Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Werving van de Commissaris bij het Plan (M/V/X) 06/05/2022

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

De Eerste Minister en de Minister van Economie zullen weldra overgaan tot de aanwerving van de Commissaris bij het Plan (Franse taalrol).

Beschrijving van de instelling.

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut die is opgericht bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen. De taken van deze instelling zijn omschreven in artikel 127 van deze wet.

Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en onderzoekt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling.

Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, de wetgevende kamers, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad, alsmede van internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

De aanwijzing van de geschikte kandidaat zal gebeuren volgens de procedure bepaald in artikel 12 van het koninklijk besluit van 24 mei 1971 houdende statuut, organisatie en werkingsmodaliteiten van het Planbureau dat bepaalt dat de Commissaris bij het Plan wordt benoemd door de Koning op voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Economie.

Bij toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende statuut van het personeel van het Planbureau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juni 1980, 1 augustus 1984, 27 juni 2001, 20 maart 2003, 20 december 2007 en 21 mei 2013, worden de leden van het Planbureau benoemd voor een mandaat van maximum negen jaar; dit mandaat is hernieuwbaar.

De kandidaten moeten op het ogenblik van de indiensttreding beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. van onberispelijk gedrag zijn;
4. houder zijn van een master diploma afgeleverd door een universiteit.

De voorkeur zal gegeven worden aan de kandidaat die aan de hiernavolgende voorwaarden voldoet :

 • Tien jaar nuttige ervaring hebben of zes jaar ervaring hebben met moderne managementtechnieken toepasbaar op een sterk geïnformatiseerde en multidisciplinaire organisatie.
 • Een goede kennis hebben van alle thema's die door het Federaal Planbureau worden behandeld.
 • Goede kennis van het Belgisch institutioneel kader, vooral wat betreft de relaties met de actoren van het sociaal en economisch beleid.
 • Goede kennis van het Europees en internationaal institutioneel kader, vooral wat betreft de relaties met Europese en internationale overheidsinstellingen die werken rond het economisch en sociaal beleid.
 • Vertrouwd zijn met het politieke besluitvormingsproces.

Beschrijving van de functie.

Doel van de functie

Bijdragen tot de uitbouw van een strategische visie voor het Federaal Planbureau, het opstellen van de strategische vijfjarennota's coördineren; toezien op de uitvoering van de in de halfjaarlijkse werkprogramma's opgenomen projecten om te beantwoorden aan de in de wet omschreven opdrachten en aan de verzoeken van de stakeholders, in hoofdzaak, de Ministerraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Deze functie is heel nauw verbonden met die van het Federaal Planbureau zelf, nl. bijdragen tot de uitbouw van een prospectieve en strategische visie voor België en de Belgische staat door, op een autonome manier, vooruitzichten, diagnostische studies en beleidsevaluaties te maken.

Het werkprogramma zodanig te ontwikkelen dat het bijdraagt tot de voorbereiding van het federale regeringsbeleid op het vlak van begroting, economie, maatschappij en milieu en de objectivering van de maatschappelijke keuzes voor de burger mogelijk maakt. Dat vereist een grote mate van werkingsautonomie.

Functiecontext

Interne relaties

Voorzitter van het directiecomité van het Federaal Planbureau en aldus toezien op de goede uitvoering van de werkzaamheden binnen de twee directies (de Algemene Directie en de Sectorale Directie) en de operationele diensten. Hij verzekert ook de samenhang tussen deze werkzaamheden.

De dagelijkse leiding van het FPB verzekeren met de steun van de verantwoordelijken van de twee directies en de operationele diensten.

Voorzitter van het Basisoverlegcomité (BOC) en het Preventiecomité (CPBW).

In overleg met de adjunct-commissaris, opvolging van een aantal werkgroepen van het Federaal Planbureau (groep Greening: EMAS en BIM ecodynamische bedrijfslabels; INFOSEC: opvolging GDPR en informatiebeveiliging; communicatiecel; diversiteit en inclusie, ...).

Interne betrekkingen binnen de federale overheid

 • Rapportering, in de vorm van publicaties en presentaties, aan de Ministerraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Nationale Arbeidsraad en aan het Parlement in het kader van de uitvoering van de in de wet omschreven opdrachten van het FPB.
 • Lid van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Nationale Rekeningen.
 • Lid van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën, en in die functie ondervoorzitter van de Studiecommissie voor de vergrijzing.
 • Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor de Economische Begroting.

Externe betrekkingen

 • De Belgische delegatie in het Comité voor Economische Politiek van de Europese Unie leiden of een van zijn medewerkers daartoe machtigen en in die hoedanigheid de Ecofin-Raden voorbereiden.
 • De Belgische delegatie in het Comité voor Economische Politiek van de OESO leiden of een van zijn medewerkers daartoe machtigen.

Omvang (aantal personen, toegevoegde waarde, kader, budget,...) :

 • Aantal personeelsleden: 95-tal waarvan 80 universitairen, hoofdzakelijk economen, maar ook wiskundigen, ingenieurs en anderen.
 • Jaarlijkse publicatie op de website van het FPB van meer dan 40 rapporten, in verband met terugkerende werkzaamheden of analyses op verzoek of op eigen initiatief.
 • Globale begroting FPB: 12.000.000 euro (staatstoelage: 11.500.000 euro; eigen ontvangsten vanuit onderzoeksprojecten: 500.000 euro ).

Resultaatgebieden

1. Bestuur van het Federaal Planbureau

 • Een strategische visie uitbouwen.
 • Projecten opstarten, de uitwerking ervan organiseren, de resultaten evalueren en de projecten finaliseren (publicatie van rapporten, studies en informaticaprojecten, enz.) om te beantwoorden aan de wettelijke opdrachten en ad-hocverzoeken van de opdrachthouders van het FPB.
 • De besteding van de middelen coördineren in samenwerking met de adjunct-commissaris (budget, contractuele financieringen, human resources) en het zoeken naar en onderhandelen over bijkomende middelen met name door het afsluiten van onderzoekscontracten.
 • De ontwikkeling van directe medewerkers sturen, motiveren, evalueren en verzekeren met het oog op de verwezenlijking van de vastgelegde doelstellingen.

2. Vertegenwoordiging België in europese en internationale instellingen

 • Onderhandelen over standpunten, aanbevelingen en conclusies van de bovenvermelde comités om het standpunt van België en van de federale regering te verdedigen op internationaal vlak of het aanstellen van een van zijn medewerkers om dit te doen.
 • Onderhandelen over projecten binnen de internationale netwerken van onderzoekscentra.

3. Analyse en expertise

 • Economische en sociale beleidsmaatregelen analyseren en aanbevelen om de keuze van de opdrachthouders van het FPB toe te lichten: ministers, sociale partners, Europese instellingen.
 • Presenteren van de werkzaamheden van het FPB aan opdrachthouders, de pers en de wetenschappelijke gemeenschap

De bezoldiging verbonden aan de graad van Commissaris bij het Plan is vastgesteld in schaal A53 (53.360 euro - 66.780 euro); die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen (huidige verhogingscoëfficient: 1,7758).

De belangstellende kandidaten worden verzocht hun kandidaatstelling per aangetekende post te richten aan Selor per email aan accountmanager@bosa.fgov.be binnen een termijn van dertig werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaturen moeten het volgende bevatten :

 • Een gedetailleerd curriculum vitae waarbij de afstemming van het profiel op de beschreven functie zal onderstreept worden.
 • En een motivatiebrief voor de betrekking waarnaar gesolliciteerd wordt, met de omschrijving van de wijze waarop de kandidaat het mandaat overweegt uit te oefenen.

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots