Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Andere projecten

Hoofdthema

Contact

 • https://transport.plan.be

Nieuws

De hervorming van de Vlaamse belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Een ex post analyse van hun impact op de CO2-emissiefactoren van nieuwe personenwagens [22/04/2024]

Het Vlaamse Gewest hervormde zijn belasting op inverkeerstelling en zijn jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens in respectievelijk 2012 en 2016. We tonen aan dat deze hervormingen een versnelde, maar kleine, daling heeft veroorzaakt in de CO2-emissiefactoren van nieuwe wagens verkocht in Vlaanderen.

Hoofdthema

Contact

 • https://transport.plan.be

Om het onderzoek van het FPB op het vlak van transportvooruitzichten in België te vervolledigen, uit te diepen en te valoriseren, neemt het FPB deel aan andere projecten alleen of in samenwerking met universiteiten of andere onderzoekscentra.

Regionaal transportmodel voor Wallonië

In 2014 heeft het Federaal Planbureau een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een regionaal model voor een prospectieve diagnose van de transportvraag in Wallonië in opdracht van de Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2).  Die studie omvat drie kerntaken :

 • De identificatie van de gegevensbehoeften, de inzameling of, desgevallend, de methode voor het opstellen van de vereiste gegevens op het niveau van de arrondissementen en/of het gewest;
 • de identificatie en de beschrijving van de te regionaliseren parameters in het nationaal PLANET-model;
 • de methodologische aanpassingen die nodig zijn om rekening te houden met de regionale kenmerken en het geografisch desaggregatieniveau per gewest;

PROLIBIC

Het PROLIBIC-project is een cluster van 4 projecten m.b.t. transport (PROMOCO, LIMOBEL, BIOSES AND CLEVER) gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het Onderzoeksprogramma 'Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling - SDD - Transport and Mobility'. De andere partners van het PROLIBIC-project zijn de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO) (www.vito.be) en het Departement MOSI-Transport en Logistiek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (www.vub.ac.be/MOSI/).

De voornaamste doelstellingen van dit project zijn:

 • de kennis samenbrengen die werd verworven in de vier projecten PROMOCO (Professional mobility and company car ownership), LIMOBEL (Long-run impacts of policy packages on mobility in Belgium), BIOSES (Biofuels Sustainable End uSe) en CLEVER (Clean Vehicle Research: Life Cycle Analysis and Policy Measures). Dat heeft vooral betrekking op bevindingen rond transportactiviteiten en milieu-impact;
 • een referentieprojectie op lange termijn (2030) voor het personen- en vrachtvervoer opstellen;
 • de impact evalueren van een reeks transportmaatregelen (ontwikkeling van biobrandstoffen en elektrische voertuigen, harmonisering van de accijnzen op brandstof en diesel, kilometerheffing);
 • het verband bestuderen tussen bedrijfswagens en milieubeschouwingen.

Het project is afgerond in september 2012. Het eindrapport is beschikbaar op de site van het Federaal Wetenschapsbeleid (zie internetsite).

LIMOBEL

LIMOBEL (Long run Impacts of policy packages on MObility in BELgium) is een project gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het onderzoeksprogramma “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling – SSD – Transport and Mobility”. De andere partners van het LIMOBEL-project zijn de Group Transport & Mobility van de Facultés universitaires catholiques à Mons (www.fucam.ac.be/gtm) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (www.vito.be).

Het LIMOBEL-project heeft tot doel een kader te ontwikkelen dat aangewend kan worden voor:

 • het opstellen van langetermijnprojecties voor transport in België;
 • het analyseren van de langetermijnimpact van maatregelen op het vervoer in België;
 • het maken van een sociale kosten-batenanalyse van die maatregelen.

LIMOBEL heeft betrekking op drie onderling afhankelijke onderzoeksdomeinen: vervoer en mobiliteit, energie en milieukwesties. Vervoer biedt tal van voordelen, maar is ook de oorzaak van problemen. De belangrijkste daarvan zijn filevorming, ongevallen en milieukosten. Ze vereisen maatregelen van de overheid om het vervoerssysteem meer duurzaam te maken.

Om die kwesties te analyseren, baseert LIMOBEL zich op twee benaderingen. De eerste is van het type partieel evenwicht aangezien ze enkel de transportsector omvat. Ze is dynamisch en heeft betrekking op de lange termijn (onderzoekshorizon tot 2030). De drie bestaande modellen werden verfijnd en aan elkaar gekoppeld (PLANET, NODUS en E-MOTION). De tweede benadering is van het type algemeen evenwicht en is gebaseerd op de interacties tussen de transportsector en de rest van de economie. In het kader van die benadering wordt een toegepast algemeen evenwichtsmodel voor België en de drie gewesten gebruikt.

Het project is afgerond in januari 2011. Het eindrapport is beschikbaar op de site van het Federaal Wetenschapsbeleid (zie internetsite).

MOBIDIC

Het MOBIDIC-project, ofwel ‘Demografie, geografie en mobiliteit : langetermijnvooruitzichten en beleidslijnen voor een duurzame ontwikkeling’, is een studie die gefinancierd werd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van het onderzoeksprogramma ‘duurzame productie-en consumptiepatronen – PODO II'. De overige projectpartners zijn Gédap (Groupe d'étude de Démographie Appliquée, zie internetsite) van de UCL en GRT (Groupe de Recherche sur les Transports, zie internetsite) van de Universiteit van Namen.

De doelstelling van dit project is drievoudig:

 • de impact analyseren van geografische, sociaaldemografische en economische factoren op de personenvervoersstromen en de modale keuze in België;
 • langetermijnprojecties (2030) maken voor het personenvervoer tussen de 43 arrondissementen in België. Daarbij wordt rekening gehouden met de voornoemde factoren en met de bijdrage van elk arrondissement tot het ontstaan van vervoersstromen voor elk verplaatsingsmotief en voor elk transportmiddel;
 • de emissies veroorzaakt door het personenvervoer evalueren voor de projecties.

Het project is afgerond in april 2006. Het eindrapport is beschikbaar op de website van het Federaal Wetenschapsbeleid (zie internetsite).

Hoofdthema

Contact

 • https://transport.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots