Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Twee experten op het gebied van energie en klimaat (M/V/X) - Contracten van onbepaalde duur 08/09/2021

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

De toekomstige evolutie van de Belgische energiemix en de elektriciteitssector in het kader van de energietransitie naar klimaatneutraliteit, de energiebevoorradingszekerheid, de sectorale en economische impact van het te voeren beleid en de te nemen maatregelen: kunnen al deze actuele thema’s die centraal staan in de maatschappelijke debatten jouw belangstelling wekken? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig, gematigd en hou je van uitdagingen? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel. Het Federaal Planbureau is op zoek naar twee experten voor zijn activiteiten op het gebied van energie en klimaat.

FUNCTIE

Binnen de equipe ‘Energie-Klimaat’ zal je de volgende (wettelijke) taken uitvoeren:

 • Meewerken aan het opstellen van energievooruitzichten op lange termijn voor België en de sectorale en economische effecten daarvan evalueren, alsook de impact op de broeikasgasemissies berekenen.
 • Vaardigheden verwerven om de technologische en gedragsuitdagingen te begrijpen die moeten worden aangepakt om de energietransitie naar klimaatneutraliteit te verwezenlijken; scenario's analyseren die met deze doelstelling verenigbaar zijn.
 • Volgen van en deelnemen aan methodologische besprekingen over de modellen die worden gebruikt om deze vraagstukken te bestuderen.
 • Methodologische ondersteuning bieden aan de gefedereerde entiteiten bij de besprekingen en de uitvoering van de verschillende energie-klimaatcomponenten van de Green Deal en het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht; meewerken aan de verschillende Europese rapporteringen of voor het Internationaal Energieagentschap.
 • Kosten-batenanalyses uitvoeren van scenario's die verenigbaar zijn met de toereikendheid (‘adequacy’) van het Belgisch elektriciteitssysteem.
 • Meewerken aan analyses voor de opvolging van de elektriciteitsbevoorradingszekerheid en de ontwikkeling van het transmissienet in België.
 • Samenwerken met andere equipes van het Federaal Planbureau (transport, duurzame ontwikkeling, economische vooruitzichten op middellange termijn, enz.) rond energie- en klimaatvraagstukken.
 • Studierapporten opstellen en presenteren voor verschillende doelgroepen.

PROFIEL

 • Je hebt een universitair diploma in de (toegepaste) economie met een kwantitatieve oriëntering of in de (toegepaste) wetenschappen (licentie, master, doctoraat).
 • Je beschikt over meerdere jaren beroepservaring op het gebied van energie en/of klimaat en/of de elektriciteitsmarkt (gegevens, modellering, stakeholders, beleid, enz.).
 • Je beheerst één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken.
 • Je schuwt geen cijfers, je hebt een goed synthesevermogen en uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. Sociale ingesteldheid en communicatieve vaardigheden zijn onmiskenbare pluspunten voor deze functie.
 • Je bent enthousiast, nieuwsgierig, gematigd en creatief.

De volgende criteria worden als troeven beschouwd

 • Je hebt een goede kennis van energie- en broeikasgasemissiebalansen en je hebt onderzoek gedaan naar koolstofvrije of koolstofarme technologieën voor energieproductie en -verbruik.
 • Je bent goed op de hoogte van de elektriciteitsmarkt en de werkingsregels ervan.
 • Je bent vertrouwd met het Belgische institutionele landschap, de bevoegdheidsverdeling op het vlak van energie en klimaat en het Europese energie- en klimaatbeleid.
 • Je hebt ervaring in het aansturen van een team.
 • Je hebt kennis van het Engels.

WERKGEVER

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het FPB maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een federale openbare instelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft en dus een maatschappelijke rol speelt. Naast die rol hecht het Federaal Planbureau ook veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van zijn personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau behoort de equipe ‘Energie-Klimaat’ tot de Sectorale Directie en werkt ze mee aan de opmaak van de energievooruitzichten op lange termijn voor België en aan de analyse van specifieke energievraagstukken (waaronder elektriciteit) in het kader van de transitie naar klimaatneutraliteit.

WEDDE EN VOORDELEN

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert, is vastgesteld in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 625,25 euro, 4 834,18 euro na drie jaar en 5 321,66 euro na tien jaar. De geldelijke anciënniteit die bij de aanwerving wordt erkend, is gebaseerd op de verworven nuttige ervaring.

Naast het loon krijg je tal van voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, mogelijkheid voor een fietsvergoeding, gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair, flexibele uurregeling, telewerk, opleidingsmogelijkheden, voordelige hospitalisatieverzekering en een voordelig gsm-abonnement.

Door zijn centrale ligging is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Het gebouw van het Federaal Planbureau is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen en de definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

KANDIDAATSTELLING

De kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. Ze genieten de burgerlijke en politieke rechten en hebben een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking.

De kandidaten worden uitgenodigd om ten laatste op 05.10.2021, per post of e-mail, hun kandidatuur in te dienen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van hun diploma(‘s), gericht aan de heer Philippe Donnay, Commissaris bij het Plan, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of phd@plan.be (referentienummer SDDS/2021/04).

De ingediende kandidatuur vermeldt:

 • de behaalde academische graden voor de diploma’s op basis waarvan de kandidatuur wordt gesteld, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies;
 • de vroegere beroepsbezigheden, met vermelding van de duur en de aard van de verantwoordelijkheden die de kandida(a)t(e) uitoefende bij elke functie;
 • de stages en wetenschappelijke activiteiten waaraan de kandida(a)t(e) heeft deelgenomen sinds het einde van zijn of haar studies, met vermelding van de persoonlijke inbreng in die werkzaamheden;
 • de lijst van publicaties van de kandida(a)t(e), met vermelding van de juiste bibliografische verwijzingen.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kunnen verkregen worden bij Dominique Gusbin (02/507.74.27– dg@plan.be) of bij Joost Verlinden (02/507.74.25 – jv@plan.be) Andere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots