• Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Meer
 • Aanwerving van een netwerk- en systeembeheerder (M,V,X) voor een contract van onbepaalde duur

  Aanwerving van een netwerk- en systeembeheerder (M,V,X) voor een contract van onbepaalde duur

  Als netwerk- en systeembeheerder maak je deel uit van de IT-cel en ben je medeverantwoordelijk voor de architectuur en het beheer van de infrastructuur.

  Meer
 • Vooruitzichten 2017-2070: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en verdere daling van het armoederisico van gepensioneerden

  Vooruitzichten 2017-2070: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en verdere daling van het armoederisico van gepensioneerden

  Volgens de recente vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stijgt het geheel van de sociale uitgaven met 1,9 procentpunt van het bbp tussen 2017 en 2070, met een piek tegen 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt tot 2050.

  Meer

Nieuws

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (04/12/2018)

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 • Actualisering van de database innovationdata.be (27/11/2018)

  De website www.innovationdata.be verzamelt een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde zijn ook beschikbaar. De indicatoren met betrekking tot human resources tonen onder meer dat het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs in België boven het Europese gemiddelde ligt.

 • Aanwerving van een netwerk- en systeembeheerder (M,V,X) voor een contract van onbepaalde duur (26/11/2018)

  Als netwerk- en systeembeheerder maak je deel uit van de IT-cel en ben je medeverantwoordelijk voor de architectuur en het beheer van de infrastructuur.

 • Nucleaire onbeschikbaarheid in november (04/10/2018)

  De aankondiging van ENGIE, de operationele uitbater van de 7 nucleaire reactoren op Belgische bodem, op vrijdag 21 september 2018 dat de nucleaire eenheid T3 vijf maanden langer zal stilliggen dan verwacht (tot 1 maart 2019), T2 tot begin juni 2019 niet operationeel zal zijn en T1 eind oktober een geplande onderhoudsbeurt zal ondergaan, heeft een niet te ontkennen impact op het Belgische elektriciteitsproductiepark.

 • Aanwerving van een Adviseur bij het Plan (m,v,x) (26/09/2018)

  Het Federaal Planbureau werft een lid aan van de Franse taalrol in de graad van Adviseur bij het Plan.  Zijn opdracht zal erin bestaan ondersteuning te verlenen aan de verantwoordelijke van de Algemene Directie in zijn opdracht om de studies binnen de Algemene Directie aan te sturen en te coördineren. Die studies worden uitgevoerd door de equipes die onder de Algemene Directie vallen en die zijn samengesteld uit experten van hoog niveau, hoofdzakelijk economen.

 • De groei van de Belgische economie zou op 1,5 % uitkomen in 2018 en in 2019 (06/09/2018)

  De vooruitzichten voor de Belgische economie in 2018 en 2019 zijn licht gewijzigd in vergelijking met onze junivooruitzichten. De economische groei is in beide jaren met 0,1 procentpunt neerwaarts herzien. Net als in de meeste andere eurolanden bleef de bbp-groei onder de verwachtingen in het tweede kwartaal van 2018. De werkgelegenheid zou over beide jaren samen toenemen met ruim 100 000 personen. De inflatie zou licht afkoelen van 2 % dit jaar tot 1,9 % in 2019.

 • Regionale economische vooruitzichten 2018-2023 - Vertraging van de economische groei op middellange termijn en aanzienlijke daling van de werkloosheidsgraad in de drie gewesten (17/07/2018)

  Deze vooruitzichten steunen op een scenario waarin de Belgische economische groei geleidelijk vertraagt vanaf 2021, binnen een context waarin de conjunctuurcyclus in de eurozone zijn hoogtepunt voorbij is en de Europese groei op middellange termijn wordt afgeremd door de vergrijzing van de bevolking.

 • Vooruitzichten 2017-2070: toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en verdere daling van het armoederisico van gepensioneerden (09/07/2018)

  Volgens de recente vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stijgt het geheel van de sociale uitgaven met 1,9 procentpunt van het bbp tussen 2017 en 2070, met een piek tegen 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt tot 2050.

