Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Gebruik van persoonsgegevens

De ‘Privacy’nota zet de grote lijnen uiteen van het beleid van het Federaal Planbureau op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de gegevens van de personen die onze websites en fysieke locatie bezoeken en de burgers waarvan de gegevens worden gebruikt als input voor de studies en werkzaamheden die vereist zijn in het kader van de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Planbureau.

Algemene informatie

  • Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking: De heer Baudouin Regout, Commissaris bij het Plan, Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel. E-mail: contact@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.
  • Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Federaal Planbureau, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel. E-mail: dpo@plan.be Telefoon: 02/507.73.11.
  • Elke burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die als controle-autoriteit optreedt op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • De Algemene Verordening Gegevensbesherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn de referenties van het Federaal Planbureau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Basisbeginselen van de verwerking van uw gegevens en uw rechten daarbij

Het Federaal Planbureau eerbiedigt de grondbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • De gegevens worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, eerlijk en transparant is.
  • De gegevens worden verwerkt voor welbepaalde doeleinden, onder meer voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. De verwerking is uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd.
  • De gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is.
  • De gegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd.
  • De gegevens worden bewaard voor zolang dat strikt noodzakelijk is.
  • De gegevens worden zodanig bewaard, behandeld en doorgezonden dat de veiligheid ervan kan worden gewaarborgd (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en traceerbaarheid).

Het Federaal Planbureau eerbiedigt ook uw rechten als bij gegevensverwerking betrokken persoon.

In principe heeft u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te vervolledigen, te corrigeren, uw opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking.

U kunt uw rechten via contact@plan.be uitoefenen of eventueel een kopie in CSV-formaat ontvangen. U zult per e-mail worden ingelicht over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Geen van uw gegevens worden meegedeeld aan derden, noch in de Europese Unie, noch elders in de wereld.

Verwerking van door het Federaal Planbureau verzamelde persoonsgegevens

IP-adressen

Het IP-adres dat verbonden is aan de uitrusting die u gebruikt om verbinding te maken met onze websites of ons een e-mail te sturen wordt automatisch opgeslagen. Andere informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw surfgedrag worden ook opgeslagen (country, language, operator, OEM, access time, opgevraagde pagina, en referring website address). Die registraties maken deel uit van de normale werking en de logging van de servers (met name web en mail) en van de firewalls, bijvoorbeeld zodat onze servers de inhoud van de door u opgevraagde pagina’s kunnen tonen.

De logging wordt gebruikt om de goede werking van de servers op te volgen, afwijkende of illegale activiteiten op onze websites op te sporen of om bezoekersstatistieken van onze pagina’s op te stellen.

Cookies, tags (web beacons), local storage en andere traceringstechnologieën

Het Federaal Planbureau gebruikt de cookies op zijn websites uitsluitend voor technische doeleinden, bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur op te slaan. Daardoor zal u niet elke keer dezelfde optie moeten aanvinken wanneer u onze website bezoekt.

Er worden drie soorten cookies opgeslagen door het Federaal Planbureau: een sessiecookie, een acceptatiecookie opt-in van cookies, en een cookie voor de taalvoorkeur.

U wordt daar op voorhand over geïnformeerd door een informatiebanner die u kennis geeft van de aanwezigheid van cookies, maar geen mogelijkheid geeft om ze te desactiveren, omdat ze noodzakelijk zijn voor de navigate op de website.

Cookies bevatten geen informatie waarmee u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of post.

Het Federaal Planbureau gebruikt in geen geval cookies, tags of andere traceringstechonologieën voor commerciële doeleinden, rechtstreekse marketing of profilering.

Links naar websites en toepassingen van derden, cookies van derden

Om ervoor te zorgen dat u in interactie kunt treden met andere websites waarop u accounts zou hebben (zoals LinkedIn of ander socialmediawebsites) kunnen wij u links voorstellen of toepassingen van derde partijen opnemen zodat u zich met die websites kunt verbinden, er inhoud op kan posten of kan toetreden tot de gemeenschappen van onze websites.

Wij kunnen u ook algemene links bezorgen naar websites of toepassingen van derden.

Het gebruik van die links en toepassingen is onderworpen aan het privacybeleid van de bezochte websites, waarmee u zich vertrouwd moet maken.

De bezoekersstatistieken van de websites van het Federaal Planbureau (webanalyse) worden opgesteld door externe serviceproviders (third party web analytics), in dit geval Matomo.

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren..

