Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

DC - Doorrekening-Chiffrage 

Zoals voorzien in de wet, publiceert het Federaal Planbureau (FPB) 30 dagen voor de verkiezingen de doorrekening van drie tot vijf prioriteiten, opgesplitst in verschillende maatregelen. Die maatregelen werden door de dertien partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Kamer uit hun verkiezingsprogramma’s geselecteerd. Alle resultaten zijn beschikbaar op de website www.dc2019.be.

 26/04/2019 

Zoals de wet voorschrijft, publiceert het Federaal Planbureau (FPB), één maand voor de verkiezingen, de resultaten van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsvoorstellen die door de twaalf in de Kamer vertegenwoordigde politieke partijen zijn ingediend. De rol van het FPB in deze oefening beperkt zich tot het verstrekken van objectieve en neutrale cijfers aan de burgers. Het FPB velt geen oordeel over de politieke partijen of hun programma's. Alle resultaten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website https://www.dc2024.be.

 07/05/2024 

Arbeidsmarkt 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2029. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 14/06/2024 

In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2.0) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank bevat jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2020, is in overeenstemming met de jaargang 2021 van de nationale rekeningen en is de bron voor de werkgelegenheid, arbeidsvolumes en loondata in de EUKLEMS-databank voor België.

 10/06/2022 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

 18/07/2023 

Duurzame ontwikkeling 

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen. De set van 78 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 20/02/2024 

Deze databank bevat de indicatoren die gebruikt worden om de vooruitgang van België te volgen naar de 17 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. Een gedetailleerde balans van 51 indicatoren werd opgesteld. 

 29/06/2021 

Energie 

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid».

 04/06/2024 

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Het Belgische energielandschap tegen 2050: Een projectie bij ongewijzigd beleid» die elke 3 jaar wordt opgesteld.

 27/10/2017 

Internationale economie 

Geen gegevens

Macro-economische vooruitzichten en analyses 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2029. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 14/06/2024 

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 02/07/2024 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

 18/07/2023 

Milieu-economische rekeningen en analyses 

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008.

 13/09/2012 

De fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA) tonen de fysieke energiestromen die circuleren binnen de economie en tussen de economie en het milieu. De fysieke energiestromen worden voorgesteld volgens hun oorsprong en hun bestemming, telkens opgedeeld in vijf categorieën: de productie per bedrijfstak (NACE Rév.2 A64), de huishoudelijke consumptie, de voorraadvorming, de rest van wereld en het milieu.

De PEFA zijn beschikbaar voor de periode 2008-2021.

 29/09/2023 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, Biomassa-CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6_NF3, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen zijn beschikbaar voor de periode 2008-2021.

 29/09/2023 

Deze rekeningen tonen de evolutie van de binnenlandse onttrekking van en de internationale handel in vier types materialen (biomassa, metaalertsen, niet-metaalhoudende mineralen, en fossiele energiegrondstoffen/-dragers) tijdens de periode 1995-2022. Daarnaast bevatten ze eveneens de stromen van de economie naar de natuur, evenwichtsitems, en een set indicatoren (voor de periode 2008-2020 deels ook uitgedrukt in grondstofequivalenten).

 30/04/2024 

Deze rekening toont de verdeling van 3 types milieubelastingen (energiebelastingen, transport­belastingen en pollutie/grondstofbelastingen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.1.1), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 1997-2008.

 13/09/2012 

Deze rekening toont de verdeling van vier types milieubelastingen (energiebelastingen, transportbelastingen, belastingen op vervuiling en belastingen op hulpbronnen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.2 A64), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 2008-2022.

 30/04/2024 

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige), voor de periode 1990/95-2008.

 30/09/2011 

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en bedrijfstak van de milieugoederen en -dienstensector tijdens de periode 2014-2021.

 31/10/2023 

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en institutionele sector van de productie van milieubeschermende diensten en de uitgaven voor milieubescherming tijdens de periode 2014-2021.

 20/12/2023 

Overheidsfinanciën 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2029. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 14/06/2024 

Secretariaat van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen 

Geen gegevens

Sectorale rekeningen en analyses  

De gegevens in deze rubriek slaan op de jaren 1980, 1985 en 1990. Het zijn de input-outputtabellen, de matrices met zuivere technische coëfficiënten en de Leontief-inverse. De tabellen werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1979 (ESER79).

 17/05/1999 

De input-outputtabellen voor 1995 en 2000 werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95), wat een breuk inhoudt met het ESER79. Er zijn zowel verschillen inzake de classificaties van bedrijfstakken en producten als op conceptueel niveau. De gegevens worden gepubliceerd in de vorm van 12 Excel-tabellen van dimensie 60x60.

 13/02/2003 

De input-outputtabellen voor de jaren 2005 en 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op drie aggregatieniveaus van de Nace Rev. 1.1 voor het jaar 2005 (17x17, 31x31 en 60x60) en op het aggregatieniveau 64x64 van de Nace Rev. 2 voor het jaar 2010.

 20/12/2013 

De input-outputgegevens voor het jaar 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64) en 64 productgroepen (P64).

 22/12/2015 

De input-outputtabellen voor het jaar 2015 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

 17/12/2018 

De input-outputtabellen voor het jaar 2015 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). In vergelijking met de eerste versie van de input-outputtabellen 2015 gepubliceerd in december 2018, is in de voorliggende tabellen de occasionele herziening van de nationale rekeningen geïntegreerd die België in 2019 heeft doorgevoerd. Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

 20/12/2019 

De input-outputtabellen voor het jaar 2020 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

 20/12/2023 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor de jaren 1995, 2000 en 2005. Ze werden geraamd op basis van een reeks herziene input-outputtabellen, die compatibel zijn met de in november 2010 gepubliceerde NR en tegen constante prijzen gewaardeerd worden.

 15/07/2013 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, gepubliceerd in december 2013. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR95-methodologie en in NACE REV.2/CPA2008.

 18/05/2016 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, gepubliceerd in december 2015. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV.2/CPA2008.

 23/05/2016 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2015, gepubliceerd in december 2019. Deze tabellen integreren de occasionele herziening van de nationale rekeningen die België in 2019 heeft doorgevoerd.

 02/04/2021 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2020. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2020, gepubliceerd in december 2023. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV.2/CPA 2.1.

 30/01/2024 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag per gewest, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). De multiplicatoren worden voorgesteld op het niveau van het werkformaat van de interregionale input-outputtabel, waarin 133 bedrijfstakken per gewest worden onderscheiden.

 27/04/2016 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag per gewest, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015. Die tabel werd door het Federaal Planbureau geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA en IWEPS). De multiplicatoren worden voorgesteld op het niveau van het werkformaat van de interregionale input-outputtabel, waarin 133 bedrijfstakken per gewest worden onderscheiden.

 09/07/2021 

In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2.0) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank bevat jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2020, is in overeenstemming met de jaargang 2021 van de nationale rekeningen en is de bron voor de werkgelegenheid, arbeidsvolumes en loondata in de EUKLEMS-databank voor België.

 10/06/2022 

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de multiplicatoren van de productie, de factorinkomens, het inkomen van de huishoudens en de werkgelegenheid. Ze zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting Matrix (NAM) voor het jaar 2010, die overeenstemt met de input-outputtabellen 2010 die in december 2013 gepubliceerd werden (in ESR95).

 17/05/2016 

Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning 

De bevolkingsvooruitzichten 2023-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2023. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.
 

 13/02/2024 

De huishoudensvooruitzichten 2023-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2023. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type. Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2023-2070.

 13/02/2024 

Deze databank presenteert de vooruitzichten op zeer lange termijn van de uitgaven voor sociale bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evaluatie van het armoederisico onder gepensioneerden volgens de hypothesen van het referentiescenario van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

 10/07/2024 

De gegevens in deze bestanden zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotiënten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2023-2070 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

 13/02/2024 

Structurele Studiën 

De site indicators.plan.be werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau en heeft tot doel diverse economische indicatoren te verzamelen: structurele indicatoren, investeringen, human resources, innovatie, ICT,…

 16/01/2012 

De databank omvat de voornaamste maatregelen van de administratieve lasten voor de ondernemingen en zelfstandigen in België, zoals die resulteren uit de tweejaarlijkse enquêtes van het Federaal Planbureau (FPB) sinds 2000. Ze omvat tevens een kwalitatief luik dat het mogelijk maakt de evolutie te volgen in de perceptie over de kwaliteit van de regelgeving en over de contacten met de administratie.

 27/02/2024 

De databank bevat enkele sleutelvariabelen die toelaten om de evolutie van de arbeidsproductiviteit in België beter te begrijpen. Ze vormt het Belgische luik van het Europese EUKLEMS-project. Ze omvat de volledige economie opgedeeld in 38 bedrijfstakken en verschillende aggregaten over de periode 1995-2021.

 10/01/2023 

De databank verzamelt gegevens over de buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen in 1995, 2001 en 2005. Ze maakt het mogelijk de top 10 op te stellen van de ondernemingsgroepen voor deze drie jaren.  Ze omvat ook informatie over het aantal, de onthaallanden en de bedrijfstak van die filialen.

 28/06/2010 

De website www.innovationdata.be presenteert een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. Er zijn tevens gegevens beschikbaar voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, het gemiddelde in de EU en de eurozone. Deze website werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid, in navolging van de keuze van de federale regering om een transversaal technologieplatform op te richten.

 17/06/2019 

In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2.0) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank bevat jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2020, is in overeenstemming met de jaargang 2021 van de nationale rekeningen en is de bron voor de werkgelegenheid, arbeidsvolumes en loondata in de EUKLEMS-databank voor België.

 10/06/2022 

De databank bevat fotografische opnames van de overheidsparticipatie in ondernemingen van de marktsector in 1997, 2003 en 2009. De belangrijkste informatie betreft de verdeling van die participaties volgens beleidsniveau, de juridische status van de onderneming in kwestie of de bedrijfstak waartoe ze behoort.

 14/07/2011 

Transport 

De databank mobiliteits-en vervoerindicatoren verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Ze  is in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld (internet site).

 21/04/2020 

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040” die om de drie jaar wordt geüpdated.

 26/04/2022 

Data (46)

De bevolkingsvooruitzichten 2023-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2023. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.
 

 13/02/2024

 Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning

De site indicators.plan.be werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau en heeft tot doel diverse economische indicatoren te verzamelen: structurele indicatoren, investeringen, human resources, innovatie, ICT,…

 16/01/2012

 Structurele Studiën

Zoals voorzien in de wet, publiceert het Federaal Planbureau (FPB) 30 dagen voor de verkiezingen de doorrekening van drie tot vijf prioriteiten, opgesplitst in verschillende maatregelen. Die maatregelen werden door de dertien partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Kamer uit hun verkiezingsprogramma’s geselecteerd. Alle resultaten zijn beschikbaar op de website www.dc2019.be.

 26/04/2019

 DC - Doorrekening-Chiffrage

Zoals de wet voorschrijft, publiceert het Federaal Planbureau (FPB), één maand voor de verkiezingen, de resultaten van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsvoorstellen die door de twaalf in de Kamer vertegenwoordigde politieke partijen zijn ingediend. De rol van het FPB in deze oefening beperkt zich tot het verstrekken van objectieve en neutrale cijfers aan de burgers. Het FPB velt geen oordeel over de politieke partijen of hun programma's. Alle resultaten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website https://www.dc2024.be.

 07/05/2024

 DC - Doorrekening-Chiffrage

De databank omvat de voornaamste maatregelen van de administratieve lasten voor de ondernemingen en zelfstandigen in België, zoals die resulteren uit de tweejaarlijkse enquêtes van het Federaal Planbureau (FPB) sinds 2000. Ze omvat tevens een kwalitatief luik dat het mogelijk maakt de evolutie te volgen in de perceptie over de kwaliteit van de regelgeving en over de contacten met de administratie.

 27/02/2024

 Structurele Studiën

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2029. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 14/06/2024

 Macro-economische vooruitzichten en analyses, Overheidsfinanciën, Arbeidsmarkt

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008.

 13/09/2012

 Milieu-economische rekeningen en analyses

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid».

 04/06/2024

 Energie

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Het Belgische energielandschap tegen 2050: Een projectie bij ongewijzigd beleid» die elke 3 jaar wordt opgesteld.

 27/10/2017

 Energie

De databank bevat enkele sleutelvariabelen die toelaten om de evolutie van de arbeidsproductiviteit in België beter te begrijpen. Ze vormt het Belgische luik van het Europese EUKLEMS-project. Ze omvat de volledige economie opgedeeld in 38 bedrijfstakken en verschillende aggregaten over de periode 1995-2021.

 10/01/2023

 Structurele Studiën

De databank verzamelt gegevens over de buitenlandse filialen van Belgische ondernemingen in 1995, 2001 en 2005. Ze maakt het mogelijk de top 10 op te stellen van de ondernemingsgroepen voor deze drie jaren.  Ze omvat ook informatie over het aantal, de onthaallanden en de bedrijfstak van die filialen.

