Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

2018

 • De modellering van de regionale economieën in België 20/11/2018 

  De Brusselse, Vlaamse en Waalse economieën zijn sterk met elkaar verbonden, maar laten ook grote verschillen optekenen. Dat doet tal van vragen rijzen. Wat zijn de specifieke kenmerken voor elk van de drie gewesten? Op welke manier kunnen de vroegere regionale economische evoluties de activiteit van de komende jaren voorspellen? Op welke manier kunnen de nieuwe bevoegdheden van de gewesten (zoals lastenverlagingen op de arbeidskosten) een impact hebben op de macro-economische prestaties?

2017

 • PROMES - Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg 21/11/2017 

  In 2015 werd in België bijna één derde van de sociale uitgaven besteed aan gezondheidszorg. Om een beter inzicht te verwerven in de factoren die de evolutie van die uitgaven bepalen, heeft het Federaal Planbureau, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het projectiemodel PROMES (PROjecting MEdical Spending) ontwikkeld. Beide instellingen hebben de intentie om het model te gebruiken ter ondersteuning van de uitgavenramingen en impactstudies van beleidsmaatregelen in het kader van hun wettelijke opdracht.

2015

 • Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 08/12/2015 

  Het Federaal Planbureau publiceert om de drie jaar nieuwe langetermijnvooruitzichten van de transportvraag in België. De publicatie van dit jaar is de derde in haar reeks. De evolutie van de transportvraag die hierin wordt beschreven:

  • stemt overeen met vooruitzichten bij ongewijzigd beleid; ze hebben betrekking op het vervoer van zowel personen als goederen;
  • houdt rekening met het effect van de evolutie van de macro-economische en sociaaldemografische context op de transportvraag;
  • omvat een impactanalyse van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, alsook van de externe kosten gerelateerd aan milieu en verkeerscongestie.

2013

 • CMTEA Workshop “Revival of the medium-term outlook in times of crisis”  01/02/2013 

  In the recent past, medium‐term projections were given less attention than short‐term analyses. However, things appear to have evolved and mid‐term prospects seem to be enjoying a renewed interest. Since the outbreak of the financial crisis, many countries have been confronted with large imbalances in terms of high unemployment, unused production capacities or financial deficits. In the longer term, demographic changes, including population ageing, are likely to cause massive changes in the composition of GDP. Addressing these various challenges can only be considered in the context of medium‐ and long‐term scenarios.

2012

 • Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 18/09/2012 

  De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau (FPB) hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwe langetermijnvooruitzichten voor transport in België. Het colloquium vindt plaats op 18 september in de voormiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project 18/09/2012 

  Het consortium VITO-FPB-VUB en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project. De workshop vindt plaats op 18 september in de namiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 13/09/2012 

  Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het opmaken van de Belgische milieu-economische rekeningen. Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de Nationale Rekeningen, en maken het mogelijk om op consistente wijze milieugegevens te combineren met economische gegevens per institutionele sector of per bedrijfstak. Milieu-economische analyses op het niveau van institutionele sectoren en bedrijfstakken worden zo aanzienlijk makkelijker uit te voeren. Deze workshop presenteert een aantal analyses op basis van de milieu-economische rekeningen voor België. Ook de Gewesten besteden steeds meer aandacht aan milieu-economische analyses. Zowel het Waals als het Vlaams Gewest zullen een aantal van hun analyses presenteren. Milieu-economische analyses op basis van milieurekeningen worden verder actief gestimuleerd door Eurostat, dat steeds meer met vragen naar dergelijke analyses vanuit de Europese Commissie geconfronteerd wordt. Om het seminarie af te ronden, zal Eurostat haar eigen werk op dit gebied voorstellen, alsook een aantal analyses gemaakt in andere EU-landen.

 • Toekomstige behoeften aan en gebruik van langdurige zorg in België en Europa: resultaten van twee projectiemodellen 01/03/2012 

  Het Federaal Planbureau heeft het genoegen u uit te nodigen op de workshop “Toekomstige behoeften aan en gebruik van langdurige zorg in België en Europa: resultaten van twee projectiemodellen” dat zal plaatsvinden op donderdag 1 maart 2012 om 10u00. U vindt hierbij het gedetailleerd programma. Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

  De demografische veroudering van de bevolking zal leiden tot een groeiende groep van ouderen, waarvan een deel behoefte zal hebben aan langdurige zorg als gevolg van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven (Activities of Daily Living – ADL). Om de toekomstige noden te kunnen inschatten, werden op het Federaal Planbureau twee modellen ontwikkeld waarvan de methodologie en de projectieresultaten tijdens dit seminarie zullen worden uitgelegd. Het eerste deel van het seminarie is gewijd aan de resultaten van het Europees onderzoeksproject ANCIEN, waarmee projecties werden gemaakt voor vier EU-lidstaten (Nederland, Duitsland, Spanje en Polen). In het tweede deel wordt een Belgisch model voorgesteld dat werd ontwikkeld in het kader van een recent onderzoeksproject in opdracht van de FOD Volksgezondheid, met als doel de toekomstige benodigde capaciteit in de residentiële zorgsector in te schatten.

2011

 • Simulating policy alternatives for public pension in Japan 01/12/2011 

  Het Federaal Planbureau heeft het genoegen u uit te nodigen op het seminar ”Simulating policy alternatives for public pension in Japan » door  Mr Seiichi Inagaki (Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Tokyo).

  Dit seminar vindt plaats op donderdag 1 december, om 10u00, op het Federaal Planbureau (47-49 kunstlaan, 1000 Brussel). Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

 • Voorstelling van de nieuwe energievooruitzichten voor België tegen 2030 24/11/2011 

  Aansluitend bij het colloquium omtrent het thema klimaat/energie dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven organiseert tijdens de voormiddag van 24 november, heeft het Federaal Planbureau het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwe energievooruitzichten op lange termijn voor België. Ze heeft plaats tijdens de namiddag van dezelfde dag en op dezelfde plaats.

  Als bijlage vindt u een gedetailleerd programma van de voorstelling, alsook de inschrijvingsmodaliteiten. Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

Please do not visit, its a trap for bots