Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (42)

2021

 • Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled 18/10/2021

  Deze paper onderzoekt welke rol offshore wind kan spelen om België te helpen klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. De Belgische Exclusieve Economische Zone is beperkt en de exploitatie ervan voor energiedoeleinden kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Daarom kijkt deze paper naar de ontwikkeling van gezamenlijke hybride offshore windprojecten die in hernieuwbare energiecapaciteit voorzien en tegelijk als interconnectoren kunnen dienen die verschillende landen met elkaar verbinden. Er worden twee scenario's gedefinieerd en bestudeerd, die verschillen in het ambitieniveau om deze hybride hubs te ontwikkelen en de nodige elektriciteit te leveren voor een gedefossiliseerde Belgische economie.

  Working Papers - Working Paper 08-21  Publication(en),

2020

 • Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse 10/12/2020

  Het Federaal Planbureau maakt sinds 20 jaar langetermijnenergievooruitzichten voor België, met een frequentie van één studie om de drie jaar. De eerste editie werd gepubliceerd in januari 2001 en de zesde en meest recente editie in oktober 2017. In het najaar van 2020 hadden er nieuwe energievooruitzichten moeten verschijnen, maar dat zal niet het geval zijn. Een van de redenen is het ontbreken van een recente Europese oefening waarop de energievooruitzichten van 2020 kunnen bouwen. Om in overeenstemming te zijn met de Europese context, zijn de Belgische vooruitzichten immers grotendeels gebaseerd op de projecties van de Europese Commissie, waarvan de laatste publicatie dateert van 2016. In plaats van nieuwe Belgische vooruitzichten werd ervoor gekozen om een project dat ons al lang interesseerde concreet gestalte te geven: een retrospectieve analyse van de voorgaande vooruitzichten ondernemen en publiceren.

  Vooruitzichten - FOR_ENERGY2020_12251  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 21/10/2020

  In dit rapport wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Dit rapport richt zich in feite op twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de vereiste investeringen in infrastructuur (interconnecties, elektrolysers, opslag). 

  Working Papers - Working Paper 04-20  Publication(en),

2018

 • Insights in a clean energy future for Belgium - Impact assessment of the 2030 Climate & Energy Framework 17/05/2018

  In oktober 2017 heeft het Federaal Planbureau zijn driejaarlijkse energievooruitzichten gepubliceerd. Die vooruitzichten documenteren de Belgische energie- en broeikasgasemissieprojecties bij ongewijzigd beleid tegen 2050. Ze tonen dat België ver verwijderd is van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Pakket schone energie en het Akkoord van Parijs. Daarom moeten deze vooruitzichten worden aangevuld door een ander rapport dat een andere invalshoek aanneemt. Dat rapport beschrijft drie alternatieve beleidsscenario’s die zowel verenigbaar zijn met het Europese klimaat- en energiekader 2030 als met de broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2050 op EU-niveau.

  Working Papers - Working Paper 05-18  Publication(en), Slides - Danielle Devogelaer & Dominique Gusbin (BFP - FPB)(en), Slides - Jos Delbeke (European Commission)(en), Slides - Peter Claes (Febeliec)(en),

2017

 • Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid 27/10/2017

  Deze energievooruitzichten beschrijven de evolutie van het nationaal energiesysteem tot 2050 bij ongewijzigd beleid. Het laat toe op Belgisch niveau lessen te trekken over de eventuele nood aan bijkomend beleid en maatregelen in de context van het Europese klimaat- en energiekader tegen 2030 en de transitie naar een lagekoolstofmaatschappij tegen 2050. In dat opzicht kan dit rapport een waardevolle bijdrage leveren aan het debat over het interfederale energiepact dat erop gericht is een gemeenschappelijke energievisie te bepalen voor de verschillende gefedereerde entiteiten tegen 2030 en 2050.

  Vooruitzichten - EFEN2017  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Economische vooruitzichten 2017-2022 20/06/2017

  De Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau laten toe om een toekomst ‘bij ongewijzigd beleid’ te schetsen van de Belgische economie voor de komende vijf jaar. De Vooruitzichten 2017-2022 houden rekening met een bescheiden economisch herstel in de eurozone en worden gekenmerkt door economische beleidsmaatregelen op Belgisch niveau die de groei arbeidsintensiever maken.