 28/06/2010

 Structurele Studiën

De fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA) tonen de fysieke energiestromen die circuleren binnen de economie en tussen de economie en het milieu. De fysieke energiestromen worden voorgesteld volgens hun oorsprong en hun bestemming, telkens opgedeeld in vijf categorieën: de productie per bedrijfstak (NACE Rév.2 A64), de huishoudelijke consumptie, de voorraadvorming, de rest van wereld en het milieu.

De PEFA zijn beschikbaar voor de periode 2008-2021.

 29/09/2023

 Milieu-economische rekeningen en analyses

De huishoudensvooruitzichten 2023-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2023. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type. Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2023-2070.

 13/02/2024

 Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 02/07/2024

 Macro-economische vooruitzichten en analyses

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen. De set van 78 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 20/02/2024

 Duurzame ontwikkeling

De website www.innovationdata.be presenteert een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. Er zijn tevens gegevens beschikbaar voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, het gemiddelde in de EU en de eurozone. Deze website werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid, in navolging van de keuze van de federale regering om een transversaal technologieplatform op te richten.

 17/06/2019

 Structurele Studiën

De gegevens in deze rubriek slaan op de jaren 1980, 1985 en 1990. Het zijn de input-outputtabellen, de matrices met zuivere technische coëfficiënten en de Leontief-inverse. De tabellen werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1979 (ESER79).

 17/05/1999

 Sectorale rekeningen en analyses

De input-outputtabellen voor 1995 en 2000 werden opgemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95), wat een breuk inhoudt met het ESER79. Er zijn zowel verschillen inzake de classificaties van bedrijfstakken en producten als op conceptueel niveau. De gegevens worden gepubliceerd in de vorm van 12 Excel-tabellen van dimensie 60x60.

 13/02/2003

 Sectorale rekeningen en analyses

De input-outputtabellen voor de jaren 2005 en 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 1995 (ESR95). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op drie aggregatieniveaus van de Nace Rev. 1.1 voor het jaar 2005 (17x17, 31x31 en 60x60) en op het aggregatieniveau 64x64 van de Nace Rev. 2 voor het jaar 2010.

 20/12/2013

 Sectorale rekeningen en analyses

De input-outputgegevens voor het jaar 2010 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Ze vormen een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64) en 64 productgroepen (P64).

 22/12/2015

 Sectorale rekeningen en analyses

De input-outputtabellen voor het jaar 2015 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

 17/12/2018

 Sectorale rekeningen en analyses

De input-outputtabellen voor het jaar 2015 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). In vergelijking met de eerste versie van de input-outputtabellen 2015 gepubliceerd in december 2018, is in de voorliggende tabellen de occasionele herziening van de nationale rekeningen geïntegreerd die België in 2019 heeft doorgevoerd. Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

 20/12/2019

 Sectorale rekeningen en analyses

De input-outputtabellen voor het jaar 2020 werden opgemaakt volgens het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Deze databank vormt een geheel van 10 tabellen, beschikbaar op het niveau van 64 bedrijfstakken (A64/NACE REV. 2) en 64 productgroepen (P64/CPA 2.1).

 20/12/2023

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor de jaren 1995, 2000 en 2005. Ze werden geraamd op basis van een reeks herziene input-outputtabellen, die compatibel zijn met de in november 2010 gepubliceerde NR en tegen constante prijzen gewaardeerd worden.

 15/07/2013

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, gepubliceerd in december 2013. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR95-methodologie en in NACE REV.2/CPA2008.

 18/05/2016

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2010, gepubliceerd in december 2015. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV.2/CPA2008.

 23/05/2016

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2015, gepubliceerd in december 2019. Deze tabellen integreren de occasionele herziening van de nationale rekeningen die België in 2019 heeft doorgevoerd.

 02/04/2021

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor het jaar 2020. Ze werden geraamd op basis van de input-outputtabellen tegen lopende prijzen voor het jaar 2020, gepubliceerd in december 2023. Deze tabellen werden opgesteld volgens de ESR 2010-methodologie en in NACE REV.2/CPA 2.1.

 30/01/2024

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag per gewest, voor het jaar 2010. Ze werden geraamd op basis van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). De multiplicatoren worden voorgesteld op het niveau van het werkformaat van de interregionale input-outputtabel, waarin 133 bedrijfstakken per gewest worden onderscheiden.

