• Demografische vooruitzichten 2020-2070

  Demografische vooruitzichten 2020-2070

  De demografische vooruitzichten 2020-2070 presenteren de evolutie van de bevolking en de huishoudens in België van 2020 tot 2070. Ze zijn gebaseerd op hypothesen over de toekomstige evolutie van de componenten van de bevolkingsgroei: geboorten, overlijdens, internationale migratie en interne migratie. Naast de actualisering van de toekomstige demografische trends, steunt deze oefening op een specifiek scenario dat verbonden is aan de COVID-19-pandemie.

  Meer
 • Demografische vooruitzichten 2020-2070

  Demografische vooruitzichten 2020-2070

  De demografische vooruitzichten 2020-2070 presenteren de evolutie van de bevolking en de huishoudens in België van 2020 tot 2070. Ze zijn gebaseerd op hypothesen over de toekomstige evolutie van de componenten van de bevolkingsgroei: geboorten, overlijdens, internationale migratie en interne migratie. Naast de actualisering van de toekomstige demografische trends, steunt deze oefening op een specifiek scenario dat verbonden is aan de COVID-19-pandemie.

  Meer

Nieuws

 • Geestelijke gezondheid in België: de verborgen kosten van COVID-19 (22/01/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De COVID-19 crisis zet de geestelijke gezondheid van de bevolking in België onder druk. De langetermijnevolutie van indicatoren over geestelijke gezondheid van voor die crisis blijkt zorgwekkend te zijn. Geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken direct economische kosten, via uitgaven voor inkomensvervangende voorzieningen en voor de behandeling van aandoeningen. Indirect temperen ze de mogelijkheden van werkgelegenheids- en productiviteitsgroei.

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten (05/01/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 • Is België gespecialiseerd in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten koste van productieactiviteiten? (22/12/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Op verzoek van de sociale partners heeft het Federaal Planbureau de bedrijfstakken geanalyseerd die de afgelopen jaren hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen hebben uitgebreid om te bepalen of deze ontwikkeling gepaard ging met de binnenlandse productie van nieuwe producten of met een verandering in de positie van België in mondiale waardeketens ten gunste van onderzoeksactiviteiten en ten koste van productieactiviteiten. Van de vier onderzochte bedrijfstakken zijn er voor Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten aanwijzingen van een relatieve specialisatie in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) die gedeeltelijk losgekoppeld is van eigen productie. Voor de andere bedrijfstakken zijn er meer aanwijzingen van een colocatie van O&O en productie in België.

 • Telewerken uitbreiden, minder file rijden? Ja, maar… (20/11/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  In een voluntaristisch scenario waarin het telewerk wordt uitgebreid in België, raamt het Federaal Planbureau de globale daling van het aantal afgelegde kilometers door personen op het Belgische grondgebied op 1,2 %. Dit is een minieme daling. De lokale impact zou echter veel groter zijn, met een daling van het aantal dagelijkse inkomende pendelaars in Brussel van meer dan 20 %, een sterke afname van het gebruik van de trein voor het woon-werkverkeer en een toename van de verplaatsingen in de buurt van de woonplaats overdag voor andere motieven, zoals vrije tijd, diensten of winkelen. De impact op de congestie zou vooral merkbaar zijn op de grote verkeersassen rond Brussel tijdens de spitsperiode. De gemiddelde snelheid zou daar 8 % hoger liggen dan in het referentiescenario.

 • Webinar – Het inkomensverlies bij werknemers en zelfstandigen door de COVID-19 crisis (08/10/2020) (06/10/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau organiseert een webinar op donderdag 8 oktober om 11 uur. Onze collega’s Guy Van Camp en Dieter Vandelannoote zullen u meer vertellen over de impact van het inkomensverlies bij werknemers en zelfstandigen door de COVID-19-crisis.

 • Belgen leggen 60 % minder kilometers af in april 2020 (11/09/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Tijdens de strikte lockdown van april 2020 wordt het aantal afgelegde kilometers door personen 60 % lager geschat dan tijdens een normale aprilmaand. De geraamde daling is minder groot voor het goederenvervoer. Het telewerk zou slecht 12% van dit impact verklaren.

 • De impact van COVID-19 op de oprichting van nieuwe ondernemingen in België (09/09/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Gegevens over de oprichting van nieuwe ondernemingen zeggen niet alles over de economische impact van COVID-19. Door hun maandelijkse beschikbaarheid maken ze het wel mogelijk om de gevolgen sneller in te schatten dan mogelijk is met gegevens over de financiële toestand van bestaande ondernemingen, die enkel jaarlijks en met meer vertraging verschijnen. Gezien de belangrijke rol van jonge bedrijven voor innovatie en de dynamiek van bedrijfstakken kunnen cijfers over het aantal opgerichte ondernemingen ook een aanwijzing geven van blijvende economische littekens van de huidige gezondheidscrisis en van mogelijke verschuivingen van bedrijfsactiviteiten.