 

Het Federaal Planbureau heeft een bedrijfspagina op de sociale netwerken Linkedin, X en YouTube. Het is mogelijk dat persoonsgegevens zoals cookies worden verzameld door die sociale netwerken wanneer u bepaalde acties verricht (zoals delen of een ‘like’ bijvoorbeeld). Het Federaal Planbureau besteedt evenwel geen enkele verwerking van persoonsgegevens – zoals profilering – uit aan die sociale netwerken.

E-mailadressen

Bij de uitwisseling van e-mails met het Federaal Planbureau of zijn personeelsleden is het mogelijk – naargelang van de noodzaak of vrijwilligheid – dat de e-mailadressen van derde partijen worden opgeslagen door de individuele e-mailclient van uw correspondenten. Die e-mailadressen worden alleen gebruikt voor het uitwisselen van professionele e-mails tussen de betrokken partijen.

Bezoekerslijsten

Het Federaal Planbureau houdt een register van bezoekers bij om 1) overzicht te houden over de bezoekers die de lokalen van het Federaal Planbureau betreden, met het oog op de veiligheid van de goederen, de gegevens en de personen die op het Federaal Planbureau aanwezig zijn, en 2) statistische gegevens over de vervoermiddelen die worden gebruikt door onze bezoekers te genereren.

Nadat uw bezoek bevestigd is door de persoon die u verwacht, worden uw gegevens door de receptioniste genoteerd in het bezoekersregister. Die gegevens omvatten uw naam, voornaam, onderneming of organisatie, aankomst- en vertrekuur, en de naam en voornaam van het personeelslid dat u ontvangt. Als u daarvoor uw toestemming geeft, wordt ook het vervoermiddel dat u gebruikt hebt genoteerd. De map voor de registratie van bezoekers bevat de informatie die vereist is door de GDPR.

Distributielijst

Het Federaal Planbureau werkt samen met Flexmail nv als verwerker voor de verzending van nieuwsbrieven en mailings. De persoonsgegevens waarover het Federaal Planbureau en de verwerker beschikken in het kader van deze activiteit zijn naam, e-mailadres, taal, beroepscategorie, en voorkeuren voor mailingcategorieën (persberichten, publicaties, databanken, vacatures, evenementen en nieuws met betrekking tot onze diensten en werkzaamheden).

De registratiepagina van de distributielijst die beschikbaar is op de website van het Federaal Planbureau bevat één of meerdere mailingcategorieën die u kunt aanvinken, en waarmee u ermee instemt dat uw gegevens gebruikt worden om per e-mail de betreffende mailings te versturen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor één of meerdere mailingcategorieën. U kunt dit zelf beheren via de uitschrijfknop onderaan elke e-mail of op eenvoudig verzoek per e-mail aan contact@plan.be.

Lijst met contacten ‘partners en leveranciers’

Het Federaal Planbureau bewaart in verband met het afhandelen van overeenkomsten de contactgegevens van partners en leveranciers. Die gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

Videobewaking

Met het oog op de veiligheid van de goederen, de gegevens en de personen die op het Federaal Planbureau aanwezig zijn is een videobewakingssysteem geïnstalleerd. Er zijn camera’s geplaatst op het gelijkvloers (gedeeltelijk zicht op de Belliardstraat), in de tuin (achterkant gebouw) en aan het informaticalokaal (5e verdieping).

De beelden worden 15 dagen in het registratiesysteem bewaard. Beelden die als bewijslast kunnen dienen voor een daad die juridische gevolgen kan hebben worden langer bewaard. De beelden mogen slechts gezien worden door de geautoriseerde medewerkers van het Federaal Planbureau, justitie, de politie en de gefilmde personen zelf. De bewakingscamera’s worden aangegeven bij de politie.

De wettelijke basis is wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en het koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's.

Verwerking van persoonsgegevens van burgers in het kader van wetenschappelijke en statistische studies.

Algemeen

In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten, verwerkt het Federaal Planbureau persoonsgegevens van burgers of steekproeven van burgers in het kader van wetenschappelijke en statistische studies.

Het Federaal Planbureau verzamelt in de meeste gevallen niet zelf persoonsgegevens van burgers . Het verzamelt ze bij bepaalde primaire bronnen (zoals Statbel, KSZ en KBO) en voert verwerkingen uit van wetenschappelijke en statistische aard die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld. Dergelijke verwerkingen hebben geen waarneembaar gevolg voor het betrokken individu. 

Deze verwerkingsactiviteiten vallen onder de toepassing van artikel 89 van de GDPR ”Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden” en onder de toepassing van titel 4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Het Federaal Planbureau verstrekt en publiceert alleen anonieme en geaggregeerde globale gegevens. In geen geval verstrekt het Federaal Planbureau gegevens aan derden, noch exporteert het gegevens buiten België.

