Gebruik van persoonsgegevens

De ‘Privacy’nota zet de grote lijnen uiteen van het beleid van het Federaal Planbureau op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van de internetgebruikers die onze websites bezoeken en de burgers waarvan de gegevens worden gebruikt als input voor de studies en werkzaamheden die vereist zijn in het kader van de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Planbureau.

Algemene informatie

 • Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: De heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Federaal Planbureau, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel. E-mail: contact@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.    
 • Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Data Protection Officer, Federaal Planbureau, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel E-mail: dpo@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.
 • Elke burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL of Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) die als controle-autoriteit optreedt op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR, DPA, Data Protection Authority).
 • De GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens is vanaf 25 mei 2018 de referentie van het Federaal Planbureau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Basisbeginselen van de verwerking van persoonsgegevens

Het Federaal Planbureau eerbiedigt de grondbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • De gegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, eerlijk en transparant is
 • De gegevens worden verwerkt voor welbepaalde doeleinden, onder meer voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden; de verwerking is uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd
 • De gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is
 • De gegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd
 • De gegevens worden bewaard voor zolang dat strikt noodzakelijk is
 • De gegevens worden zodanig bewaard, behandeld en doorgezonden dat de veiligheid ervan kan worden gewaarborgd (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid).

Verwerking van door het Federaal Planbureau verzamelde persoonsgegevens van burgers

IP-adressen

Het IP-adres dat verbonden is aan de uitrusting die u gebruikt om verbinding te maken met onze websites of ons een e-mail te sturen wordt automatisch opgeslagen. Andere informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw surfgedrag worden ook opgeslagen (country, language, operator, OEM, access time, opgevraagde pagina, en referring Web site address). Die registraties maken deel uit van de normale werking en de logging van de servers (met name web en mail) en van de firewalls, bijvoorbeeld zodat onze servers de inhoud van de door u opgevraagde pagina’s kunnen tonen.

De logging van de servers wordt gebruikt om de goede werking van de servers op te volgen (technische diagnose), afwijkende of illegale activiteiten op onze websites op te sporen of om bezoekersstatistieken van onze pagina’s op te stellen.

Cookies, tags (web beacons) en andere traceringstechnologieën

Het Federaal Planbureau gebruikt de cookies op zijn websites uitsluitend voor technische doeleinden, bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur op te slaan. Daardoor zal u niet elke keer dezelfde optie moeten aanvinken wanneer u onze website bezoekt.

Er worden drie soorten cookies opgeslagen door het Federaal Planbureau: een sessiecookie (PHPSESSID, facultatief), een acceptatiecookie opt-in van cookies (displayCookieConsent), een cookie voor de taalvoorkeur (lang).

U wordt daar op voorhand over geïnformeerd door een informatiebanner waar u kunt kiezen of u cookies aanvaardt (opt-in) of weigert. Als u geen cookies aanvaardt, kunt u nog steeds blijven surfen op de website maar de server zal uw vorige configuratiekeuzes (zoals de keuze van de interfacetaal) niet opslaan.

Als u cookies aanvaardt, gelieve uw browser te raadplegen voor meer details over de geïnstalleerde cookies. Uw browser biedt ook de mogelijkheid om de geïnstalleerde cookies te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser ook wijzigen om u elke keer op de hoogte te brengen wanneer cookies worden aangemaakt of om te verhinderen dat cookies worden aangemaakt (bepaalde diensten die cookies vereisen zullen dan niet meer beschikbaar zijn).

Cookies bevatten geen informatie waarmee u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of post.

Het Federaal Planbureau gebruikt in geen geval cookies, tags of andere traceringstechnologieën voor commerciële doeleinden, rechtstreekse marketing of profilering.

Links naar websites en toepassingen van derden

Om ervoor te zorgen dat u in interactie kunt treden met andere websites waarop u accounts zou hebben (zoals LinkedIn of ander socialmediawebsites) kunnen wij u links voorstellen of toepassingen van derde partijen opnemen zodat u zich met die websites kunt verbinden, er inhoud op kan posten of kan toetreden tot de gemeenschappen van onze websites.

Wij kunnen u ook algemene links bezorgen naar websites of toepassingen van derden.

Het gebruik van die links en toepassingen is onderworpen aan het privacybeleid van de bezochte websites, waarmee u zich vertrouwd moet maken.

De bezoekersstatistieken van de websites van het Federaal Planbureau (webanalyse) worden opgesteld door externe serviceproviders (third party web analytics), in dit geval ‘Google Analytics’.

Het Federaal Planbureau is niet verantwoordelijk voor de praktijken van derde websites, in het bijzonder de praktijken met betrekking tot de cookies van ‘Google Analytics’.

Distributielijsten

- Distributielijsten per e-mail

De enige persoonsgegevens waarover wij beschikken in onze distributielijst is uw e-mailadres.

De registratiepagina in de distributielijst per e-mail die beschikbaar is op de website van het Federaal Planbureau bevat:

 • Een korte uitleg over de manier waarop uw e-mailadres wordt verwerkt in de ‘Distributielijst’,
 • Een of meerdere vakjes die u moet aanvinken waarmee u instemt om per e-mail de overeenstemmende informatiecategorieën te ontvangen,
 • Informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw e-mailadres door het Federaal Planbureau en de manier waarop u die rechten kunt uitoefenen.

Die gegevens worden alleen door het Federaal Planbureau gebruikt om u – naargelang van de categorieën die u hebt gekozen bij uw inschrijving – de volgende informatie te communiceren: bijvoorbeeld belangrijke ontwikkelingen op onze website, nieuwe publicaties, onze jobaanbiedingen of de organisatie van colloquia of seminaries.

- Adressenbestand: distributielijst per post en e-mail

Het adressenbestand van het Federaal Planbureau bevat - geheel of gedeeltelijk - de volgende persoonsgegevens: aanspreektitel, naam, voornaam, postadres, instelling, functie, telefoonnummer(s) en e-mailadressen.

Het adressenbestand bezorgt u het gewenste type document in de door u gekozen thema’s per post of per e-mail.

Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd wanneer u zich inschrijft voor het adressenbestand via een schrijven gericht aan het Federaal Planbureau, per e-mail aan het adres contact@plan.be of via rechtstreeks contact. Na het eerste contact ontvangt u een te vervolledigen en terug te bezorgen inschrijvingsformulier om uw gegevens te bevestigen en waarin het volgende wordt omschreven: het type publicaties dat u wenst te ontvangen en de thema’s die u wenst te volgen, het gebruik dat zal worden gemaakt van uw persoonsgegevens en de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen in toepassing van de GDRP.

Professionele contactgegevens kunnen ook worden verzameld op de openbare informatiesites van diverse instellingen, in het bijzonder de strategische organen van de federale of gewestregeringen en de media.

Er wordt derhalve een mailing naar de instellingen georganiseerd in toepassing van de wet van 21 december 1994 (wet houdende sociale en diverse bepalingen), hoofdstuk IV “het Federaal Planbureau”, artikel 128, waar wordt bepaald dat “in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten, het Federaal Planbureau de verzamelde, uitgewerkte of gebruikte statistische en prognostische informatie coördineert en harmoniseert. Het stelt deze ter beschikking van de administraties en openbare instellingen, volgens de nadere regelen bepaald door de Koning.”

De verschillende gegevensbronnen ‘Distributielijst per e-mail’ en ‘adressenbestand’ kunnen aan elkaar worden gekoppeld, om dubbele registraties te vermijden.

- Distributielijsten: bewaringstermijn van de gegevens, overdracht van de gegevens en toegangsrechten tot de gegevens.

De gegevens van de distributielijst per e-mail en van het adressenbestand worden niet meegedeeld aan derden noch in Europa, noch elders in de wereld. Die gegevens worden bewaard tijdens de levensduur van de websites van het Federaal Planbureau zolang u niet vraagt om u uit te schrijven.

Op eenvoudig verzoek per e-mail aan contact@plan.be kunt u uw rechten uitoefenen om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, een kopie in CSV-formaat te ontvangen en uw gegevens te verwijderen (recht om te worden vergeten). U zult per e-mail worden ingelicht over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. De laatste paragraaf zal in herinnering worden gebracht tijdens elke mailing in de vorm van een aanklikbare link naar deze nota.

Lijst met contacten ‘partners en leveranciers’

Het Federaal Planbureau bewaart om administratieve doeleinden de contactgegevens van partners en leveranciers in een gegevensbank van bestelbonnen.

Die gegevens worden niet meegedeeld aan derden noch in Europa, noch elders in de wereld.

Die gegevens worden regelmatig geactualiseerd door het Federaal Planbureau.

Videobewaking

De videobewakingsgegevens worden op de fysieke site van het Federaal Planbureau geregistreerd volgens de volgende modaliteiten:

 • Doel: Gebruik van bewakingscamera’s in een afgesloten plaats die gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek. Oorsprong van de beelden: Federaal Planbureau, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel, verdiepingen 1 tot 7, benedenverdieping en ondergrondse verdiepingen. Plaats van verwerking: Federaal Planbureau, Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel Doel: bewaking en controle. Wettelijke basis: wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
 • Categorieën van betrokken personen: personeel, genodigden, bezoekers, technisch en administratief personeel van de eigenaar, indringers.
 • Categorieën van bestemmelingen: justitie, politiediensten en de gefilmde persoon zelf.
 • Bewaringstermijn van de beelden: 8 dagen in het registratiesysteem, maximaal een maand voor de beelden die afkomstig zijn van het systeem die niet als bewijslast kunnen dienen voor een daad die juridische gevolgen kan hebben.
 • Informatie en rechten van de betrokken personen: informatie via pictogrammen op de website.
 • De bewakingscamera’s worden aangegeven bij de politiediensten.

Auteursrechten

De informatie van het Federaal Planbureau die beschikbaar wordt gemaakt op onze websites onder de rubrieken ‘Nieuws’, ‘Thema’s’, ‘Indicatoren’, ‘Publicaties’ en ‘Data’ kan gratis worden gedownload, gekopieerd en afgedrukt voor persoonlijk gebruik. Ze kan ook worden gepubliceerd en verspreid voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Die informatie kan niet worden gecommercialiseerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Federaal Planbureau.  Voor de informatie of gegevens van andere bronnen dan het Federaal Planbureau moet u bij de bron nagaan of de auteursrechten worden eerbiedigd alvorens ze eventueel opnieuw te gebruiken. De afbeeldingen (lay-outafbeeldingen en illustraties) kunnen in geen geval worden gekopieerd of opnieuw worden gebruikt.

Bekendmaking van een wijziging.

In het geval van een wijziging van het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens wordt een bekendmaking op de website van het Federaal Planbureau geplaatst in de vorm van een algemeen communiqué.

Vragen ‘Persoonlijke levenssfeer’.

Voor alle vragen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Federaal Planbureau kunt u zich wenden tot de Functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven kunt vinden.

 

Please do not visit, its a trap for bots