 • Wat als de vergrijzing anders zou worden geteld? (08/09/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Om de vergrijzing van de bevolking te meten, worden traditioneel meerdere demografische indicatoren voorgesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de bevolking of het aandeel van de 67-plussers in de bevolking. Deze Fact Sheet bekijkt de vergrijzing vanuit een andere hoek. Hierin wordt ouderdom niet gekoppeld aan het aantal reeds geleefde jaren, maar aan het aantal nog te leven jaren.

 • Kunnen we de komende jaren iets doen aan de vergrijzing door middel van demografische beleidsmaatregelen? (08/09/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  De maatschappij zal zich eerder moeten aanpassen aan de vergrijzing van de bevolking. De komende jaren de vergrijzing het hoofd bieden door louter demografische beleidsmaatregelen in te voeren, is lang geen wondermiddel.

 • Demografische vooruitzichten 2020-2070 (19/01/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De demografische vooruitzichten 2020-2070 presenteren de evolutie van de bevolking en de huishoudens in België van 2020 tot 2070. Ze zijn gebaseerd op hypothesen over de toekomstige evolutie van de componenten van de bevolkingsgroei: geboorten, overlijdens, internationale migratie en interne migratie. Naast de actualisering van de toekomstige demografische trends, steunt deze oefening op een specifiek scenario dat verbonden is aan de COVID-19-pandemie.

 • Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (06/01/2021)

  [[Illustration_Picture]]

  De aanvullende tabel 29 van het Eurostat transmissie programma heeft betrekking op de wettelijke en aanvullende pensioenstelsels van de sociale verzekering in België. Het FPB is belast met het samenstellen van de kolommen G en H, waarin de tot op heden opgebouwde pensioenaanspraken / -verplichtingen in de wettelijke pensioenregelingen zijn opgenomen, die de contante waarde vertegenwoordigen van de opgebouwde toekomstige ouderdoms- en overlevingspensioenen van huidige en toekomstige ontvangers.

 • WP 07-20 : De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (22/12/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Is het productieproces van de bedrijfstakken die het meest aan O&O doen in België de afgelopen tien jaar gewijzigd? Deze analyse tracht hierop een antwoord te formuleren aan de hand van zowel sectorale gegevens als bedrijfsgegevens.

 • Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (10/12/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau maakt sinds 20 jaar langetermijnenergievooruitzichten voor België, met een frequentie van één studie om de drie jaar. De eerste editie werd gepubliceerd in januari 2001 en de zesde en meest recente editie in oktober 2017. In het najaar van 2020 hadden er nieuwe energievooruitzichten moeten verschijnen, maar dat zal niet het geval zijn. Een van de redenen is het ontbreken van een recente Europese oefening waarop de energievooruitzichten van 2020 kunnen bouwen. In plaats van nieuwe Belgische vooruitzichten werd ervoor gekozen om een project dat ons al lang interesseerde concreet gestalte te geven: een retrospectieve analyse van de voorgaande vooruitzichten ondernemen en publiceren.

 • Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB (01/12/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  De wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 21 december 1994 met betrekking tot de oprichting van het Instituut voor de Nationale Rekeningen bepaalt dat de korte- en middellangetermijnvooruitzichten elke drie jaar moeten worden geëvalueerd. Die wettelijke verplichting ligt aan de oorsprong van de evaluaties die werden voorgesteld in Working Papers 12-17 en 13-17. In dit document worden de belangrijkste statistieken geactualiseerd die de eigenschappen van de voorspellingsfouten samenvatten.

 • Telewerk en transportvraag: een evaluatie in het PLANET-model (20/11/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  Het doel van dit rapport is telewerk als mogelijke oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk vanop een zekere afstand te bekijken. Naast de hernieuwde belangstelling voor telewerk in het publieke debat en de sterke nadruk die erop gelegd wordt sinds het begin van de COVID-19-epidemie, is het hier de bedoeling om met behulp van betrouwbare bronnen en beproefde modellen het verband tussen een uitbreiding van telewerk en de vermindering van de transportvraag te objectiveren. Het PLANET-model van het Federaal Planbureau werd aangepast om in zijn langetermijnprojecties expliciet rekening te houden met de evoluties in het telewerk.

 • Eerst elektriciteit of meer moleculen? Hoe ziet de Belgische energiemix eruit in 2050?  (21/10/2020)

  [[Illustration_Picture]]

  In dit rapport wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Dit rapport richt zich in feite op twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de vereiste investeringen in infrastructuur (interconnecties, elektrolysers, opslag). 

Snelle toegang

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. (Laatste update : 05/01/2021)

Indicatoren

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.(Laatste update : 22/12/2020)

Please do not visit, its a trap for bots