  Vooruitzichten - Economic outlook 2017-2022  Publication(fr), Presentation - slideshow(mix), Publicatie(nl),

2015

 • Economische vooruitzichten 2015-2020 12/05/2015

  De ‘Economische vooruitzichten 2015-2020’ kondigen een groeiherstel van de Belgische economie aan. Die groei is nog relatief bescheiden (gemiddeld 1,5 % per jaar), maar zou gepaard gaan met een vrij sterke werkgelegenheidsgroei (gemiddeld bijna 34 000 jobs per jaar). Het economisch gewicht van de gezamenlijke overheid zou afnemen, o.m. in termen van werkgelegenheid, en samen met de daling van de rentelasten bijdragen tot de aanzienlijke vermindering van het overheidstekort, dat 1,1 % van het bbp zou bedragen in 2020.

  Vooruitzichten - Economic outlook 2015-2020  Publication(fr), Publicatie(nl), Synthèse(fr), Synthese(nl), Évolutions macroéconomiques(fr), Marché du travail(fr), Finances publiques(fr), Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre(fr), Macro-economische evoluties(nl), De arbeidsmarkt(nl), Overheidsfinanciën(nl), Energieverbruik en broeikasgasemissies(nl),

 • 2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 29/04/2015

  Het Federaal Planbureau heeft op 17 oktober 2014 de vijfde editie van zijn driejaarlijkse langetermijn­energievooruitzichten gepubliceerd. Het rapport beschrijft een Referentiescenario tot 2050 en toont daarbij aan er een belangrijke kloof bestaat tussen dit Referentiescenario en de inspanningen die nodig zijn om op koers te blijven voor het Europese Klimaat- en Energiekader tegen 2030 en de transitie naar een koolstofarme economie tegen 2050. Die analyse onderstreept dan ook de nood aan bijkomend beleid en maatregelen. Die vaststelling vormde de aanleiding voor het schrijven van deze Working Paper waarin drie beleidsscenario’s worden geanalyseerd die verenigbaar zijn met de uitdagingen aangestipt door de Europese Raad op het vlak van broeikasgasemissiereducties tegen 2030 en 2050. De paper beschrijft de impact op het Belgisch energiesysteem, naast een aantal welbepaalde milieu- en socio-economische effecten.

  Working Papers - Working Paper 03-15  Publication(en),

2014

 • Het Belgische energiesysteem in 2050: Waar naartoe? - Beschrijving van een Referentiescenario voor België 17/10/2014

  Het Federaal Planbureau publiceert om de drie jaar een rapport waarin de langetermijnenergievooruitzichten voor België worden beschreven. Dit rapport is ondertussen al het vijfde in de reeks. De voorgestelde energievooruitzichten simuleren het Europees wetgevend Klimaat/Energiepakket voor België tegen 2020. De publicatie beperkt zich echter niet tot de horizon 2020, maar schetst de evolutie van het Belgische energiesysteem tot 2050.

  Vooruitzichten - EFEN2014  Publication(fr), Publicatie(nl),

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Belgium’s energy future challenged by climate change 10/12/2007

  Every three years, the Federal Planning Bureau  releases a publication on the long-term energy projections  for Belgium, based on the energy model PRIMES.  This Planning Paper is the third in the series and puts the  emphasis on the link with climate change. Amongst  other things, a baseline and a selection of emission  reduction scenarios for the period after 2012 are  described.

  Artikels - Article 2007121002  

 • Energievooruitzichten voor België tegen 2030 in een tijdperk van klimaatverandering 31/10/2007

  Het Federaal Planbureau heeft de traditie om om de 3 jaar een Planning Paper uit te brengen waarin de langetermijnenergievooruitzichten voor België worden beschreven. Deze PP is de derde in de reeks, deze keer werd het accent gelegd op de link met klimaatverandering. Inspiratie daarvoor werd geput uit drie recente studies die door het FPB werden gepubliceerd, nl. de post-2012-klimaatstudie voor federaal minister van Leefmilieu B. Tobback, de Belgische energiebeleidsstudie tegen 2030 opgesteld in het kader van de werkzaamheden van de Commissie Energie 2030 die door federaal minister van Energie M. Verwilghen in het leven is geroepen en een Working Paper die een scharnierpunt vormt tussen bovenvermelde studies, de “toelichtings-WP”. De drie rapporten vertrekken van eenzelfde referentiescenario, maar verschillen in de keuze van alternatieve scenario’s. In deze PP worden hun aanpakken hernomen, gecombineerd en de belangrijkste lessen naar voren geschoven, aangevuld met de bespreking van een volledig nieuw scenario rond energie-efficiëntie en energiebesparingen.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 102  Publication(fr), Résumé(fr), Publication(nl), Samenvatting(nl),