Het Federaal Planbureau is geen bron van authentieke individuele gegevens die door een overheidsdienst kunnen worden gebruikt in zijn functie van de uitoefening van het openbaar gezag.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens die door het Federaal Planbureau wordt uitgevoerd, is er geen rechtstreekse identificatie van de betrokken personen vereist. De gegevens worden aan de bron gepseudonimiseerd en doorgaans ook gedeeltelijk geaggregeerd, zodat het Federaal Planbureau de rechtstreekse identificatiegegevens van de betrokken burgers niet kent (zoals de naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, enz.), evenmin als de decoderingssleutels. Bij wijze van uitzondering mogen de identificatiegegevens van de zelfstandigen gekend zijn wanneer de naam en het adres van de onderneming in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) overeenstemt met de identificatiegegevens van de zelfstandige.

De gegevens worden in principe bewaard zolang de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau gelden. In meerdere gevallen wordt echter met de leverancier van de gegevens een concrete termijn overeengekomen waarbinnen de gegevens vernietigd moeten worden. Die termijn is toereikend om de studies waar de gegevens voor verkregen zijn uit te voeren en af te ronden.

Rechten van de betrokken personen

Op grond van het voorgaande kan het Federaal Planbureau doorgaans de betrokken personen, die in de gegevensbanken van de wetenschappelijke en statistische studies voorkomen, niet identificeren.

Het recht van toegang tot, verbetering en wissing van de data of verzet tegen de verwerking zou alleen kunnen worden toegepast als de betrokken persoon bijkomende gegevens verstrekt waarmee hij of zij zou kunnen worden geïdentificeerd, in dit geval het pseudoniem waarmee de betrokken persoon wordt geïdentificeerd in de gegevensbanken. Het Federaal Planbureau kan geen bijkomende informatie over dit pseudoniem verstrekken aan de burger. Bovendien zou elke wijziging of wissing van de gegevens van burgers een negatieve impact hebben op de wetenschappelijke of statistische werkzaamheden van het Federaal Planbureau.

Het opstellen en het kalibreren van de modellen en statistische hulpmiddelen, alsook de inputs en de werking ervan maken geen wisselwerking mogelijk op het niveau van de individuele gegevens zonder de werking van de hulpmiddelen en dus de verwerking ernstig te belemmeren. De rechtzetting of wissing van enkele individuele gegevens zou een verwaarloosbare impact hebben op de resultaten van de modellen zodat het wetenschappelijke belang om aanzienlijke technische en financiële middelen in te zetten om die wijzigingen uit te voeren niet gerechtvaardigd is. 

In de beperkte gevallen waar het Federaal Planbureau wel zelf persoonsgegevens verzamelt kunnen de betrokken personen wel de rechten uitoefenen die hen door de GDPR zijn toegekend. Ook dan echter bestaan bij wijziging of wissing de boven vermelde nadelen voor de wetenschappelijke en statistische werkzaamheden.

Informatie van de betrokken personen

Het Federaal Planbureau kan de betrokken personen die in het merendeel van de gegevensbanken van zijn wetenschappelijke en statistische studies voorkomen niet identificeren en kan hen dus niet individueel informeren.

Algemene informatie over de verwerking van wetenschappelijke en statistische studies en de finaliteiten ervan wordt verstrekt op de website van het Federaal Planbureau (zie Index van het register van de verwerkingsactiviteiten).

In het geval van een beveiligingsinbreuk waarbij een “mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene” (GDPR art. 34) moet worden gedaan, zal ook zo vlug mogelijk een mededeling op de website van het Federaal Planbureau worden geplaatst in de vorm van een algemeen communiqué (zie Melding van een inbreuk op de persoonsgegevens) en zal de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte worden gebracht in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.

Bekendmaking van een wijziging

In het geval van een wijziging van het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens wordt een bekendmaking op de website van het Federaal Planbureau geplaatst in de vorm van een algemeen communiqué.

Vragen i.v.m. de persoonlijke levenssfeer

Voor alle vragen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Federaal Planbureau kunt u zich wenden tot de Functionaris voor gegevensbescherming, waarvan u de contactgegevens hierboven kunt vinden.

NOOT:

Deze informatie is bijgewerkt op 25 maart 2024. Wij controleren het regelmatig op correctheid, maar kunnen niet verzekeren dat het steeds 100% accuraat is.

Please do not visit, its a trap for bots