Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Energievooruitzichten tegen 2050 (editie van mei 2024) - Statistische bijlage [ENFOR_2024]

 Updates

04/06/2024

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid».

Het hieronder weergegeven bestand bevat gegevens voor de periode 2005-2050. De statistieken en vooruitzichten werden ingedeeld in 6 thema’s:

  • Het bruto binnenlands verbruik van energie (Bbv);
  • Het finaal energieverbruik (FEV);
  • Vraag en aanbod van elektriciteit (Elec-TWh);
  • De elektriciteitsproductiecapaciteit (Elec-MW);
  • De broeikasgasemissies (Emissies);
  • De indicatoren gelinkt met het energiesysteem en de Fit-for-55 strategie (Indicatoren-EnergieKlimaat).
  • Sociaal – economische indicatoren (Indicatoren-SociaalEconomisch).

Please do not visit, its a trap for bots