Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Bevolkingsvooruitzichten België: vanaf het einde van de jaren 2040 neemt de bevolking enkel in Vlaanderen nog toe (13/02/2024)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De migratiestromen zouden in België de komende decennia stabiliseren op een relatief hoog niveau, en blijven zo een belangrijke drijvende kracht achter de Belgische bevolkingsgroei. Ook blijft het vruchtbaarheidscijfer laag en nadert de levensverwachting de 90 jaar. Door de toenemende vergrijzing zal het aantal éénpersoonshuishoudens aanzienlijk stijgen. En vanaf het einde van de jaren 2040 zou de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, maar in Wallonië en Brussel dalen. Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten voor de periode 2023-2070 van het Federaal Planbureau (FPB).

De Belgische bevolking zou de komende jaren gemiddeld blijven groeien met 25 000 personen per jaar om tegen 2070 12,9 miljoen inwoners te tellen. Daarmee zal de Belgische bevolking blijven groeien, maar aan een trager tempo dan de voorbije 50 jaar (gemiddeld 40 000 personen per jaar).

Migratie blijft een drijvende kracht

Tot de jaren 1970 was de demografische groei grotendeels te danken aan het natuurlijk saldo (geboorten min sterfgevallen), dat hoger lag dan het migratiesaldo (immigraties min emigraties). Nadien en tot begin de jaren 2000 droegen deze twee factoren bijna evenveel bij aan de bevolkingsgroei. Vanaf de jaren 2000 ligt het internationaal migratiesaldo hoger dan het natuurlijk saldo. In de komende jaren verwacht het FPB dat het migratiesaldo nog steeds de belangrijkste en vanaf 2040 zelfs de enige drijvende kracht zal zijn achter de bevolkingsgroei, aangezien het natuurlijk saldo negatief wordt.

Immigratie stabiliseert

Het FPB verwacht dat de migratie de komende jaren stabiliseert: terwijl het totale aantal immigraties steeg tussen 2000 en 2010 van zowat 100 000 tot 166 000 per jaar, schommelde dit cijfer het afgelopen decennium tussen 150 000 en 160 000. Tegen 2070 blijft de immigratie relatief stabiel op ongeveer 160 000 personen. De immigratiestroom uit niet-EU-landen neemt weliswaar toe, maar die uit de nieuwe EU-lidstaten neemt af. De emigratie volgt een vergelijkbare trend, maar op een lager niveau, en stabiliseert ongeveer rond 130 000 personen per jaar.

Vruchtbaarheid blijft laag en levensverwachting nadert 90 jaar

Terwijl er in 2022 gemiddeld 1,5 kinderen per vrouw waren, gaat het FPB er volgens zijn bijgewerkte methodologie vanuit dat het vruchtbaarheidscijfer geleidelijk herstelt tot 1,6 kinderen per vrouw tegen 2035. Toch ligt dit cijfer lager dan het niveau van eind jaren 2000 (1,9 kinderen per vrouw). De levensverwachting zou wel stijgen van 81,7 jaar in 2022 tot 88,9 jaar in 2070 (89,9 jaar bij vrouwen en 88,1 jaar bij mannen).

Vergrijzing doet aantal éénpersoonshuishoudens aanzienlijk stijgen

De Belgische bevolking vergrijst verder: terwijl er in 2023 3,6 personen waren tussen 18 en 66 jaar voor elke 67-plusser zal de verhouding in 2070 2,4 zijn. Door deze vergrijzing en de veranderende levenswijzen (toenemend aantal echtscheidingen en scheidingen, hogere leeftijd waarop personen samenwonen, enz.) zal de huishoudensgrootte dalen van gemiddeld 2,3 personen per huishouden in 2023 tot 2,1 personen in 2070 en zou het aantal ouderen dat in een eenpersoonshuishouden woont, aanzienlijk toenemen.

Sterke regionale verschillen

Het FPB verwacht dat de bevolking tussen 2023 en 2070 in Vlaanderen met 17% groeit, terwijl deze in Wallonië slechts met 2% toeneemt en in Brussel met 4% daalt. Als gevolg van een lager verwachte vruchtbaarheid op lange termijn zouden Brussel (vanaf de jaren 30) en Wallonië (vanaf de jaren 40) een negatieve bevolkingsgroei kennen, terwijl Vlaanderen wel zou blijven groeien. Deze aanhoudende groei wordt vooral verklaard door de interne migratie: Brussel verliest inwoners aan Vlaanderen.

Please do not visit, its a trap for bots