Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

2021

 • Toelichting over de bevolkingsvooruitzichten in het kader van Covid-19 01/04/2021 

  [[Illustration_Picture]]

  De geactualiseerde demografische vooruitzichten voor België werden gepubliceerd in januari 2021, midden in de gezondheidscrisis. De impact van Covid-19 op het sterftecijfer in 2020 is reeds goed gedocumenteerd. Niettemin zal deze crisis op korte en middellange termijn ook een weerslag hebben op de andere componenten van de bevolkingsgroei, namelijk de internationale migratie en de vruchtbaarheid.  Tijdens dit seminarie zal de aandacht niet alleen uitgaan naar de toekomstige evolutie van de bevolking in België, maar ook naar de componenten ervan: geboorten, overlijdens en internationale migratie. Het zal ook de gelegenheid zijn om een scenario zonder Covid-19 voor te stellen. Dit scenario maakt het mogelijk de impact van de gezondheidscrisis op de bevolkingsgroei in België te analyseren.

 • Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse 01/03/2021 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau maakt sinds 20 jaar langetermijnenergievooruitzichten voor België, met een frequentie van één studie om de drie jaar. De eerste editie werd gepubliceerd in januari 2001 en de zesde en meest recente editie in oktober 2017. In het najaar van 2020 hadden er nieuwe energievooruitzichten moeten verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Een van de redenen is het ontbreken van een recente Europese oefening waarop de energievooruitzichten van 2020 kunnen bouwen. Om in overeenstemming te zijn met de Europese context, zijn de Belgische vooruitzichten immers grotendeels gebaseerd op de projecties van de Europese Commissie, waarvan de laatste publicatie dateert van 2016. In plaats van nieuwe Belgische vooruitzichten werd ervoor gekozen om een project dat ons al lang interesseerde concreet gestalte te geven: een retrospectieve analyse van de voorgaande vooruitzichten ondernemen en publiceren.

2020

 • Fuel for the future - Hoe ziet de Belgische energiemix eruit in 2050? 10/12/2020 

  [[Illustration_Picture]]

  In deze presentatie wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik worden geschetst: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de netto-invoer van elektriciteit, de flexibele vraag en de productie van waterstof.

 • Inkomensverlies bij werknemers en zelfstandigen door de COVID-19-crisis 08/10/2020 

  [[Illustration_Picture]]

  Als gevolg van de COVID-19 crisis kunnen werkgevers gebruikmaken van een regeling tijdelijke werkloosheid wanneer ze de arbeidsduur van hun werknemers tijdelijk moeten verminderen. Zelfstandigen die verplicht zijn hun activiteit te onderbreken, of die hun activiteit vrijwillig onderbreken, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op een overbruggingsrecht. Op basis van een aantal simulaties verschaffen we inzicht in de mate waarin het beschikbaar inkomen wijzigt als gevolg van een terugval op een systeem van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). 

2018

 • De modellering van de regionale economieën in België 20/11/2018 

  [[Illustration_Picture]]

  De Brusselse, Vlaamse en Waalse economieën zijn sterk met elkaar verbonden, maar laten ook grote verschillen optekenen. Dat doet tal van vragen rijzen. Wat zijn de specifieke kenmerken voor elk van de drie gewesten? Op welke manier kunnen de vroegere regionale economische evoluties de activiteit van de komende jaren voorspellen? Op welke manier kunnen de nieuwe bevoegdheden van de gewesten (zoals lastenverlagingen op de arbeidskosten) een impact hebben op de macro-economische prestaties?

2017

 • PROMES - Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg 21/11/2017 

  [[Illustration_Picture]]

  In 2015 werd in België bijna één derde van de sociale uitgaven besteed aan gezondheidszorg. Om een beter inzicht te verwerven in de factoren die de evolutie van die uitgaven bepalen, heeft het Federaal Planbureau, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het projectiemodel PROMES (PROjecting MEdical Spending) ontwikkeld. Beide instellingen hebben de intentie om het model te gebruiken ter ondersteuning van de uitgavenramingen en impactstudies van beleidsmaatregelen in het kader van hun wettelijke opdracht.

2015

 • Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 08/12/2015 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau publiceert om de drie jaar nieuwe langetermijnvooruitzichten van de transportvraag in België. De publicatie van dit jaar is de derde in haar reeks. De evolutie van de transportvraag die hierin wordt beschreven:

  • stemt overeen met vooruitzichten bij ongewijzigd beleid; ze hebben betrekking op het vervoer van zowel personen als goederen;
  • houdt rekening met het effect van de evolutie van de macro-economische en sociaaldemografische context op de transportvraag;
  • omvat een impactanalyse van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, alsook van de externe kosten gerelateerd aan milieu en verkeerscongestie.

2013

 • CMTEA Workshop “Revival of the medium-term outlook in times of crisis”  01/02/2013 

  [[Illustration_Picture]]

  In the recent past, medium‐term projections were given less attention than short‐term analyses. However, things appear to have evolved and mid‐term prospects seem to be enjoying a renewed interest. Since the outbreak of the financial crisis, many countries have been confronted with large imbalances in terms of high unemployment, unused production capacities or financial deficits. In the longer term, demographic changes, including population ageing, are likely to cause massive changes in the composition of GDP. Addressing these various challenges can only be considered in the context of medium‐ and long‐term scenarios.

2012

 • Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 18/09/2012 

  [[Illustration_Picture]]

  De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau (FPB) hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwe langetermijnvooruitzichten voor transport in België. Het colloquium vindt plaats op 18 september in de voormiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project 18/09/2012 

  [[Illustration_Picture]]

  Het consortium VITO-FPB-VUB en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project. De workshop vindt plaats op 18 september in de namiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Please do not visit, its a trap for bots