• Twee experten op het gebied van energie en klimaat (M/V/X) - Contracten van onbepaalde duur

  Twee experten op het gebied van energie en klimaat (M/V/X) - Contracten van onbepaalde duur

  De toekomstige evolutie van de Belgische energiemix en de elektriciteitssector in het kader van de energietransitie naar klimaatneutraliteit, de energiebevoorradingszekerheid, de sectorale en economische impact van het te voeren beleid en de te nemen maatregelen: kunnen al deze actuele thema’s die centraal staan in de maatschappelijke debatten jouw belangstelling wekken? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig, gematigd en hou je van uitdagingen? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel. Het Federaal Planbureau is op zoek naar twee experten voor zijn activiteiten op het gebied van energie en klimaat.

  Meer
 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer

Nieuws

 • Economische begroting – Economische vooruitzichten 2021-2022 van september 2021 (09/09/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie zou in 2021 een herstel laten optekenen van 5,7 %. De economische activiteit zou daardoor in het vierde kwartaal van dit jaar haar niveau van vóór de corona-uitbraak bereiken. Nagenoeg alle bestedingscomponenten dragen daartoe bij, maar het meest opvallend is de inhaalbeweging van de investeringen. In 2022 wordt een bbp-groei van 3 % verwacht die ondersteund wordt door de dynamiek van de uitvoer en vooral van de particuliere consumptie. De inflatie zou versnellen tot 1,9 % in 2021 en 2,1 % in 2022. De binnenlandse werkgelegenheid zou over beide jaren samen met 73 000 personen toenemen.

  In vergelijking met onze junivooruitzichten is de inflatie in 2021 en in 2022 opwaarts herzien. De overige herzieningen zijn relatief beperkt en vooral toe te schrijven aan de sterker dan verwachte toename van de economische activiteit en van de werkgelegenheid in het eerste semester van 2021.

 • Regionale economische vooruitzichten 2021-2026 (16/07/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport presenteert de resultaten van de regionalisering van de nationale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2021-2026. De hier voorgestelde regionale vooruitzichten zijn dus coherent met de nationale projectie van juni 2021, die zelf steunt op de economische en budgettaire informatie die op 2 juni 2021 beschikbaar was. Net als de vorige edities is dit rapport het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen.

 • Trendbreuk nodig om alle SDG’s tegen 2030 te bereiken (15/07/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Welke vooruitgang heeft België geboekt op weg naar een duurzame ontwikkeling? Uit de balans van de 51 opvolgingsindicatoren van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (de Sustainable Development Goals van de VN of SDG's) blijkt dat bij de voortzetting van de huidige trends, weinig SDG's zullen worden bereikt tegen 2030. Om alle SDG’s te bereiken, zullen dus nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn. Deze conclusie strookt met de conclusies van de tien evaluaties die sinds 2005 zijn verricht.

 • Zelfrijdende auto’s: utopie of dystopie? (12/07/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  Hoewel zelfrijdende auto's belangrijke voordelen kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid, mogen we niet blind zijn voor andere effecten: volledige automatisering zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het autoverkeer, grotendeels voor vervoer dat geen verband houdt met pendelen. Dit zal leiden tot een verdere daling van de snelheid op de wegen in de gebieden die nu al het meest te lijden hebben van de congestie.

 • Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie (09/07/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  In het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA, IWEPS) heeft het Federaal Planbureau de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015 opgesteld. In deze paper worden de methodologie en de databronnen gebruikt bij de opmaak van deze tabel beschreven.

 • Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag (08/07/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën heeft het Zilverfonds opgeheven, maar het voortbestaan van de SCvV bevestigd.

 • Toepassing van het DNSH-beginsel op het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (05/07/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  België heeft eind april zijn Nationaal plan voor herstel en veerkracht ingediend bij de Europese Commissie, die vraagt dat "geen enkele erin opgenomen maatregel voor de doorvoering van hervormingen en investeringsprojecten ernstig afbreuk" mag doen aan zes milieudoelstellingen (het "Do no significant harm" beginsel). De Europese Commissie publiceerde een document met Technische richtsnoeren waarin de methodologie voor de uitvoering van deze evaluatie wordt gedefinieerd. In dit artikel wordt deze methodologie beschreven en wordt uitgelegd hoe ze door het FPB werd toegepast. 

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 07/09/2021)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 16/09/2021)

Please do not visit, its a trap for bots