 27/04/2016

 Sectorale rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag per gewest, voor het jaar 2015. Ze werden geraamd op basis van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2015. Die tabel werd door het Federaal Planbureau geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, VSA en IWEPS). De multiplicatoren worden voorgesteld op het niveau van het werkformaat van de interregionale input-outputtabel, waarin 133 bedrijfstakken per gewest worden onderscheiden.

 09/07/2021

 Sectorale rekeningen en analyses

Deze databank presenteert de vooruitzichten op zeer lange termijn van de uitgaven voor sociale bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evaluatie van het armoederisico onder gepensioneerden volgens de hypothesen van het referentiescenario van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

 10/07/2024

 Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning

In deze databank worden de binnenlandse werkgelegenheid, het arbeidsvolume (aantal uren) en de loonkosten van de werknemers per bedrijfstak (A38 van de Nace rev. 2.0) opgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau. De opsplitsingen van de werkgelegenheid en het arbeidsvolume zijn beschikbaar voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. De databank bevat jaarlijkse resultaten voor de periode 1999-2020, is in overeenstemming met de jaargang 2021 van de nationale rekeningen en is de bron voor de werkgelegenheid, arbeidsvolumes en loondata in de EUKLEMS-databank voor België.

 10/06/2022

 Arbeidsmarkt, Structurele Studiën, Sectorale rekeningen en analyses

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, Biomassa-CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6_NF3, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, en PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.2 A64) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). De emissierekeningen zijn beschikbaar voor de periode 2008-2021.

 29/09/2023

 Milieu-economische rekeningen en analyses

Deze rekeningen tonen de evolutie van de binnenlandse onttrekking van en de internationale handel in vier types materialen (biomassa, metaalertsen, niet-metaalhoudende mineralen, en fossiele energiegrondstoffen/-dragers) tijdens de periode 1995-2022. Daarnaast bevatten ze eveneens de stromen van de economie naar de natuur, evenwichtsitems, en een set indicatoren (voor de periode 2008-2020 deels ook uitgedrukt in grondstofequivalenten).

 30/04/2024

 Milieu-economische rekeningen en analyses

Deze rekening toont de verdeling van 3 types milieubelastingen (energiebelastingen, transport­belastingen en pollutie/grondstofbelastingen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.1.1), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 1997-2008.

 13/09/2012

 Milieu-economische rekeningen en analyses

Deze rekening toont de verdeling van vier types milieubelastingen (energiebelastingen, transportbelastingen, belastingen op vervuiling en belastingen op hulpbronnen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.2 A64), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 2008-2022.

 30/04/2024

 Milieu-economische rekeningen en analyses

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de multiplicatoren van de productie, de factorinkomens, het inkomen van de huishoudens en de werkgelegenheid. Ze zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting Matrix (NAM) voor het jaar 2010, die overeenstemt met de input-outputtabellen 2010 die in december 2013 gepubliceerd werden (in ESR95).

 17/05/2016

 Sectorale rekeningen en analyses

De databank bevat fotografische opnames van de overheidsparticipatie in ondernemingen van de marktsector in 1997, 2003 en 2009. De belangrijkste informatie betreft de verdeling van die participaties volgens beleidsniveau, de juridische status van de onderneming in kwestie of de bedrijfstak waartoe ze behoort.

 14/07/2011

 Structurele Studiën

De gegevens in deze bestanden zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotiënten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2023-2070 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

 13/02/2024

 Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

 18/07/2023

 Arbeidsmarkt, Macro-economische vooruitzichten en analyses

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige), voor de periode 1990/95-2008.

 30/09/2011

 Milieu-economische rekeningen en analyses

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en bedrijfstak van de milieugoederen en -dienstensector tijdens de periode 2014-2021.

 31/10/2023

 Milieu-economische rekeningen en analyses

De databank mobiliteits-en vervoerindicatoren verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Ze  is in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld (internet site).

 21/04/2020

 Transport

Deze rekeningen tonen de evolutie en de samenstelling volgens milieudomein en institutionele sector van de productie van milieubeschermende diensten en de uitgaven voor milieubescherming tijdens de periode 2014-2021.

 20/12/2023

 Milieu-economische rekeningen en analyses

Deze databank bevat de indicatoren die gebruikt worden om de vooruitgang van België te volgen naar de 17 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. Een gedetailleerde balans van 51 indicatoren werd opgesteld. 

 29/06/2021

 Duurzame ontwikkeling

De excelbestanden die in deze databank verzameld zijn vervolledigen de publicatie “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040” die om de drie jaar wordt geüpdated.

 26/04/2022

 Transport

Please do not visit, its a trap for bots