 • Regionalisation of long-term energy projections for Belgium (horizon 2030) 05/10/2007

  In 2004, the Federal Planning Bureau has published two reports on long-term energy projections. They describe long-term energy projections for Belgium, but do not provide results on the level of the three Belgian regions (Flemish, Walloon and Brussels Capital). Since some major responsibilities in the field of energy have been regionalised, an insight into regional energy projections seems to be indispensable. The regions not only have to prepare an energy policy plan for the short term, but also have to come up with an energy plan that overlooks a more elaborate time horizon. At the request of theregions, the Federal Planning Bureau therefore embarked on a regionalisation of the energy scenarios described in the two cited reports, the results of which can be found in two working papers: one describing the results for the Flemish Region, the other the Region of Brussels Capital.

  Artikels - Article 2007100502  

 • Regionalisatie van de energievooruitzichten voor België tegen 2030: resultaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 06/06/2007

  In 2004 heeft het Federaal Planbureau 2 rapporten gepubliceerd, getiteld “Energievooruitzichten voor België tegen 2030” (Planning Paper 95) en “Demande maîtrisée d’électricité: élaboration d’une projection à l’horizon 2020” (Working Paper 19-04). Deze rapporten richten zich op de natie België en geven geen cijfers voor de gewesten. Op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het Federaal Planbureau overgegaan tot een regionalisatie van de energiescenario’s beschreven in deze twee rapporten. Daarnaast werden de resultaten van deze regionalisatie-oefening voor het jaar 2000 vergeleken met de cijfers van de gepubliceerde regionale energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Working Papers - Working Paper 09-07  Publication(fr), Publication(nl),

 • Regionalisatie van de energievooruitzichten voor België tegen 2030: resultaten voor het Vlaams Gewest 16/04/2007

  In 2004 heeft het Federaal Planbureau 2 rapporten gepubliceerd, getiteld "Energievooruitzichten voor België tegen 2030" (Planning Paper 95) en "Demande maîtrisée d'électricité: élaboration d'une projection à l'horizon 2020" (Working Paper 19-04). Deze rapporten richten zich op de natie België en geven geen cijfers voor de gewesten. Op vraag van het Vlaams Gewest is het Federaal Planbureau overgegaan tot een regionalisatie van de energiescenario's beschreven in deze twee rapporten. Daarnaast werden de resultaten van deze regionalisatie-oefening voor het jaar 2000 vergeleken met de cijfers van de gepubliceerde regionale energiebalans van het Vlaams Gewest.

  Working Papers - Working Paper 07-07  Publication(fr), Publication(nl),

 • Energy policy and the climate issue: a challenge for Belgium 06/03/2007

  This paper sheds light on several challenges related to the development of the energy system in Belgium up to 2050, taking into account constraints on the emissions of greenhouse gases (GHG) in a European context. It is based on two studies carried out by the Federal Planning Bureau in 2006 that deal with the related energy and climate change issues.

  Artikels - Article 2007030602  

 • Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen 31/01/2007

  Dit document is gebaseerd op twee studies die het Federaal Planbureau in 2006 maakte over de energieproblematiek en de strijd tegen de klimaatverandering die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het document werpt ook een licht op de uitdagingen voor het Belgische energiebeleid tegenover de klimaatuitdaging. Het document bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt meer uitleg gegeven over enkele sleutelfasen bij de onderhandelingen over de doelstellingen om de broeikasgasemissies te verminderen na 2012 en dit in een Europese context. Verder wordt hier het toegepaste analysekader geschetst. Vertrekkend van een Europese doelstelling die, ten opzichte van 1990, een emissiereductie van 30 % beoogt in 2030, werd voor België geëvalueerd wat de impact zou zijn als die doelstelling zou behaald worden. Die evaluatie wordt in het tweede deel beschreven. Drie dimensies van de evaluatie worden aangesneden: de evolutie van het Belgische energiesysteem bij ongewijzigd beleid, de impact van de Europese doelstelling op het energiesysteem en de impact van het klimaatbeleid op de Belgische economie. In het derde deel gaat de aandacht naar de veranderingen in het energiesysteem en in de maatschappij verenigbaar met een duurzame ontwikkeling die zich tegen 2050 zouden kunnen voordoen. Die zouden vorm kunnen krijgen door gerichte inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling en door gedragsveranderingen, om zo tot een vermindering van broeikasgasemissies van 50 à 80 % voor België te komen.

  Working Papers - Working Paper 01-07  Publication(fr), Publication(nl),

First page Previous page 1 van 2  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots