twitter. Het is mogelijk dat persoonsgegevens zoals cookies worden verzameld door die sociale netwerken wanneer de internetgebruiker bepaalde acties verricht (zoals delen of een ‘like’ bijvoorbeeld). Het Federaal Planbureau besteedt evenwel geen enkele verwerking van persoonsgegevens – zoals profilering – uit aan die sociale netwerken.

E-mailadressen

Bij de uitwisseling van e-mails met het Federaal Planbureau of zijn personeelsleden is het mogelijk – naargelang van de instellingen – dat de e-mailadressen van derde partijen worden opgeslagen door de individuele e-mailclient (MUA) van uw correspondenten. Die e-mailadressen worden alleen gebruikt voor het uitwisselen van professionele e-mails tussen de betrokken partijen.

Bezoekerslijsten.

 • Doeleinden: Het doel van de gegevensverwerking is 1) het registeren en controleren van alle bezoekers die de lokalen van het Federaal Planbureau betreden met het oog op toegangscontrole en 2) het genereren van anonieme statistische gegevens over de vervoersmiddelen die worden gebruikt door onze bezoekers.
 • Beschrijving van de verwerking: Voor ze bezoekers toelaat (inclusief familieleden van de personeelsleden van het Federaal Planbureau) tot de lokalen van het Federaal Planbureau, zal de receptioniste bij de persoon die de bezoeker ontvangt nagaan of het bezoek is bevestigd. De receptioniste registreert de persoonlijke gegevens van de bezoekers en de aankomst- en vertrekuren in het register of het bezoekerslogboek.
 • Verzamelde gegevens: De verwerkte gegevens, waaronder persoonsgegevens, kunnen de volgende elementen bevatten:
 • De persoonsgegevens (naam, voornaam, onderneming of organisatie, aankomstuur) van de bezoeker van het Federaal Planbureau.
 • De persoonsgegevens (naam, voornaam) van het personeelslid van het Federaal Planbureau dat de bezoeker ontvangt.
 • Vervoermiddelen die worden gebruikt door onze bezoekers
 • Bestemmeling van de gegevens:  Personeelsleden van het Federaal Planbureau.
 • Rechten van de betrokken personen:  De geregistreerde personen hebben het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, alle foute of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en hun opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Rechtmatigheid en transparantie van de verwerking:
 • De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokken persoon met betrekking tot de (vrijblijvende) inschrijving van vervoermiddelen.
 • De verwerkingsverantwoordelijke neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om een adequate beveiliging van zijn lokalen te verzekeren. De toegangscontrole is een van de maatregelen die nodig zijn om – in de ruimste zin van het woord – de veiligheid te verzekeren van de goederen, de gegevens en de personen die op het FPB werken.
 • De map voor de registratie van bezoekers bevat de informatie die vereist is door de GDPR.

Distributielijsten

- Distributielijsten per e-mail

De enige persoonsgegevens waarover wij beschikken in onze distributielijst is uw e-mailadres.

De registratiepagina in de distributielijst per e-mail die beschikbaar is op de website van het Federaal Planbureau bevat:

 • Een korte uitleg over de manier waarop uw e-mailadres wordt verwerkt in de ‘Distributielijst’,
 • Een of meerdere vakjes die u moet aanvinken waarmee u instemt om per e-mail de overeenstemmende informatiecategorieën te ontvangen,
 • Informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw e-mailadres door het Federaal Planbureau en de manier waarop u die rechten kunt uitoefenen.

Die gegevens worden alleen door het Federaal Planbureau gebruikt om u – naargelang van de categorieën die u hebt gekozen bij uw inschrijving – de volgende informatie te communiceren: bijvoorbeeld belangrijke ontwikkelingen op onze website, nieuwe publicaties, onze jobaanbiedingen of de organisatie van colloquia of seminaries.

- Adressograaf: distributielijst per post en e-mail

De adressograaf van het Federaal Planbureau bevat geheel of gedeeltelijk de volgende persoonsgegevens: aanspreektitel, naam, voornaam, postadres, instelling, functie, telefoonnummer(s) en e-mailadressen.

De adressograaf bezorgt u het gewenste type document in de door u gekozen thema’s per post of per e-mail.

Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd wanneer u zich inschrijft voor de adressograaf via een schrijven gericht aan het Federaal Planbureau, per e-mail aan het adres contact@plan.be of via rechtstreeks contact. Na het eerste contact ontvangt u een te vervolledigen en terug te bezorgen inschrijvingsformulier om uw gegevens te bevestigen en waarin het volgende wordt omschreven: het type publicaties dat u wenst te ontvangen en de thema’s die u wenst te volgen, het gebruik dat zal worden gemaakt van uw persoonsgegevens en de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen in toepassing van de GDRP.

Professionele contactgegevens kunnen ook worden verzameld op de openbare informatiesites van diverse instellingen, in het bijzonder de strategische organen van de federale of gewestregeringen en de media.

Er wordt derhalve een mailing naar de instellingen georganiseerd in toepassing van de wet van 21 december 1994 (wet houdende sociale en diverse bepalingen), hoofdstuk IV “het Federaal Planbureau”, artikel 128, waar wordt bepaald dat “in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten, het Federaal Planbureau de verzamelde, uitgewerkte of gebruikte statistische en prognostische informatie coördineert en harmoniseert. Het stelt deze ter beschikking van de administraties en openbare instellingen, volgens de nadere regelen bepaald door de Koning.”

De verschillende gegevensbronnen ‘Distributielijst per e-mail’ en ‘adressograaf’ kunnen aan elkaar worden gekoppeld , om dubbele registraties te vermijden.

- Distributielijsten: bewaringstermijn van de gegevens, overdracht van de gegevens en toegangsrechten tot de gegevens.

De gegevens van de distributielijst per e-mail en van de adressograaf worden niet meegedeeld aan derden noch in Europa, noch elders in de wereld. Die gegevens worden bewaard tijdens de levensduur van de websites van het Federaal Planbureau zolang u niet vraagt om u uit te schrijven.

Op eenvoudig verzoek per e-mail aan contact@plan.be kunt u uw rechten uitoefenen om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, een kopie in CSV-formaat te ontvangen en uw gegevens te verwijderen (recht om te worden vergeten). U zult per e-mail worden ingelicht over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. De laatste paragraaf zal in herinnering worden gebracht tijdens elke mailing in de vorm van een aanklikbare link naar deze nota.

Lijst met contacten ‘partners en leveranciers’

Het Federaal Planbureau bewaart om administratieve doeleinden de contactgegevens van partners en leveranciers in een gegevensbank van bestelbonnen.

Die gegevens worden niet meegedeeld aan derden noch in Europa, noch elders in de wereld.

Die gegevens worden regelmatig geactualiseerd door het Federaal Planbureau.

Videobewaking

De videobewakingsgegevens worden op de fysieke site van het Federaal Planbureau geregistreerd volgens de volgende modaliteiten:

 • Doel: Gebruik van bewakingscamera’s in een afgesloten plaats die niet toegankelijk is voor het publiek. Oorsprong van de beelden: Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel, verdiepingen 1 tot 7 en niveau -3B. Plaats van verwerking: Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel Doel: bewaking en controle. Wettelijke basis: wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en koninklijk besluit van 8 mei 2018.
 • Categorieën van betrokken personen: personeel, genodigden, bezoekers, technisch en administratief personeel van de eigenaar, indringers.
 • Categorieën van bestemmelingen: justitie, politiediensten en de gefilmde persoon zelf.
 • Bewaringstermijn van de beelden: 8 dagen in het registratiesysteem, maximaal een maand voor de beelden die afkomstig zijn van het systeem en die niet als bewijslast kunnen dienen voor een daad die juridische gevolgen kan hebben.
 • Informatie en rechten van de betrokken personen: informatie via pictogrammen op de website.
 • De bewakingscamera’s worden aangegeven bij de politiediensten.

Verwerking van persoonsgegevens van burgers in het kader van wetenschappelijke en statistische studies.

Algemeen

In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten, verwerkt het Federaal Planbureau persoonsgegevens van burgers of steekproeven van burgers in het kader van wetenschappelijke en statistische studies.

Het Federaal Planbureau verzamelt niet zelf persoonsgegevens van burgers (primaire inzameling); het verzamelt ze door latere verwerking en voert een latere verwerking uit van wetenschappelijke en statistische aard die verenigbaar is met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld (zie GDPR art. 5, b).

Die verwerkingsactiviteiten vallen onder artikel 89 van de GDPR ‘Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden’ en onder titel 4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Het Federaal Planbureau verwerkt geen gegevens die onder de titels 2 (strafrechtelijke gegevens) en 3 (veiligheid) vallen van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Het Federaal Planbureau verstrekt en publiceert alleen anonieme en geaggregeerde globale gegevens; in geen geval verstrekt het Federaal Planbureau gegevens aan derden, noch exporteert het gegevens buiten België en publiceert het geen persoonsgegevens van onrechtstreeks of rechtstreeks identificeerbare burgers.

Het Federaal Planbureau is geen bron van authentieke individuele gegevens die door een overheidsdienst kunnen worden gebruikt in zijn functie van de uitoefening van het openbaar gezag.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens die door het Federaal Planbureau wordt uitgevoerd, is er geen rechtstreekse identificatie van de betrokken personen vereist. De gegevens worden gepseudonimiseerd en doorgaans gedeeltelijk aan de bron geaggregeerd zodat het Federaal Planbureau de rechtstreekse identificatiegegevens van de betrokken burgers niet kent (zoals de naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, enz.). Ze worden aan de bron vervangen door een code - of pseudoniem - waarvan de mechanismen en de gegevens of decoderingssleutels niet gekend zijn door het Federaal Planbureau (zie art. 201 en 202 van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Uitzondering: de rechtstreekse identificatiegegevens van de zelfstandigen mogen gekend zijn wanneer de naam en het adres van de onderneming in de Kruispuntbank van de Ondernemingen overeenstemt met de rechtstreekse identificatiegegevens van de zelfstandige.

De verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Federaal Planbureau  dient uitsluitend voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en mag a priori geen waarneembaar gevolg hebben voor het betrokken individu.  

Rechten van de betrokken personen

Het Federaal Planbureau kan de ‘betrokken persoon’ die in de gegevensbanken voorkomt van de wetenschappelijke en statistische studies niet identificeren.

Het recht van toegang, verbetering, wissing of verzet van de verwerking van de betrokken persoonsgegevens zou alleen kunnen worden toegepast door het Federaal Planbureau als de betrokken persoon bijkomende gegevens verstrekt waarmee hij of zij zou kunnen worden geïdentificeerd, in dit geval het pseudoniem waarmee de betrokken persoon wordt geïdentificeerd in de gegevensbanken.

Het Federaal Planbureau kan geen bijkomende informatie verstrekken aan de burger over dit pseudoniem.

Bovendien zou elke wijziging of wissing van de gegevens van burgers een negatieve impact hebben op de wetenschappelijke of statistische werkzaamheden van het Federaal Planbureau.

 • Het opstellen en het kalibreren van de modellen en statistische hulpmiddelen, alsook de inputs en de werking ervan maakt geen wisselwerking mogelijk op het niveau van de individuele gegevens zonder de werking van de hulpmiddelen en dus de verwerking ernstig te belemmeren.
 • De rechtzetting of wissing van enkele individuele gegevens zou een verwaarloosbare impact hebben op de resultaten van de modellen (de resultaten zijn geagreggeerd, globaal en anoniem) zodat het wetenschappelijke belang om aanzienlijke technische en financiële middelen in te zetten om die wijzigingen uit te voeren niet gerechtvaardigd is.  

Informatie van de betrokken personen

Het Federaal Planbureau kan de ‘betrokken personen’ die in de gegevensbanken van zijn wetenschappelijke en statistische studies voorkomen niet identificeren en kan hen dus niet individueel informeren.

Algemene informatie over de verwerking van wetenschappelijke en statistische studies en de finaliteiten ervan wordt verstrekt op de website van het Federaal Planbureau (zie verder Index van het register van de verwerkingsactiviteiten). .

In het geval van een beveiligingsinbreuk (GDPR art. 4, lid 12) waarbij een “mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene” (GDPR art. 34) moet worden gedaan, zal ook zo vlug mogelijk een mededeling op de website van het Federaal Planbureau worden geplaatst in de vorm van een algemeen communiqué (zie verder Mededeling van een inbreuk op de persoonsgegevens) en zal de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte worden gebracht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (GDPR art. 33).

Index van het register van de verwerkingsactiviteiten

Melding van een inbreuk op de persoonsgegevens

N/A

Auteursrechten

De informatie van het Federaal Planbureau die beschikbaar wordt gemaakt op onze websites onder de rubrieken ‘Nieuws’, ‘Thema’s’, ‘Indicatoren’, ‘Publicaties’ en ‘Data’ kan gratis worden gedownload, gekopieerd en afgedrukt voor persoonlijk gebruik. Ze kan ook worden gepubliceerd en verspreid voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Die informatie kan niet worden gecommercialiseerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Federaal Planbureau.  Voor de informatie of gegevens van andere bronnen dan het Federaal Planbureau moet u bij de bron nagaan of de auteursrechten worden eerbiedigd alvorens ze eventueel opnieuw te gebruiken. De afbeeldingen (lay-outafbeeldingen en illustraties) kunnen in geen geval worden gekopieerd of opnieuw worden gebruikt.

Bekendmaking van een wijziging.

In het geval van een wijziging van het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens wordt een bekendmaking op de website van het Federaal Planbureau geplaatst in de vorm van een algemeen communiqué.

Vragen ‘Persoonlijke levenssfeer’.

Voor alle vragen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Federaal Planbureau kunt u zich wenden tot de Functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven kunt vinden.

 

Please do not visit, its a trap for bots