 • Vier stageaanbiedingen (06/07/2018)

  Het FPB geeft aan een beperkt aantal universiteitsstudenten (M/V)  de mogelijkheid om een stage te doen :

  • Evolutie van ongelijkheden in een set van duurzame-ontwikkelingsindicatoren
  • Explaining developments in the Low Work Intensity Indicator of Belgium
  • A comparison of deprivation between the young and the elderly using the Belgian SILC dataset
  • The evolution of poverty and income inequality among pensioners: a decomposition
 • Value chain integration of export-oriented and domestic market manufacturing firms - An analysis based on a heterogeneous input-output table for Belgium (26/09/2018)

  Deze Working Paper presenteert een opsplitsing van de industriële bedrijfstakken in de Belgische input-outputtabellen van 2010 in uitvoergerichte ondernemingen en ondernemingen gericht op de binnenlandse markt. Een analyse van deze tabellen leert dat de export van uitvoergerichte bedrijven heel wat toegevoegde waarde in andere Belgische ondernemingen genereert. Exportpromotie moet bijgevolg de volledige waardeketen van de uitvoerproductie in rekening brengen.

 • De werking van het HERMES-model - Een beschrijving aan de hand van varianten (25/09/2018)

  Deze working paper illustreert de werking van het HERMES-model aan de hand van acht beleidsvarianten. De hier voorgestelde maatregelen worden gesimuleerd ten opzichte van een referentiescenario, nl. de Economische vooruitzichten 2018-2023 (juni 2018). Ze verhogen de overheidsuitgaven of verminderen de overheidsontvangsten over een periode van vijf jaar.

 • Wat zijn de consequenties van de AWG 2018 projecties en hypothesen voor de toereikendheid van de pensioenen? Simulaties voor drie EU-lidstaten (19/07/2018)

  In de voorbereiding van het 2018 Pension Adequacy Report door de Europese Commissie en het Social Protection Committee hebben teams uit België, Zweden en Italië samengewerkt om met hun microsimulatiemodellen mogelijke ontwikkelingen in de toereikendheid van pensioenen te simuleren, uitgaande van de scenario’s en projecties die door de AWG werden ontwikkeld. Dit rapport is dus complementair aan de simulaties van de AWG betreffende de budgettaire impact van de vergrijzing. De resultaten uit dit rapport worden samengevat in paragraaf 5.1.2 van het 2018 Pension Adequacy Report.

 • Regionale economische vooruitzichten 2018-2023 (17/07/2018)

  Deze regionale vooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen. Ze steunen op een scenario waarin de Belgische economische groei geleidelijk vertraagt vanaf 2021, binnen een context waarin de conjunctuurcyclus in de eurozone zijn hoogtepunt voorbij is en de Europese groei op middellange termijn wordt afgeremd door de vergrijzing van de bevolking.

 • Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag (09/07/2018)

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Sindsdien werd het Zilverfonds opgeheven door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. De Studiecommissie voor de Vergrijzing en haar missies blijven echter voortbestaan aangezien, krachtens dezelfde wet, het opschrift van de wet van 5 september 2001 wordt vervangen door “Wet tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota”.

 • Economic impact of professional services reform in Belgium - A DSGE simulation (05/07/2018)

  Deze working paper analyseert de economische impact van een hervorming van de gereglementeerde professionele dienstverlening in België aan de hand van simulaties met het DSGE-model QUEST III R&D van de Europese Commissie.

 • De non-take-up van werkgeversbijdrage-verminderingen begrijpen: een gemengde methodologische benadering (22/06/2018)

  Deze studie beoogt de motieven van de non-take-up door de werkgevers te achterhalen aan de hand van een gemengde onderzoeksmethode: eerst werd het onderwerp verkend aan de hand van diepgaande gesprekken met de eerstelijnsactoren, vervolgens werd een administratieve enquête afgenomen bij de werkgevers en, tot slot, werden de enquêteresultaten aangevuld aan de hand van gesprekken en focusgroepen. De interpretatie van dit sequentiële design heeft elementen aangereikt om aanbevelingen te formuleren om de non-take-up te verminderen.

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 04/12/2018)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 13/12/2018)

Please do not visit, its a trap for bots