• Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer

Nieuws

 • De stijging van de sociale uitgaven zal hoog zijn tot 2050 (10/07/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De vergrijzing zal de sociale uitgaven doen oplopen van 25,8% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2023 tot 29,6% in 2050 om uiteindelijk 30,0% te bereiken in 2070. Ouderen en gepensioneerden lopen een groter risico op financiële armoede dan de rest van de bevolking. Dit armoederisico vermindert evenwel sterk indien men rekening houdt met woningbezit. Dat blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2024 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (02/07/2024 - Data)

  [[Illustration_Picture]]

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 • Tijd voor een ambitieuzer beleid voor duurzame ontwikkeling (25/06/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau (FPB) heeft het Federaal plan duurzame ontwikkeling geanalyseerd. Daaruit blijkt dat halfweg de looptijd van het plan 50% van de maatregelen in uitvoering is, 22% in voorbereiding en 2% in monitoring. 25% van de maatregelen is zonder gevolg gebleven en voor 1% is er onvoldoende informatie om deze te beoordelen. Ten opzichte van vorig jaar heeft de federale regering vooruitgang geboekt in de uitvoering van het plan, maar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken zal het volgende plan ambitieuzer moeten zijn en worden de SDG’s best als leidraad voor heel het beleid gebruikt.

 • Economische vooruitzichten 2024-2029: stabiele groei, maar een stijgend overheidstekort (14/06/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2024 toenemen met 27 000 personen en de volgende vijf jaar met gemiddeld 43 000 per jaar. De werkgelegenheidsgraad stijgt daardoor tot 74,1% in 2029. De inflatie zou dit jaar gemiddeld 3,1% bedragen en pas in de loop van 2025 onder de 2% uitkomen. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,5% van het bbp in 2024 en zou geleidelijk oplopen tot 5,8% in 2029. Deze vooruitzichten gaan uit van ongewijzigd beleid en houden dus geen rekening met budgettaire consolidatiemaatregelen waarover nog geen beslissing is genomen, in het bijzonder om te voldoen aan de nieuwe Europese begrotingsregels.

 • De SCOI publiceert haar rapport over goede beheerspraktijken voor overheidsinvesteringen en organiseert een conferentie over internationale en Belgische ervaringen hieromtrent. (29/05/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen (SCOI) van de Hoge Raad van Financiën publiceert haar rapport over goede beheerspraktijken voor overheidsinvesteringen en organiseert een conferentie over internationale en Belgische ervaringen hieromtrent.

 • Is België op weg naar net zero emissies? (21/05/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  België riskeert de afgesproken doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot en hernieuwbare energie niet te halen, al zijn er verschillen per sector. Op middellange termijn zou de decarbonisatie in de transport merkbaar trager verlopen dan in de residentiële sector. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Planbureau (FPB).

 • De resultaten van de doorrekening 2024 zijn beschikbaar (07/05/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  Zoals de wet voorschrijft, publiceert het Federaal Planbureau (FPB), één maand voor de verkiezingen, de resultaten van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsvoorstellen die door de twaalf in de Kamer vertegenwoordigde politieke partijen zijn ingediend. De rol van het FPB in deze oefening beperkt zich tot het verstrekken van objectieve en neutrale cijfers aan de burgers. Het FPB velt geen oordeel over de politieke partijen of hun programma's. Alle resultaten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website https://www.dc2024.be.

 • Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen: hoe doet België het ten opzichte van andere EU-landen? (25/04/2024 - Perscommuniqué)

  [[Illustration_Picture]]

  In vergelijking met EU-landen zit België in de middenmoot op het vlak van de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Ook is het geslachtsverschil bij 65-plussers zonder eigen pensioen groot in België, waarmee ons land op een vierde plaats staat in de EU. Ongelijkheden op de arbeidsmarkt verklaren de pensioenkloof, al kunnen pensioensystemen met een herverdelende werking deze verkleinen. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Planbureau op vraag van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU.

 • Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks verslag 2024 (10/07/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  De vergrijzing zal de sociale uitgaven doen oplopen van 25,8% van het bbp in 2023 tot 29,6% in 2050 om uiteindelijk 30,0% te bereiken in 2070. Het grotere risico op financiële armoede dat ouderen lopen ten opzichte van de rest van de bevolking vermindert sterk indien men rekening houdt met de eigendom van een woning. Dat blijkt uit het Verslag 2024 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

 • Evaluatie van de maatregel ‘werkbonus’: impact op de lonen en de werkgelegenheid (01/07/2024 - Working Papers)

  [[Illustration_Picture]]

  De maatregel ‘werkbonus’ beoogt het arbeidsaanbod te stimuleren en werkloosheidsvallen te bestrijden. Onze evaluatie toont aan dat de werkbonus een niet te verwaarlozen positief effect heeft op aan het werk blijven. Anderzijds heeft de werkbonus geen positief effect op het arbeidsvolume en wordt de groei van de brutolonen afgeremd.

 • De SDG’s tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024 (25/06/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  Het rapport beschrijft en evalueert het gevoerde beleid door de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling, dat de regering in 2021 goedkeurde, te onderzoeken. De uitvoering van het plan wordt geëvalueerd door berekening van de indicator over de uitvoering van het Federaal plan 2021, en via acht casestudies over maatregelen uit dat plan. Het rapport beschrijft en evalueert ook de bestaande toestand.

 • Economische vooruitzichten 2024-2029 – Versie van juni 2024 (14/06/2024 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport stelt de resultaten voor van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2024-2029’. Het beschrijft de internationale context en de vooruitzichten voor de Belgische economische groei, de inflatie, het energieverbruik, de broeikasgasemissies, de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën.

 • Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid (21/05/2024 - Vooruitzichten)

  [[Illustration_Picture]]

  In deze publicatie presenteren we de nieuwste versie van de Energievooruitzichten bij horizon 2050. We besteden veel aandacht aan de evolutie en de determinanten van broeikasgasemissies. Het Europese kader en het Nationale Plan Energie- en Klimaat (NPEK) zijn in het basisscenario opgenomen. Die aanpak laat ons toe te oordelen of België de op Europees niveau overeengekomen doelstellingen op vlak van emissiereductie voor 2030 zal halen.

 • Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2022 (30/04/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  In overeenstemming met de Europese Verordening Nr. 691/2011 presenteert het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit (ETEA) voor de periode 2008-2022.

 • Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2022 (30/04/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  In overeenstemming met de Europese Verordening nr. 691/2011 presenteert het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) in deze publicatie de rekening voor de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA) voor de periode 2008-2022.

 • De genderpensioenkloof als indicator van gender ongelijkheid bij ouderen in de EU (25/04/2024 - Rapporten)

  [[Illustration_Picture]]

  De genderpensioenkloof (GPG) en de genderpensioendekkingskloof (GPCG) zijn indicatoren van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen inzake pensioenen. Dit rapport bespreekt de omvang en evolutie van de GPG en GPCG in de landen van de EU. Ook worden zij beoordeeld op hun kwaliteit als indicatoren voor genderongelijkheid voor ouderen, en   worden voorstellen voor mogelijke verbeteringen gedaan.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 02/07/2024)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 11/06/2024)

Please do not visit, its a trap for bots